Samorząd Uczniowski

Samorząd szkolny - opiekun: B. Stachowicz. To naczelna organizacja szkolna, którą tworzą wszyscy uczniowie, działająca w oparciu o ogólne zasady zawarte w Regulaminie Samorządu Uczniowskiego. Na czele społeczności uczniowskiej stoi Rada Uczniowska, która została wybrana w demokratycznych wyborach. Skład rady:

 

Samorząd Uczniowski  2016/2017

 

Przewodniczący: Julia Zydroń

Zastępca przewodniczącego: Amelia Rysak

Skarbnik: Nikola Woźniak

Sekretarz: Julia Roman

 

 

Praca odbywa się w sekcjach: dekoracyjnej, artystycznej, porządkowej, naukowej, dyskotekowej. Sekcja artystyczna i dekoracyjna dba o aktualizowanie gazetek ściennych, tablic informacyjnych oraz przygotowuje programy artystyczne związane z różnymi uroczystościami szkolnymi. Odpowiedzialni za pracę w sekcji porządkowej organizują i nadzorują dyżury uczniowskie, dbają o bezpieczeństwo kolegów podczas przerw. Również dobrze działa sekcja naukowa - pomaga koleżankom i kolegom w trudnościach dydaktycznych. Natomiast sekcja dyskotekowa organizuje dyskoteki i czuwa nad ich bezpiecznym przebiegiem.

 

Głównymi zadaniami Samorządu są:

* czynne uczestniczenie w życiu szkoły, współtworzenie obowiązujących zasad, współudział w realizacji dydaktycznych i wychowawczych oraz opiekuńczych zadań szkoły.

* wdrażanie uczniów do samorządności oraz zachęcanie do aktywnego włączania się w działalność szkoły.

* organizowanie działalności kulturalno-oświatowej zgodnie z potrzebami uczniów i możliwościami szkoły.

 

Dla rodziców