Świetlica

Do zadań świetlicy należy w szczególności:

 • organizowanie pomocy w nauce, tworzenie warunków do nauki własnej, przyzwyczajanie do samodzielnego myślenia,
 • organizowanie gier i zabaw ruchowych oraz innych form kultury fizycznej w pomieszczeniu i na powietrzu, mających na celu prawidłowy rozwój fizyczny,
 • organizowanie zajęć mających na celu ujawnienie i rozwijanie zainteresowań, zamiłowań, uzdolnień,
 • stworzenie warunków do uczestnictwa w kulturze, organizowanie kulturalnej rozrywki oraz kształtowanie kulturalnych nawyków życia codziennego,
 • upowszechnienie zasad kultury zdrowotnej, kształtowanie nawyków higieny i czystości oraz dbałość o zachowanie zdrowia,
 • rozwijanie samodzielności oraz społecznej aktywności,
 • współdziałanie z rodzicami, nauczycielami i wychowawcami oraz środowiskiem lokalnym szkoły.

 

 

Godziny pracy świetlicy szkolnej 

 

Poniedziałek

 7.00-7.30  11.30-16.00

Wtorek

 7.00-7.3012.30-16.00

Środa

7:00-7.30

11.30-16.00

Czwartek

7.00-7.30  11.30-16.00

Piątek

7.00-730   11.30-16.00Regulamin świetlicy szkolnej

 

§ 1

 

 1. Świetlica szkolna stanowi pozalekcyjną formę działalności wychowawczo-opiekuńczej szkoły.
 2. Do głównych zadań świetlicy należy:
 • zapewnienie opieki wychowawczej uczniom szkoły,

 • tworzenie warunków do nauki własnej oraz umożliwienie uczniom korzystania z pomocy w nauce,

 • rozwijanie zainteresowań i uzdolnień wychowanków,

 • kształtowanie właściwych postaw i kontaktów interpersonalnych.

 1. Do szczegółowych zadań świetlicy należy:
 • zapewnienie opieki wychowawczej uczniom przed i po zajęciach lekcyjnych,

 • uczestnictwo w zajęciach świetlicowych: rekreacyjnych, relaksacyjnych, plastycznych, technicznych, komputerowych, ruchowych i innych,

 • możliwość uczestnictwa wychowanków w zajęciach rozwijających talenty, pasje, zainteresowania,

 • umożliwienie uczniom uczestnictwa w grach i zabawach dydaktycznych i ruchowych,

 • rozwijanie umiejętności współpracy w grupie, integracji zespołowej,

 • zaspokajanie indywidualnych potrzeb uczniów,

 • pomoc w nauce i odrabianiu zadań,

 • prowadzenie zajęć promujących zdrowy tryb życia, przeciwdziałających agresji i przemocy,

 • współpraca z wychowawcami klas w zakresie realizacji zadań opiekuńczych i wychowawczych szkoły,

 • rozwijanie empatii, kreatywności, twórczej inwencji,

 • umożliwienie korzystania ze szkolnej stołówki.

 1. Świetlica szkolna może objąć opieką wychowawczą również dzieci, które nie zostały zapisane do świetlicy, według zasad ustalonych z wychowawcami klas.
 2. Świetlica szkolna może organizować imprezy kulturalno-rozrywkowe, konkursy, turnieje, spektakle i inne.
 3. Zadania wychowawców świetlicy:
 • zapewnienie opieki uczniom przebywającym w świetlicy,

 • współpraca z wychowawcami, nauczycielami, pedagogiem, psychologiem,

 • współpraca z rodzicami uczniów,

 • realizowanie zadań ujętych w planie pracy świetlicy,

 • organizowanie zajęć wychowawczych, integracyjnych, kulturalnych, rekreacyjnych i innych,

 • włączanie się w realizację Programu Wychowawczego i Profilaktyki szkoły.

   

  § 2

   

 1. Ze świetlicy korzystają uczniowie Szkoły Podstawowej w Okocimiu

 • w szczególności dzieci rodziców pracujących zawodowo,

 • dzieci dojeżdżające do szkoły,

 • dzieci niezgłoszone do świetlicy w czasie przerw w zajęciach lekcyjnych.

 1. Świetlica szkolna czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach 11.30-12.30

 2. Poza godzinami pracy świetlicy szkolnej rodzice/opiekunowie prawni ponoszą pełną odpowiedzialność za zdrowie i życie swojego dziecka.

 3. Świetlica szkolna jest również czynna w czasie roku szkolnego, w dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych, zgodnie ze zgłoszonymi potrzebami rodziców.

   

  § 3

   

 1. Do świetlicy przyjmuje się uczniów:

 • na wniosek rodziców,

 • na wniosek wychowawcy.

 1. Do świetlicy szkolnej przyjmuje się uczniów w oparciu o wniosek rodziców/prawnych opiekunów na podstawie Karty zgłoszenia dziecka do świetlicy. Powyższa Karta stanowi załącznik do niniejszego regulaminu.

 2. O przyjęciu dziecka do świetlicy szkolnej decyduje dyrektor szkoły wraz z wychowawcami

 3. Dziecko zakwalifikowane do świetlicy jest zobowiązane do:

 • uczestniczenia w zajęciach świetlicowych,

 • przestrzegania zapisów regulaminu świetlicy,

 • wykonywania poleceń wychowawcy świetlicy,

 • aktywności podczas zajęć,

 • kulturalnego zachowania w świetlicy i stołówce szkolnej,

 • kulturalnego zachowania wobec wychowawców, pracowników kuchni, koleżanek i kolegów,

 • przestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny osobistej,

 • każdorazowego zgłaszania wyjścia ze świetlicy, nieoddalania się samowolnie z pomieszczeń świetlicy i stołówki szkolnej,

 • dbania o porządek w świetlicy po zakończonych zajęciach,

 • dbania o porządek w stołówce szkolnej po zakończonym posiłku.

   

  § 4

   

 1. Wychowawca każdego roku przygotowuje roczny plan zajęć świetlicowych.

 2. Plan pracy świetlicy musi być zgodny ze Statutem Szkoły, Programem Wychowawczym, Programem Profilaktyki i koncepcją pracy szkoły.

 3. Rodzice mają prawo opiniowania i wnioskowania w sprawach świetlicy, w tym w sprawie Planu pracy świetlicy.

 4. Roczny Plan pracy świetlicy zostaje przedstawiony rodzicom na zebraniu na początku roku szkolnego.

   

  § 5

   

 1. W świetlicy prowadzone są zajęcia w grupach wychowawczych oraz w sekcjach zainteresowań:
 • przyrodniczo-ekologicznej,

 • plastyczno-technicznej,

 • kulturalnej,

 • muzyczno-wokalnej,

 • języka angielskiego,

 • regionalnej,

 • sportowej

 1. Nauczyciele realizujący godziny w ramach art. 42 KN prowadzą sekcje zainteresowań, zgodnie z własnymi kwalifikacjami i predyspozycjami.
 2. Grupy wychowawcze tworzą uczniowie o zbliżonym wieku, zaś sekcje tworzą wychowankowie o zbliżonych zainteresowaniach.
 3. Liczba uczniów w grupie nie może przekraczać 25 osób.

 

§ 6

 

 1. Świetlica szkolna organizuje imprezy, uroczystości, konkursy, turnieje i inne, zgodnie z Programem Wychowawczym Szkoły, w porozumieniu z dyrektorem szkoły i wychowawcami klas.

 2. Wychowankowie świetlicy mogą brać udział w imprezach, uroczystościach, konkursach, wycieczkach i wyjściach poza szkołę za zgodą rodziców/opiekunów prawnych.

 3. Wychowawcy każdorazowo zgłaszają dyrektorowi wyjście poza szkołę.

   

  § 7

   

 1. Rodzice zobowiązani są zgłaszać u wychowawcy świetlicy lub wychowawcy dłuższe nieobecności dziecka, np. choroby, w pierwszym dniu nieobecności dziecka.
 1. Rodzice są zobowiązani pisemnie powiadomić wychowawców świetlicy o każdorazowym odstępstwie od ustalonego sposobu odbierania dziecka ze świetlicy, zawartego w karcie zapisu (np. ewentualność powrotu do domu bez opiekuna lub możliwość odebrania dziecka przez inne niż wskazane osoby).
 1. Świetlica przejmuje opiekę nad dzieckiem od momentu, w którym zgłosi ono swoją obecność u wychowawcy.

 2. Dziecko pozostaje w świetlicy, dopóki nie zostanie odebrane przez uprawnioną do tego osobę.

 3. Jeżeli dziecko nie zostanie odebrane do godz. 16.30, wychowawcy kontaktują się z rodzicami/opiekunami prawnymi dziecka w celu wyjaśnienia przyczyn jego nieodebrania. Po konsultacji z rodzicami/opiekunami prawnymi, dziecko nadal przebywa w szkole, czekając na rodziców/opiekunów prawnych lub inne wskazane osoby, pod opieką wychowawców. W przypadku braku  w uzasadnionych przypadkach, należy poinformować najbliższy komisariat policji.

   

  § 8

   

 1. Pracownikami pedagogicznymi świetlicy są: wychowawcy.
 2. Pracownicy administracyjni: intendentka.
 3. Pracownicy obsługi: kucharka i pomoc kuchenna. Ww. pracownicy zatrudnieni są zgodnie z odrębnymi przepisami.
 4. Liczbę ww. pracowników ustala i zatwierdza w planie organizacyjnym szkoły organ prowadzący szkołę.

 

§ 9

 

 1. W świetlicy prowadzona jest następująca dokumentacja:

 • regulamin świetlicy,

 • roczny plan pracy opiekuńczo-wychowawczej,

 • tygodniowy rozkład zajęć,

 • dzienniki zajęć,

 • karty zgłoszeń dzieci do świetlicy szkolnej,

 • sprawozdania z działalności świetlicy,

 • dowody wpłat za dożywianie,

 • dowody wpłat KP,

 • raporty żywieniowe,

 • dokumentacja HACCP.

   

  § 10

   

 1. Wyposażenie świetlicy podlega inwentaryzacji, korzystanie z tego wyposażenia może odbywać się wyłącznie za zgodą wychowawców.
 2. Rodzice ucznia, który dokonał celowego zniszczenia wyposażenia świetlicy, mogą zostać obciążeni pełną lub częściową odpłatnością za zniszczony lub uszkodzony sprzęt.
 3. Wychowawcy nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w świetlicy.
 4. Wszelkie uwagi o nieprawidłowościach pracy świetlicy należy zgłaszać kierownikowi świetlicy.

 

 

 

 

 

 

Dla rodziców