j.polski

KRYTERIA OCENIANIA

DLA KLASY V

Mówienie

Na poziomie podstawowym uczeń:

_ nawiązuje kontakt werbalny z rówieśnikami (praca zbiorowa, grupowa)

i nauczycielem,

_ bierze udział w rozmowie na określony temat; formułuje adekwatne do danej

sytuacji pytania i odpowiedzi,

_ buduje spójne i logiczne wypowiedzi,

_ umie opowiadać i streszczać teksty fabularne z zachowaniem porządku

chronologicznego, opisywać przedmiot, krajobraz, wygląd fikcyjnej lub

rzeczywistej postaci,

_ dostosowuje wypowiedź do sytuacji komunikacyjnej,

_ wyraża polecenie, prośbę,

_ tworzy wypowiedź o charakterze zaproszenia, przeprosin, odmowy,

_ wygłasza tekst z pamięci, zwraca uwagę na słowa kluczowe, zmienia tempo,

posługuje się pauzą,

_ stara się zachować poprawność językową wypowiedzi, stosuje się do uwag

nauczyciela, wyraża gotowość doskonalenia swoich umiejętności,

_ korzysta z niewerbalnych środków wypowiedzi w celu wzbogacenia komunikatu

werbalnego.

Na poziomie ponadpodstawowym uczeń:

_ podtrzymuje kontakt werbalny z rówieśnikami i nauczycielem, aby wykonać,

sprawdzić i poprawić lub udoskonalić wykonywane zadania,

_ bierze aktywny udział w dyskusji na temat codzienności czy tekstu kultury

(rozpoczyna, podtrzymuje, kończy rozmowę),

_ przedstawia własny punkt widzenia i popiera swoje stanowisko argumentami

z życia, lektury itp., stosuje odpowiednio dobrane słownictwo,

_ barwnie opowiada teksty fabularne, opisuje, dobierając odpowiednie środki

językowe,

_ tworzy różnorodne komunikaty w zależności od celu wypowiedzi, sytuacji

nadawczo-odbiorczej,

_ wyraża obietnicę, zachętę, współczucie, zwątpienie,

_ potrafi żartować z zachowaniem granic norm obyczajowych, dostosowuje

wypowiedź do adresata i sytuacji,

_ wygłaszając tekst z pamięci, zwraca uwagę słuchacza na ważne treści,

zmusza do refleksji nad wygłoszonym utworem (zaznacza akcenty logiczne,

stosuje pauzę, posługuje się barwą i tonem głosu),

_ stosuje się do norm językowych,

_ świadomie, w zależności od celu wypowiedzi, dobiera pozawerbalne środki

porozumiewania się tak, aby jego komunikat był pełny i czytelny dla

odbiorcy.

 

 

Czytanie

Na poziomie podstawowym uczeń:

_ czyta teksty cicho i rozumie ich ogólny sens, rozpoznaje ich funkcję

metajęzykową,

_ płynnie czyta teksty głośno, poprawnie artykułuje i akcentuje wyrazy, stosuje

intonację zdaniową,

_ rozróżnia teksty artystyczne i użytkowe, poetyckie i prozatorskie,

_ nazywa elementy świata przedstawionego utworu w opowiadaniu, baśni,

micie, legendzie,

_ rozumie pojęcia: narrator, bohater, podmiot liryczny, świat przedstawiony,

odbiorca, przenośnia, epitet, porównanie, uosobienie, zwrotka, refren, rym,

wers,

_ odczytuje dane z artykułów, instrukcji, przepisów, ogłoszeń, map, schematów,

notatek, wykresów.

Na poziomie ponadpodstawowym uczeń:

_ czyta teksty cicho, rozumie ich sens na poziomie semantycznym i odkrywa

ich sensy przenośne,

_ podczas głośnego czytania, stosując zasady wyrazistej artykulacji i intonacji,

podkreśla rozumienie sensów utworu,

_ rozpoznaje cechy charakterystyczne różnych tekstów kultury (teksty literackie,

użytkowe, publicystyczne, popularnonaukowe, przedstawienia teatralne

i filmy, przekazy ikoniczne),

_ analizuje elementy świata przedstawionego w utworze,

_ posługuje się terminami: narrator, bohater, podmiot liryczny, świat przedstawiony,

odbiorca, przenośnia, epitet, porównanie, zwrotka, refren, rym, wers,

_ odczytuje i potrafi wykorzystać dane z artykułów, instrukcji, przepisów,

ogłoszeń, map, schematów, notatek, wykresów.

Słuchanie

Na poziomie podstawowym uczeń:

_ koncentruje uwagę podczas słuchania dłuższej wypowiedzi,

_ rozumie sens słyszanych poleceń, instrukcji i innych wypowiedzi nauczyciela

oraz uczniów w takim stopniu, by umieć je zrekonstruować,

_ odróżnia informacje ważne od mniej ważnych w słyszanych wypowiedziach,

_ na podstawie słuchanego tekstu potrafi sformułować pytania dotyczące

najważniejszych jego treści,

_ rozumie intencje nadawcy wypowiedzi.

Na poziomie ponadpodstawowym uczeń:

_ słuchając tekstu artystycznego, rozumie sens dosłowny oraz przenośny,

_ umiejętnie słucha poleceń, instrukcji i innych wypowiedzi nauczyciela oraz

uczniów, tak że potrafi samodzielnie zanotować treść lub najważniejszemyśli

zawarte w tych wypowiedziach,

_ potrafi wykorzystać informacje zawarte w wysłuchanym tekście do tworzenia

własnego tekstu.

 

Pisanie

Na poziomie podstawowym uczeń:

_ buduje poprawnie pod względem logiczno-składniowym wypowiedzenia

pojedyncze i złożone, łączy je w spójną wypowiedź na określony temat,

_ potrafi zredagować opowiadanie z dialogiem, opis przedmiotu, krajobrazu,

kartę pocztową, list, telegram, zaproszenie, zawiadomienie,

_ opisuje cechy wyglądu i charakteru postaci fikcyjnej lub literackiej,

_ wybiera z tekstu najważniejsze informacje i zapisuje je w formie kilkuzdaniowej

notatki,

_ streszcza teksty fabularne,

_ uzupełnia notatki w formie tabeli, wykresu, schematu,

_ tworzy plan ramowy w formie zdań oznajmujących, pytających lub równoważników

zdań,

_ potrafi przyporządkować wydarzenia szczegółowe do punktów planu głównego,

_ stosuje zasady ortografii i interpunkcji,

_ stosuje zasady estetycznego zapisu tekstu,

_ dzieli wypowiedzi na części kompozycyjne.

Na poziomie ponadpodstawowym uczeń:

_ buduje spójne wypowiedzi na określony temat, stosując wypowiedzenia

różniące się pod względem składniowym i słownictwo adekwatne do sytuacji

komunikacyjnej oraz celu wypowiedzi,

_ pisze sprawozdanie z imprezy szkolnej, instrukcję, przepis, regułę,

_ stara się jak najpełniej opisać postać literacką lub rzeczywistą (przedstawiając

jej cechy wyglądu, osobowości i charakteru),

_ potrafi stworzyć notatkę w formie wypowiedzi ciągłej, tabeli,

_ tworzy plan ramowy i szczegółowy, swobodnie go przekształca,

_ świadomie stosuje elementy świata przedstawionego w opowiadaniu twórczym,

baśni, legendzie, zachowuje ich cechy gatunkowe,

_ dokonuje korekty napisanego przez siebie tekstu,

_ dba o układ graficzny, czytelność i estetykę zapisu.

SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCENIANIA DLA KLASY V

Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który nie spełnia wymagań kryterialnych

na ocenę dopuszczającą.

Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który:

Mówienie

_ nawiązuje kontakt werbalny z kolegami i nauczycielem,

_ formułuje pytania i odpowiedzi odpowiednie do sytuacji komunikacyjnej,

_ potrafi samodzielnie połączyć kilka zdań w logiczną wypowiedź,

Dokument pochodzi ze strony www.gwo.pl

102 Kryteria oceniania dla klasy V

_ zachowuje porządek chronologiczny w opowiadaniu i streszczeniu,

_ nazwa cechy, opisując przedmioty, krajobraz, wygląd postaci,

_ potrafi zastosować słownictwo wyrażające prośbę i polecenie, zaproszenie,

przeprosiny,

_ potrafi opanować pamięciowo tekst prozatorski lub poetycki,

_ zna najważniejsze zasady poprawności językowej, dzięki którym jego

wypowiedzi są zrozumiałe dla odbiorcy,

_ stosuje się do zaleceń nauczyciela w doskonaleniu umiejętności komunikacji

werbalnej,

_ zna podstawowe niewerbalne środki wypowiedzi wzbogacające komunikat

werbalny.

Czytanie

_ czyta teksty cicho i rozumie ich ogólny sens,

_ czyta teksty głośno i z pomocą nauczyciela stara się poprawnie akcentować

oraz artykułować wyrazy,

_ zna zasady intonacji zdaniowej,

_ zna podział tekstów na artystyczne i użytkowe, prozatorskie i poetyckie,

_ zna podstawowe pojęcia związane ze światem przedstawionym utworu

(opowiadania, baśni, legendy, mitu),

_ odczytuje dane z różnych przekazów informacji (instrukcja, zaproszenie,

schemat).

Słuchanie

_ słucha i rozumie sens poleceń oraz prostych instrukcji,

_ odróżnia informacje ważne od mniej ważnych w słuchanym tekście,

_ potrafi sformułować pytania zamknięte do najważniejszych treści słyszanej

wypowiedzi,

_ rozumie intencję nadawcy wypowiedzi.

Pisanie

_ buduje wypowiedzenia proste i złożone, kilkuzdaniowe wypowiedzi na

określony temat,

_ redaguje proste opowiadanie z dialogiem,

_ streszcza nieskomplikowane teksty fabularne,

_ zna podstawowe cechy tekstów użytkowych (list, telegram, zaproszenie,

ogłoszenie),

_ nazywa cechy wyglądu postaci fikcyjnej lub rzeczywistej, zna zasady opisu

cech charakteru postaci,

_ w najprostszej formie zapisuje informacje wybrane z tekstu,

_ zapisuje informacje w tabeli, na schemacie i wykresie,

_ tworzy plan ramowy, a z pomocą nauczyciela dopisuje wydarzenia szczegółowe,

_ zna podstawowe zasady ortografii i interpunkcji,

_ stosuje zasady estetycznego zapisu,

_ zna zasady organizacji i kompozycji wypowiedzi pisemnej.

 

Nauka o języku

_ stosuje wiedzę językową w zakresie:

1. słownictwa (dobiera wyrazy bliskoznaczne i przeciwstawne z podanych

w rozsypance, zna wybrane związki frazeologiczne pochodzenia biblijnego

i mitologicznego, przysłowia),

2. składni (z pomocą nauczyciela rozpoznaje rodzaje wypowiedzeń – pojedyncze,

złożone, zdanie, równoważnik zdania, zna różne typy wypowiedzeń

– oznajmujące, pytające, rozkazujące, wykrzyknikowe, zauważa

zespoły składniowe w wypowiedzeniu pojedynczym, rysuje wykres graficzny

zdania pojedynczego, zna zasady interpunkcji zdania pojedynczego

i wypowiedzenia złożonego),

3. fleksji (z pomocą nauczyciela rozpoznaje formę i funkcję odmiennych

i nieodmiennych części mowy przewidzianych w programie nauczania),

4. fonetyki (zna alfabet, dzieli wyrazy na głoski, litery, sylaby, z pomocą

nauczyciela zauważa różnicę między wymową a zapisem samogłosek nosowych,

głosek dźwięcznych i bezdźwięcznych, zna sposoby oznaczania

miękkości głosek).

Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który:

Mówienie

_ uczestniczy w sytuacji komunikacyjnej,

_ angażuje się w rozmowę na określony temat,

_ buduje kilkuzdaniowe wypowiedzi ustne,

_ opowiada, streszcza i opisuje, używając odpowiednio dobranego słownictwa,

_ buduje wypowiedzi o charakterze prośby, polecenia,

_ używa odpowiedniego słownictwa, formułując zaproszenie, prośbę, przeprosiny,

odmowę,

_ wygłasza z pamięci teksty prozatorskie lub poetyckie, zwraca uwagę na

słowa-klucze, zmienia tempo, posługuje się pauzą,

_ pracuje nad poprawnością językową wypowiedzi,

_ doskonali umiejętności komunikacji werbalnej, stosując się do zaleceń

nauczyciela,

_ wzbogaca komunikat werbalny pozajęzykowymi środkami wyrazu.

Czytanie

_ rozumie ogólny sens tekstów czytanych cicho, zauważa ich sens metaforyczny,

_ płynnie czyta teksty głośno, poprawnie artykułuje i akcentuje wyrazy,

_ stosuje zasady intonacji zdaniowej,

_ rozróżnia teksty artystyczne i użytkowe, prozatorskie i poetyckie,

_ rozumie podstawowe pojęcia związane ze światem przedstawionym utworu

fabularnego oraz ze stylistyką i rytmizacją tekstu poetyckiego,

_ wyszukuje, rozpoznaje i rozumie informacje zawarte w artykule, instrukcji,

schemacie, notatce, wykresie.

 

Słuchanie

_ potrafi zrekonstruować sens słyszanych wcześniej poleceń, instrukcji, innych

wypowiedzi,

_ selekcjonuje i wykorzystuje usłyszane informacje w samodzielnie tworzonym

tekście,

_ na podstawie słyszanego tekstu potrafi sformułować pytania zamknięte do

najważniejszych jego treści.

Pisanie

_ pisze wypowiedzi o charakterze artystycznym (opowiadanie z dialogiem,

opis) i użytkowym (list, telegram, zaproszenie, zawiadomienie),

_ opisuje cechy zewnętrzne i wewnętrzne postaci fikcyjnej lub rzeczywistej,

_ zapisuje najważniejsze informacje w formie kilku zdań, wpisu danych

w tabelę, na schemacie, wykresie,

_ pisze streszczenie utworu,

_ tworzy plan ramowy, a z pomocą nauczyciela plan szczegółowy,

_ zna i stosuje zasady ortografii i interpunkcji,

_ stosuje zasady estetycznego zapisu oraz organizacji i kompozycji wypowiedzi

pisemnej.

Nauka o języku

_ stosuje wiedzę językową w zakresie:

1. słownictwa (dopisuje wyrazy bliskoznaczne i przeciwstawne, wyjaśnia

znaczenie i pochodzenie wybranych frazeologizmów biblijnych i mitologicznych,

przysłów, powiedzeń),

2. składni (rozpoznaje rodzaje wypowiedzeń – pojedyncze i złożone, zdanie,

równoważnik zdania, wyróżnia różne ich typy – oznajmujące, pytające,

rozkazujące, wykrzyknikowe, wskazuje zespoły składniowe w zdaniu,

rysuje wykres graficzny zdania pojedynczego),

3. fleksji (zna podstawowe formy i funkcje odmiennych i nieodmiennych

części mowy przewidzianych w programie nauczania),

4. fonetyki (posługuje się alfabetem, poprawnie artykułuje głoski, uwzględnia

różnicę między zapisem a wymową samogłosek nosowych, głosek

dźwięcznych i bezdźwięcznych, oznacza miękkość głosek przez i oraz

kreseczkę).

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:

Mówienie

_ podtrzymuje kontakt werbalny z kolegami i nauczycielem, aby wykonać,

sprawdzić i poprawić powierzone mu zadanie indywidualne,

_ aktywnie uczestniczy w dyskusji na tematy związane z codziennymi sytuacjami,

samodzielnie wypowiada się na temat przeczytanych lektur,

_ argumentuje swoje stanowisko, odwołując się do doświadczeń życiowych

oraz przeczytanego tekstu,

_ opowiada i opisuje, stosując odpowiednie słownictwo,

Dokument pochodzi ze strony www.gwo.pl

Kryteria oceniania dla klasy V 105

_ posługuje się komunikatem różnego typu,

_ wygłaszając tekst z pamięci, zwraca uwagę na ważne jego treści, zmusza

odbiorcę do refleksji,

_ stosuje się do norm językowych.

Czytanie

_ czyta teksty cicho, rozumiejąc ich sens na poziomie semantycznym, oraz

odkrywa znaczenia przenośne,

_ stosuje zasady wyrazistej artykulacji i intonacji w czasie płynnego czytania

głośnego tekstów literackich,

_ rozpoznaje i wskazuje charakterystyczne cechy różnych tekstów kultury (teksty

literackie, użytkowe, publicystyczne, popularnonaukowe, przedstawienia

teatralne i filmy, przekazy ikoniczne),

_ rozpoznaje i omawia elementy świata przedstawionego w utworze fabularnym,

_ odczytuje i wykorzystuje dane z artykułów, instrukcji, schematu, tabeli,

wykresu itp.

Słuchanie

_ słuchając tekstu artystycznego, rozumie jego sens przenośny,

_ słucha poleceń, instrukcji, innych wypowiedzi uczniów i nauczyciela w celu

sporządzania samodzielnych notatek,

_ wybiera i wykorzystuje informacje ze słyszanego tekstu dla stworzenia

własnej wypowiedzi.

Pisanie

_ korzystając z pomocy nauczyciela, buduje spójne wypowiedzi odpowiednie

do sytuacji nadawczo-odbiorczej, stosując właściwe słownictwo i struktury

składniowe,

_ redaguje teksty użytkowe, takie jak: sprawozdanie, instrukcja, przepis,

_ charakteryzuje jak najpełniej postać literacką lub rzeczywistą, podaje

i opisuje cechy wyglądu, osobowości i charakteru,

_ notuje informacje w wybranej formie (wypowiedź kilkuzdaniowa, tabela,

schemat), stosuje zasadę zwięzłości,

_ tworzy plan ramowy, szczegółowy i swobodnie go przekształca,

_ stosuje charakterystyczne elementy świata przedstawionego oraz właściwą

jego konstrukcję w opowiadaniu, baśni, legendzie,

_ dba o poprawność językową, ortograficzną i interpunkcyjną pisanej wypowiedzi.

Nauka o języku

_ umiejętnie stosuje wiedzę językową w zakresie:

1. słownictwa (stosuje w zdaniu wyrazy bliskoznaczne i przeciwstawne,

wykorzystuje wybrane frazeologizmy biblijne i mitologiczne, przysłowia,

powiedzenia w wypowiedziach ustnych i pisemnych),

2. składni (rozpoznaje i nazywa rodzaje wypowiedzeń – pojedyncze, złożone,

zdania, równoważniki zdań, typy wypowiedzeń – oznajmujące, pytające,

 

rozkazujące, wykrzyknikowe, wyróżnia zespoły składniowe w wypowiedzeniu

pojedynczym, rysuje wykres graficzny zdania pojedynczego,

stosuje zasady interpunkcji zdania pojedynczego i złożonego),

3. fleksji (poprawnie stosuje odmienne i nieodmienne formy przewidzianych

w programie nauczania części mowy, trafnie nazywa ich funkcję),

4. fonetyki (posługuje się alfabetem, stosuje wiadomości dotyczące różnicy

między wymową a zapisem samogłosek nosowych, głosek dźwięcznych

i bezdźwięcznych, poprawnie zapisuje zmiękczenia).

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:

Mówienie

_ nawiązuje i podtrzymuje kontakt werbalny z kolegami oraz nauczycielem,

aby skorygować lub udoskonalić powierzone zadanie indywidualne czy

zespołowe,

_ udziela twórczych wskazówek, instrukcji co do sposobu pracy grupy,

istotnych dla rozwiązania zadania, wykonania polecenia,

_ prowadzi (rozpoczyna, podtrzymuje, kończy) rozmowę na temat codziennych

sytuacji,

_ stawia problemowe pytania dotyczące przeczytanej lektury,

_ argumentuje swoje stanowisko w rozmowie, powołując się na tekst kultury,

ustosunkowuje się do wypowiedzi innych kolegów, rozwija problem przez

porównanie innych znanych mu tekstów,

_ twórczo opowiada i opisuje,

_ dostosowuje rodzaj komunikatu do sytuacji nadawczo-odbiorczej i celu

wypowiedzi,

_ wygłaszając tekst z pamięci, wskazuje na funkcję ekspresywną i metajęzykową

utworu,

_ dokonuje korekty własnej wypowiedzi.

Czytanie

_ czyta teksty cicho i rozumie ich sens na poziomie semantycznym oraz

krytyczno-twórczym,

_ płynnie czyta głośno i podkreśla sensy utworu ważne dla rozumienia na

poziomie semantycznym i krytycznym,

_ analizuje charakterystyczne cechy różnych tekstów kultury,

_ analizuje elementy świata przedstawionego w utworze,

_ odczytuje, przetwarza, wykorzystuje dane z artykułów, instrukcji, schematów,

wykresów, tabel itp.

Słuchanie

_ słuchając tekstu artystycznego, zauważa i analizuje jego sens przenośny,

_ słucha poleceń, instrukcji w celu samodzielnego lub zespołowego wykonania

zadania; innych wypowiedzi uczniów i nauczyciela w celu sporządzania

samodzielnych notatek,

_ słuchając tekstu, analizuje informacje w celu wykorzystania ich we własnej

wypowiedzi.

 

 

Pisanie

_ samodzielnie buduje spójne wypowiedzi dostosowane do sytuacji komunikacyjnej,

dobierając słownictwo i struktury składniowe świadczące o systematycznym

kształceniu kompetencji językowych,

_ pisze pełną charakterystykę postaci fikcyjnej lub rzeczywistej, przedstawiając

oprócz cech osobowości i charakteru motywy jej postępowania, dokonuje

oceny postaw bohatera,

_ dopasowuje formę notatki do rodzaju zapisanych informacji,

_ komponuje i pisze opowiadanie, baśń, legendę z zachowaniem ich cech

gatunkowych,

_ dba o poprawność językową, ortograficzną i interpunkcyjną pisanej wypowiedzi.

Nauka o języku

_ sprawnie stosuje wiedzę językową w zakresie:

1. słownictwa (stosuje wyrazy bliskoznaczne i przeciwstawne, związki frazeologiczne

pochodzenia biblijnego lub mitologicznego, przysłowia i powiedzenia

w tekście, wzbogacając język wypowiedzi),

2. składni (klasyfikuje wypowiedzenia – pojedyncze, złożone, zdania, równoważniki

zdania, wypowiedzenia oznajmujące, pytające, rozkazujące,

wykrzyknikowe – stosuje je w dłuższej wypowiedzi, analizuje budowę

logiczno-składniową zdania pojedynczego – wyróżnia zespoły składniowe,

rysuje wykres graficzny, stosuje poprawny szyk wyrazów w zdaniu, dba

o poprawną interpunkcję wypowiedzenia pojedynczego i złożonego),

3. fleksji (poprawnie stosuje w wypowiedziach ustnych oraz pisemnych

formy odmiennych i nieodmiennych części mowy przewidzianych w programie

nauczania, analizuje ich funkcję w zdaniu),

4. fonetyki (bezbłędnie posługuje się alfabetem, swobodnie stosuje wiadomości

dotyczące różnicy między wymową a zapisem samogłosek nosowych,

głosek dźwięcznych i bezdźwięcznych, poprawnie zapisuje zmiękczenia).

Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który:

Mówienie

_ formułuje twórcze uwagi, polecenia, instrukcje, dzięki czemu uczestniczy

w planowaniu, usprawnianiu, kontrolowaniu i ocenie pracy zespołu czy

grupy,

_ rozpoczyna rozmowę na temat lektury od postawienia problemu,

_ tworzy bezbłędne pod względem językowym komunikaty,

_ wygłasza teksty z pamięci, dokonując analizy i interpretacji ważniejszych

jego sensów,

_ umiejętnie, w zależności od sytuacji komunikacyjnej, wykorzystuje werbalne

i niewerbalne środki językowe.

Czytanie

_ czyta ze zrozumieniem na poziomie semantycznym i krytycznym różne

teksty kultury nieobjęte listą lektur przewidzianą w programie nauczania,

 

_ interpretuje elementy świata przedstawionego i kompozycję utworu literackiego.

Słuchanie

_ dokonuje analizy i interpretacji niektórych sensów przenośnych słuchanego

tekstu artystycznego (również spoza listy lektur objętej programem),

_ słuchając różnych tekstów, dokonuje selekcji informacji w celu wykorzystania

ich w sytuacjach nietypowych.

Pisanie

_ wykazuje się samodzielnością, twórczym ujęciem tematu, pomysłową formą,

przemyślaną kompozycją i poprawnością językową w wypowiedziach pisemnych,

_ proponuje własne, ciekawe i urozmaicone pod względem graficznym formy

notatek,

_ podejmuje próby formułowania wypowiedzi na temat przeczytanych lektur.

Nauka o języku

_ świadomie stosuje wiedzę językową w zakresie treści materiałowych przewidzianych

programem nauczania słownictwa, składni, fleksji, fonetyki,

_ poszerza wiedzę językową o treści wykraczające poza przewidziane programem

nauczania w klasie V,

_ wykazuje się szczególną dbałością o zachowanie norm poprawnościowych

w wypowiedziach ustnych i pisemnych.

 

OGÓLNE KRYTERIA OCENIANIA DLA KLASY VI

MÓWIENIE

Na poziomie podstawowym uczeń:

_ jako nadawca i odbiorca komunikatu buduje spójne, logiczne wypowiedzi,

posługując się poprawnym, odpowiednio dobranym słownictwem,

_ formułuje pytania i odpowiedzi odpowiednie do sytuacji komunikacyjnej,

_ uczestniczy w dyskusji,

_ przedstawia logiczne argumenty,

_ stosuje się do zasad kulturalnej dyskusji,

_ opowiada, stosując różnego rodzaju wypowiedzenia,

_ wzbogaca opowiadanie, wprowadzając dialog,

_ opisuje swoje przeżycia w danej sytuacji, nazywa przeżycia wewnętrzne

bohatera lektury,

_ charakteryzuje bohatera, ocenia jego postępowanie,

_ wygłasza z pamięci teksty poetyckie i prozatorskie, stosując się do zasad

interpunkcji oraz intonacji zdaniowej,

_ świadomie korzysta z niewerbalnych środków komunikacji i wzbogaca nimi

komunikat werbalny,

_ stara się zachować poprawność językową i stylistyczną wygłaszanych komunikatów.

Na poziomie ponadpodstawowym uczeń:

_ świadomie uczestniczy w sytuacji komunikacyjnej,

_ buduje spójne, poprawne pod względem językowym wypowiedzi, zróżnicowane

stylistycznie w zależności od intencji nadawcy i rodzaju adresata,

_ umiejętnie korzysta z bogatego zasobu słownictwa,

_ aktywnie uczestniczy w dyskusji na podany temat,

_ uzasadnia swoje stanowisko przez logiczne, przekonujące argumenty poparte

odpowiednimi przykładami,

_ przejawia szczególną dbałość o przestrzeganie zasad kulturalnej dyskusji,

_ ubarwia opowiadanie dialogiem, opisem przeżyć wewnętrznych i monologiem

wewnętrznym postaci,

_ za pomocą odpowiedniego słownictwa pośrednio i bezpośrednio charakteryzuje

bohatera, analizuje i ocenia jego postawę, biorąc pod uwagę motywy

działania i odwołując się do systemu uniwersalnych wartości moralnych,

_ wygłaszając teksty z pamięci, podejmuje próbę interpretacji głosowej, stosuje

pauzę, dobiera odpowiednią barwę i ton głosu, zaznacza akcenty logiczne,

_ wykorzystuje odpowiednio dobrane środki komunikacji niewerbalnej, dbając,

aby intencja nadawcy oraz cel komunikatu językowego były czytelne dla

adresata,

_ stosuje normy językowe, dba o poprawność stylistyczną komunikatu, dokonuje

autokorekty wygłaszanego tekstu.

 

CZYTANIE

Na poziomie podstawowym uczeń:

_ czyta ze zrozumieniem na poziomie semantycznym i krytyczno-twórczym

odpowiednio dobrane teksty literackie,

_ rozróżnia narrację pierwszo- i trzecioosobową,

_ analizuje zależności między użytymi w utworze środkami stylistycznymi

a jego treścią,

_ wyróżnia postać mówiącą w różnych gatunkach i rodzajach literackich,

_ rozróżnia pojęcia fabuła, akcja, wątek,

_ wyróżnia rodzaje powieści i opowiadania,

_ formułuje wnioski na podstawie treści wybranych z utworu epickiego

i poetyckiego,

_ odczytuje takie teksty kultury, jak: obraz, plakat, komiks, rzeźba,

_ zauważa podobieństwa i różnice między utworem literackim a jego adaptacją

filmową lub teatralną,

_ dostrzega różnice w realizacji tego samego tematu lub motywu w różnych

dziedzinach sztuki i w różnych formach wypowiedzi artystycznej,

_ dostrzega mechanizmy oddziaływania reklamy na odbiorcę, tworzy własne

reklamy.

Na poziomie ponadpodstawowym uczeń:

_ czyta różne teksty literackie na poziomie krytyczno-twórczym,

_ rozumie funkcję użytych w utworze środków stylistycznych, odczytuje znaczenie

przenośne i symboliczne odpowiednio dobranego tekstu poetyckiego

i prozatorskiego,

_ analizuje znaczenie postaci mówiącej w tekście,

_ badając strukturę świata przedstawionego, posługuje się terminami fabuła,

akcja, wątek,

_ wyróżnia cechy opowiadania i różnych rodzajów powieści,

_ na podstawie analizy treści utworów poetyckich i prozatorskich odkrywa

podstawowe prawa dotyczące człowieka i otaczającego go świata,

_ analizuje i odczytuje odpowiednio dobrane teksty kultury na poziomie

krytyczno-twórczym,

_ porównuje utwory literackie z ich adaptacją filmową lub teatralną,

_ bada zależności między tworzywem wypowiedzi artystycznej a realizacją

tego samego tematu lub motywu w różnych dziedzinach sztuki,

_ wypowiada opinie na temat reklam i wyjaśnia werbalne oraz niewerbalne

mechanizmy oddziaływania reklamy na odbiorcę.

SŁUCHANIE

Na poziomie podstawowym uczeń:

_ słucha i rozumie wypowiedzi swoich kolegów jako aktywny uczestnik sytuacji

komunikacyjnej,

_ dokonuje przekładu intersemiotycznego wysłuchanego komunikatu na np.

scenkę dramatyczną, ilustrację do tekstu, piosenkę, słuchowisko, utwór

poetycki.

Dokument pochodzi ze strony www.gwo.pl

98 Ogólne kryteria oceniania dla klasy VI

Na poziomie ponadpodstawowym uczeń:

_ analizuje przenośny sens wysłuchanego tekstu,

_ dokonuje przekładu intersemiotycznego wysłuchanego komunikatu, tworzy

własne utwory inspirowane innym wysłuchanym tekstem.

PISANIE

Na poziomie podstawowym uczeń:

_ tworzy dłuższe wypowiedzi za pomocą zdań pojedynczych i złożonych,

poprawne pod względem językowym i stylistycznym,

_ tworzy teksty informacyjne oraz teksty o charakterze instrukcji,

_ wprowadza dialog do tekstu narracyjnego,

_ redaguje opowiadanie odtwórcze i twórcze (wkomponowuje w nie opis

przedmiotu, miejsca i cech bohatera, stosując odpowiednie słownictwo),

podanie, życiorys, prostą notatkę,

_ wypełnia druki urzędowe i pocztowe,

_ podejmuje próby spójnego opisu dzieła plastycznego,

_ streszcza tekst w porządku chronologicznym i relacjonuje wydarzenia

przedstawione w utworze,

_ podejmuje próby opisu postaci rzeczywistej lub literackiej, uwzględniając jej

cechy charakteru i osobowości,

_ sporządza plan wypowiedzi,

_ stosuje zasady estetyki, graficznej organizacji tekstu oraz poprawności

ortograficznej i interpunkcyjnej redagowanych wypowiedzi.

Na poziomie ponadpodstawowym uczeń:

_ tworzy wypowiedzi zróżnicowane stylistycznie w zależności od intencji

nadawcy, rodzaju odbiorcy komunikatu oraz sytuacji komunikacyjnej,

_ stosuje słownictwo odpowiednie dla rodzaju i celu wypowiedzi,

_ wzbogaca tekst dialogiem charakteryzującym bohatera, wprowadza w dialog

słowa narratora dystansującego się wobec wypowiedzi i działań bohaterów,

_ redaguje opowiadanie twórcze wzbogacone opisem przeżyć wewnętrznych

bohatera oraz elementami opisu sytuacji, list oficjalny, różnego rodzaju

notatki, sprawozdanie, np. z wycieczki,

_ samodzielnie redaguje opis dzieła plastycznego, uwzględniając jego treści

przenośne i symboliczne,

_ charakteryzuje w przemyślany i pełny sposób postać rzeczywistą lub

literacką; nazywa cechy charakteru, osobowości, usposobienia bohatera

i ocenia jego postawę oraz postępowanie w odniesieniu do wartości

etycznych, z uwzględnieniem motywów działania,

_ przejawia dbałość o estetykę zapisu, poprawność językową i stylistyczną,

poprawia własne błędy ortograficzne i interpunkcyjne.

 

SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA

OCENIANIA DLA KLASY VI

Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który nie spełnia wymagań kryterialnych

na ocenę dopuszczającą.

Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który:

MÓWIENIE

_ buduje wypowiedzi na temat,

_ formułuje odpowiednie do sytuacji komunikacyjnej pytania i odpowiedzi,

_ przedstawia swoje zdanie w dyskusji,

_ zna zasady kulturalnej rozmowy,

_ stosuje w opowiadaniu wypowiedzenia proste i rozwinięte, pojedyncze

i złożone,

_ wprowadza dialog w mowę opowieściową,

_ mówi o swoich przeżyciach w danej sytuacji, nazywa przeżycia bohatera

literackiego,

_ nazywa cechy bohatera, wyciąga proste wnioski dotyczące jego postępowania,

_ wygłasza z pamięci teksty poetyckie lub prozatorskie,

_ jako nadawca i odbiorca komunikatu korzysta z niewerbalnych środków

wyrazu,

_ stara się stosować do podstawowych zasad poprawności językowej.

CZYTANIE

_ czyta odpowiednio dobrane teksty literackie i rozumie ich treść,

_ rozróżnia narrację pierwszo- i trzecioosobową,

_ rozumie zależność między użytymi w tekście środkami stylistycznymi a jego

treścią,

_ wyróżnia postać mówiącą w różnych gatunkach i rodzajach literackich,

_ rozróżnia pojęcia fabuła, akcja, wątek,

_ wie, czym się różni opowiadanie od powieści,

_ dostrzega podobieństwa i różnice między światem przedstawionym w literaturze

a rzeczywistością,

_ odczytuje teksty kultury: komiks, obraz, rzeźbę,

_ zauważa podobieństwa i różnice między utworem literackim a jego adaptacją

filmową czy teatralną,

_ zauważa w tekście reklamy słownictwo wyrażające perswazję.

SŁUCHANIE

_ słucha wypowiedzi rozmówców,

_ dokonuje przekładu intersemiotycznego wysłuchanego komunikatu, np. wykonuje

ilustrację do tekstu, piosenki.

 

PISANIE

_ buduje dłuższe wypowiedzi za pomocą różnych wypowiedzeń pojedynczych

i złożonych,

_ wplata dialog w tekst narracyjny,

_ redaguje opowiadanie twórcze i odtwórcze,

_ wypełnia druki urzędowe i pocztowe,

_ opisuje wskazane elementy dzieła plastycznego,

_ streszcza tekst w porządku chronologicznym,

_ nazywa cechy charakteru i osobowości postaci literackiej,

_ komponuje plan wypowiedzi,

_ przestrzega podstawowych zasad poprawności ortograficznej i interpunkcyjnej

oraz estetyki redagowanej wypowiedzi.

NAUKA O JĘZYKU

_ stosuje wiedzę językową w zakresie:

– fonetyki (zna pojęcie głoski i litery; dostrzega różnicę między głoską

dźwięczną i bezdźwięczną, nosową i ustną, twardą i miękką, między

zapisem a wymową głoski; dzieli wyrazy na sylaby),

– słownictwa i słowotwórstwa (dopasowuje wyrazy bliskoznaczne i przeciwstawne;

potrafi zastosować wybrane związki frazeologiczne pochodzenia

biblijnego, mitologicznego, przysłowia; rozumie znaczenie wyrazów; z pomocą

nauczyciela wyróżnia części w budowie słowotwórczej wyrazu),

– fleksji (z pomocą nauczyciela rozpoznaje formę i funkcję odmiennych

części mowy; wskazuje nieodmienne części mowy),

– składni (z pomocą nauczyciela rozpoznaje części zdania, zna ich funkcję

składniową; odróżnia zdanie złożone współrzędnie od zdania złożonego

podrzędnie).

Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który:

MÓWIENIE

_ uczestniczy w sytuacji komunikacyjnej,

_ buduje spójne, logiczne wypowiedzi, posługując się poprawnym słownictwem,

_ przedstawia swoje stanowisko w dyskusji, dobierając rzeczowe argumenty,

_ stosuje się do zasad kulturalnej dyskusji,

_ opowiada, stosując różnego rodzaju wypowiedzenia,

_ wzbogaca opowiadanie dialogiem; stosuje opis własnych przeżyć, mówi

o przeżyciach bohatera literackiego,

_ charakteryzuje bohatera literackiego, formułuje ocenę jego postępowania,

_ wygłasza teksty poetyckie i prozatorskie, stosując się do zasad poprawnej

artykulacji oraz intonacji i zwracając uwagę na warstwę znaczeniową tekstu,

_ świadomie korzysta z niewerbalnych środków komunikacji, takich jak gest,

mimika twarzy, intonacja, pauza, dostosowując je do rodzaju komunikatu,

jego odbiorców, celu wypowiedzi,

_ stosuje zasady poprawności językowej i stylistycznej, tak aby jego wypowiedzi

były zrozumiałe dla odbiorcy.

 

CZYTANIE

_ czyta ze zrozumieniem teksty literackie na poziomie semantycznym i samodzielnie

rozwiązuje niektóre zadania świadczące o rozumieniu tekstu na

poziomie krytycznym,

_ analizuje zależność między użytymi w utworze środkami stylistycznymi

a jego treścią,

_ wyjaśnia pojęcia fabuła, akcja, wątek,

_ wyróżnia rodzaje powieści,

_ wnioskuje na temat otaczającej go rzeczywistości oraz miejsca człowieka

w świecie na podstawie wybranych tekstów literackich,

_ odczytuje plakat,

_ dostrzega zależności między dziełem literackim a jego adaptacją,

_ zauważa różnice w realizacji tego samego tematu i motywu w różnych

dziedzinach sztuki oraz w różnych formach wypowiedzi artystycznej,

_ dostrzega mechanizmy oddziaływania reklamy na jej odbiorcę.

SŁUCHANIE

_ uczestniczy w sytuacji komunikacyjnej przez uważne słuchanie wypowiedzi

rozmówców,

_ dokonuje przekładu intersemiotycznego wysłuchanego komunikatu na taką

formę, jak: słuchowisko, scenka dramatyczna itp.

PISANIE

_ stara się zachować poprawność językową i stylistyczną dłuższych wypowiedzi

zbudowanych za pomocą różnych typów wypowiedzeń,

_ konstruuje teksty informacyjne oraz teksty o charakterze instrukcji,

_ redaguje podanie, życiorys, samodzielną prostą notatkę,

_ za pomocą odpowiedniego słownictwa wkomponowuje opis przedmiotu,

miejsca, cech bohatera w opowiadanie twórcze lub odtwórcze,

_ podejmuje próby spójnego opisu dzieła plastycznego,

_ niezależnie od budowy utworu streszcza tekst w porządku chronologicznym,

szczegółowo relacjonuje przedstawione wydarzenia,

_ podejmuje próbę opisu postaci rzeczywistej lub literackiej, uwzględniając jej

cechy charakteru i osobowości,

_ stosuje zasady estetyki, graficznej organizacji tekstu oraz poprawności

ortograficznej i interpunkcyjnej redagowanych wypowiedzi.

NAUKA O JĘZYKU

_ stosuje wiedzę językową w zakresie:

– fonetyki (dzieli wyrazy na litery i głoski, rozpoznaje głoski dźwięczne,

bezdźwięczne, ustne, nosowe, twarde, miękkie; dzieli wyrazy na sylaby

i potrafi przenieść wyraz do następnej linijki zgodnie z obowiązującymi

zasadami; dostrzega różnicę między zapisem a wymową głosek),

– słownictwa i słowotwórstwa (posługuje się słownictwem bliskoznacznym,

wyrazami przeciwstawnymi, wybranymi związkami frazeologicznymi pochodzenia

biblijnego i mitologicznego, przysłowiami; rozumie znaczenie

 

wyrazów; wyjaśnia sens niektórych neologizmów i archaizmów; zna

pojęcia wyraz podstawowy i pochodny; wyróżnia podstawę słowotwórczą,

formant, rdzeń),

– fleksji (rozpoznaje w wypowiedzeniu odmienne i nieodmienne części

mowy, rozpoznaje formę odmiennych części mowy),

– składni (rozpoznaje części zdania; wyróżnia w zdaniu orzeczenie imienne

i czasownikowe; zna rodzaje podmiotu; odróżnia zdania złożone podrzędnie

i współrzędnie, spójnikowo i bezspójnikowo).

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:

MÓWIENIE

_ świadomie uczestniczy w sytuacji komunikacyjnej,

_ buduje spójne i poprawne pod względem językowym wypowiedzi, zróżnicowane

stylistycznie w zależności od intencji nadawcy oraz adresata,

_ uczestniczy w dyskusji na podany temat, przedstawia logiczne, rzeczowe

argumenty poparte odpowiednimi przykładami i stosuje perswazję językową

nieprzekraczającą granic kulturalnej rozmowy, tak aby przekonać pozostałych

jej uczestników do przyjęcia jego stanowiska,

_ wzbogaca wypowiedzi o niewerbalne środki wyrazu, dobrane odpowiednio

do sytuacji komunikacyjnej,

_ stosuje w swoich wypowiedziach dialog, opis przeżyć wewnętrznych,

_ charakteryzuje bohatera literackiego; ocenia jego postawy i postępowanie,

uwzględniając motywy działania,

_ wygłaszając tekst poetycki lub prozatorski, stosuje pauzę, dobiera odpowiednio

barwę i ton głosu, zaznacza akcenty logiczne, tak aby zwrócić uwagę

odbiorcy na warstwę znaczeniową utworu,

_ zwraca uwagę na poprawność językową i stylistyczną swoich wypowiedzi.

CZYTANIE

_ czyta różne teksty literackie na poziomie krytyczno-twórczym,

_ rozumie funkcję użytych w utworze środków stylistycznych oraz znaczenie

postaci mówiącej w tekście,

_ posługuje się terminami fabuła, akcja, wątek,

_ wyróżnia cechy różnych rodzajów powieści i opowiadania,

_ na podstawie analizy utworów literackich odkrywa podstawowe prawa

dotyczące człowieka i otaczającego świata,

_ analizuje treści pozaliterackich tekstów kultury,

_ porównuje utwory literackie z ich adaptacją filmową lub teatralną,

_ dostrzega zależność między realizacją tematu dzieła a jego tworzywem,

_ wypowiada opinie na temat reklam i dostrzega werbalne oraz niewerbalne

mechanizmy oddziaływania na odbiorcę.

SŁUCHANIE

_ analizuje przenośny sens wysłuchanego tekstu,

_ dokonuje w dowolnej formie przekładu intersemiotycznego wysłuchanego

komunikatu.

 

PISANIE

_ konstruuje wypowiedzi zróżnicowane stylistycznie w zależności od intencji

nadawcy, odbiorcy komunikatu oraz sytuacji komunikacyjnej,

_ stosuje słownictwo odpowiednie do rodzaju i celu wypowiedzi,

_ wzbogaca tekst dialogiem charakteryzującym bohatera,

_ redaguje opowiadanie twórcze z elementami opisu przeżyć wewnętrznych

bohatera, notatkę, sprawozdanie,

_ opisując dzieło plastyczne, zauważa jego sens przenośny,

_ charakteryzuje postać literacką lub rzeczywistą, nazywa cechy jej charakteru,

osobowości i usposobienia, zauważa motywy działania,

_ dba o estetykę zapisu, poprawność językową i stylistyczną redagowanego

tekstu.

NAUKA O JĘZYKU

_ umiejętnie stosuje wiedzę językową w zakresie:

– fonetyki (dostrzega różnicę między wymową a zapisem głosek, oznacza

miękkość głoski przez znak zmiękczenia oraz i),

– słownictwa i słowotwórstwa (dobiera odpowiednio słownictwo bliskoznaczne

w wypowiedzi w celu uniknięcia powtórzeń; stosuje w wypowiedziach

pisemnych lub ustnych wyrazy przeciwstawne, związki

frazeologiczne i przysłowia, a także powiedzenia związane z regionem;

rozumie funkcję neologizmów i archaizmów w tekście, wyjaśnia ich sens;

bada budowę słowotwórczą wyrazu; tworzy rodzinę wyrazów; tworzy

definicję słowotwórczą wyrazu),

– fleksji (rozpoznaje odmienne i nieodmienne części mowy, nazywa je i określa

formę gramatyczną, rozumie ich funkcję w zdaniu, poprawnie stosuje

je w wypowiedzi, w szczególności formy czasowników zakończonych na

-no, -to, nieregularnie odmieniających się rzeczowników, formy proklityczne

i enklityczne zaimków, liczebniki w związku z rzeczownikiem),

– składni (rozpoznaje części zdania pojedynczego; nazywa typy orzeczenia

– imienne i czasownikowe oraz podmiotu – gramatyczny, domyślny, logiczny,

zbiorowy; rysuje wykres logiczny zdania pojedynczego; rozróżnia

zdania złożone podrzędnie i współrzędnie; stosuje zasady interpunkcji

wypowiedzenia pojedynczego i złożonego).

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:

MÓWIENIE

_ jako świadomy uczestnik sytuacji komunikacyjnej nawiązuje kontakt, podtrzymuje

go oraz dobiera formę komunikatu w zależności od celu wypowiedzi

i rodzaju odbiorcy,

_ różnicuje swoje wypowiedzi stylistycznie, dba o ich poprawność językową,

korzysta z bogatego słownictwa, stosuje odpowiednio dobrane do sytuacji

komunikacyjnej niewerbalne środki wyrazu, aby komunikat stał się w pełni

czytelny dla odbiorcy,

_ aktywnie uczestniczy w dyskusji na tematy związane z rzeczywistością oraz

dotyczące lektury; wprowadza w temat rozmowy; przekonuje do swojego

zdania, udowadniając racje w sposób rzeczowy i logiczny; posługuje się

 

informacją, cytatem z danego źródła; nawiązuje do wypowiedzi interlokutorów,

wyciąga wnioski, dokonuje podsumowania rozmowy, modyfikuje własne

poglądy; dba o poprawność językową wypowiedzi oraz o przestrzeganie

przez dyskutantów zasad kulturalnej rozmowy,

_ ubarwia wypowiedzi dialogiem, opisem przeżyć wewnętrznych, monologiem

wewnętrznym postaci,

_ stosuje charakterystykę bezpośrednią bohatera, wykorzystując bogate słownictwo

nazywające cechy; stosuje charakterystykę pośrednią uwzględniającą

motywy działania postaci; dokonuje oceny moralnej bohatera w odwołaniu

do uniwersalnych wartości etycznych,

_ wygłaszając tekst poetycki lub prozatorski z pamięci, podejmuje próbę jego

interpretacji głosowej,

_ dokonuje autokorekty językowej i stylistycznej wygłaszanego komunikatu.

CZYTANIE

_ odczytuje tekst poetycki i prozatorski na poziomie przenośnym i symbolicznym,

_ analizując konstrukcję i warstwę znaczeniową utworu, bierze pod uwagę

funkcję osoby mówiącej w tekście,

_ badając strukturę świata przedstawionego, dostrzega mechanizmy rozwoju

fabuły, akcji, głównych wątków utworu prozatorskiego,

_ na podstawie analizy utworów literackich podejmuje próbę interpretacji

znaczenia i miejsca człowieka w świecie,

_ odczytuje inne odpowiednio dobrane teksty kultury na poziomie krytyczno-

-twórczym,

_ analizuje treść oraz tworzywo adaptacji filmowej lub teatralnej dzieła

literackiego,

_ bada zależność między tworzywem dzieła a realizacją tego samego tematu

lub motywu w różnych dziedzinach sztuki,

_ wyjaśnia mechanizmy oddziaływania reklam.

SŁUCHANIE

_ dostrzega przenośny sens wysłuchanego tekstu,

_ tworzy własne utwory inspirowane wysłuchanym tekstem,

_ potrafi sporządzić notatkę w wybranej przez siebie formie na podstawie

wysłuchanego tekstu.

PISANIE

_ pisze różnorodne wypowiedzi, dostosowane do sytuacji komunikacyjnej,

poprawne pod względem językowym, stylistycznym, ortograficznym oraz

interpunkcyjnym,

_ wprowadza do dialogu słowa narratora dystansującego się wobec wypowiedzi

i działań bohaterów,

_ pisze opowiadanie twórcze z elementami opisu sytuacji, list oficjalny, notatkę

w formie ciągłej, mapy mentalnej, schematu,

_ wyjaśnia treści przenośne i symboliczne oraz konteksty interpretacyjne

w opisie dzieła plastycznego,

Dokument pochodzi ze strony www.gwo.pl

Szczegółowe kryteria oceniania dla klasy VI 105

_ w sposób pełny i przemyślany charakteryzuje postać literacką lub rzeczywistą,

przedstawia wszystkie możliwe motywy jej działania, ocenia

postępowanie w odniesieniu do wartości etycznych,

_ poprawia własne błędy językowe i stylistyczne.

NAUKA O JĘZYKU

_ sprawnie stosuje wiedzę językową w zakresie:

– fonetyki (stosuje wiadomości dotyczące różnicy między zapisem a wymową

głosek oraz funkcji głoski i w wyrazie),

– słownictwa i słowotwórstwa (korzysta z bogatego zasobu słownictwa,

stosując wyrazy bliskoznaczne; dba o poprawność stylistyczną tekstu; ilustruje

wypowiedzi odpowiednio dobranymi związkami frazeologicznymi

i przysłowiami; wyjaśnia znaczenie wyrazów na podstawie ich etymologii;

wyjaśnia zmiany znaczenia wyrazów; bada funkcję neologizmów i archaizmów

w tekście; analizuje budowę słowotwórczą wyrazu; porządkuje

rodziny wyrazów),

– fleksji (poprawnie używa w wypowiedzeniach ustnych i pisemnych form

odmiennych i nieodmiennych częścimowy, analizuje ich funkcję w zdaniu;

dokonuje rozbioru gramatycznego wypowiedzenia pojedynczego),

– składni (dokonuje analizy logicznej wypowiedzenia pojedynczego; rysuje

wykresy logiczne zdań pojedynczych z różnymi typami orzeczeń i podmiotów,

schematy wypowiedzeń złożonych współrzędnie i podrzędnie;

rozpoznaje i konstruuje zdania bezpodmiotowe; dba o poprawność

interpunkcyjną wypowiedzeń pojedynczych i złożonych).

Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który:

MÓWIENIE

_ buduje twórcze, bezbłędne pod względem językowym, dostosowane do

sytuacji komunikacyjnej wypowiedzi, w których się swobodnie posługuje

werbalnymi i niewerbalnymi środkami wyrazu,

_ rozpoczyna i podtrzymuje dyskusję na tematy związane z lekturą; rzeczowo,

z zachowaniem zasad kulturalnej rozmowy ocenia stanowiska dyskutantów

i podaje propozycje rozwiązania problemów,

_ swobodnie się posługuje różnymi formami opowiadania i opisu,

_ w sposób pełny i logiczny charakteryzuje bohatera lektury,

_ wygłaszając tekst z pamięci, dokonuje jego interpretacji głosowej.

CZYTANIE

_ odczytuje sens utworów poetyckich, prozatorskich i innych dzieł kultury

(również spoza listy lektur przewidzianej programem nauczania) na poziomie

krytyczno-twórczym, uwzględniając ich strukturę i treści przenośne oraz

symboliczne; odwołuje się do kontekstów kulturowych.

SŁUCHANIE

_ analizuje i wykorzystuje w nowych sytuacjach komunikacyjnych informacje

wybrane z wysłuchanego tekstu,

_ analizuje i interpretuje przenośny sens wysłuchanego tekstu artystycznego.

 

PISANIE

_ swobodnie się posługuje wszystkimi przewidzianymi w programie formami

wypowiedzi pisemnej, a ponadto tworzy własne teksty, ciekawe pod względem

treści i stylu, bezbłędne językowo,

_ formułuje wypowiedzi na temat przeczytanych lektur (także spoza listy

lektur przewidzianych programem nauczania).

NAUKA O JĘZYKU

_ świadomie stosuje wiedzę językową w zakresie treści przewidzianych programem

nauczania fonetyki, słownictwa i słowotwórstwa, fleksji oraz składni;

przestrzega norm poprawnościowych w formułowanych wypowiedziach,

_ samodzielnie poszerza wiedzę językową o treści spoza programu nauczania

w klasie VI.

 

Dla rodziców