j.angielski

PRZEDIOTOWY SYSTEM OCENIANIA

OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW

 z języka angielskiego w kl. I - III

2013/2014

I. Cele nauczania przedmiotu

Nadrzędnym celem nauczania w klasach 1-3 jest opanowanie przez uczniów podstaw języka angielskiego w stopniu umożliwiającym elementarną komunikację językową na poziomie początkowym oraz przygotowanie i zachęcenie do dalszej nauki języka angielskiego w kolejnych etapach edukacyjnych poprzez wykształcenie u dzieci pozytywnej motywacji.

Głównym zadaniem nauki języka angielskiego w pierwszym okresie szkoły podstawowej jest przygotowanie uczniów do rozumienia i formułowania prostych wypowiedzi w języku angielskim. Zakłada się, że jednym z celów nauczania jest przygotowanie uczniów w sferze wrażliwości językowej do kontynuowania nauki języka angielskiego od klasy 4. Można rzec, iż sprawności czytania oraz pisania są traktowane, przynajmniej na początku omawianego okresu nauki, w sposób drugorzędny (wtórny) w stosunku do wspomnianych wcześniej sprawności mówienia i słuchania.

Nadrzędny cel nauczania języka angielskiego w klasach 1-3 szkoły podstawowej jest spójny z ogólnymi celami edukacji zintegrowanej w I etapie edukacyjnym.

Szczegółowe cele nauczania języka angielskiego w klasach 1-3 szkoły podstawowej.

Cele nauczania na tym etapie można podzielić na dwie zasadnicze grupy: rozwijanie sprawności językowych oraz kształcenie i wychowanie zintegrowane.

W zakresie sprawności językowych uczniowie powinni:

 • rozumieć język mówiony w zakresie wyznaczonym przez program nauczania
 • umieć właściwie zareagować w podstawowych sytuacjach życia codziennego oraz sformułować prostą wypowiedź w określonym przez program kontekście sytuacyjno-tematycznym
 • umieć naśladować wzorce wymowy jednostek leksykalnych i zdaniowych
 • znaleźć potrzebną informację w tekście pisanym i słyszanym.

W zakresie kształcenia i wychowania zintegrowanego uczniowie powinni:

 • wykorzystywać i rozwijać posiadane zdolności werbalne, muzyczno-ruchowe, manualne itp. w trakcie nauki języka
 • uczyć się współdziałania w grupie rówieśników podczas wykonywania zadań językowych.

II. Obszary podlegające ocenianiu

 • słuchanie i słownictwo

- stopniowe osłuchanie z dźwiękami i intonacją języka angielskiego (nauczyciel, nagranie);

- słuchanie tekstów angielskich różnego rodzaju(polecenia nauczyciela, bajki, scenki, piosenki itp.);

- rozwijanie umiejętności rozumienia poleceń nauczyciela i odpowiedniego na nie reagowania;

- rozwijanie umiejętności słuchania w celu zrozumienia sytuacji (np. komunikacja w klasie, scenki) i odpowiedniej reakcji;

- rozwijanie umiejętności rozumienia kontekstu (bajki, opowiadania, scenki);

- rozwijanie umiejętności wybierania szczegółowych informacji z różnego rodzaju tekstów odpowiednich dla tej  grupy wiekowej.

 • mówienie i słownictwo

- stopniowe wyrabianie poprawnej wymowy i intonacji w języku angielskim;

- wyrabianie nawyków językowych poprzez: powtarzanie chóralne i indywidualne, powtarzanie typowych sytuacji w klasie (np. pytanie o datę, samopoczucie), stosowanie stałych wyrażeń i zwrotów językowych wymagających słownego reagowania na pytania i wypowiedzi innych;

- zachęcanie do swobodnej wypowiedzi o sobie lub na inne tematy odpowiednie dla tej grupy wiekowej.

 • pisanie i słownictwo

- stopniowe wprowadzanie pisowni pojedynczych wyrazów (od przepisywania według wzoru do podpisywania obrazków);

- stopniowe rozwijanie umiejętności pisania pojedynczych zdań i krótkich tekstów poprzez częściowe przepisywanie i uzupełnianie wzoru;

- zachęcanie do twórczego użycia języka, czyli swobodnej wypowiedzi pisemnej (bez obawy popełnienia błędu) na podstawie podanego wzoru.

 • czytanie

- rozwijanie umiejętności rozpoznawania formy graficznej i kojarzenia jej z formą fonetyczną;

- stopniowe oswajanie z formą pisemną słów, a następnie zdań;

- rozwijanie umiejętności czytania na głos;

- stopniowe rozwijanie zamiłowania do czytania dla przyjemności;

III. Wymagania programowe zgodne są z programem nauczania języka angielskiego zatwierdzone przez M.E.N. - numer programu w wykazie: DKW-4014-6/99 .

Podręczniki: New Bingo (1,2.3)

 1. Program zaleca wprowadzenie oceny opisowej, która dostarcza informacji o postępach dziecka w nauce bez porównywania go z innymi dziećmi. Ocenę opisową semestralną i końcowo roczną wystawia nauczyciel na podstawie punktów (1-6). Indywidualne postępy dziecka są odnotowane w dzienniku.
 2. V.               
  Kryteria na określone punkty:

Mówienie:

6 punktów: 

-                uczeń potrafi z łatwością formułować proste wypowiedzi o sobie, rodzinie, innych osobach, szkole, życiu codziennym,

-                uczeń potrafi poprawnie zadawać pytania i udzielać informacji na temat siebie, innych osób i świata zewnętrznego,

-                uczeń zawsze prawidłowo reaguje w podstawowych sytuacjach życia codziennego,

-                uczeń w sposób naturalny potrafi wyrażać swój emocjonalny stosunek do otaczającej go rzeczywistości,

5 punktów:

-                 uczeń potrafi formułować proste wypowiedzi o sobie, rodzinie, innych osobach, szkole, życiu codziennym,

-                uczeń potrafi zadawać pytania i udzielać informacji na temat siebie, innych osób i świata zewnętrznego,

-                uczeń prawidłowo reaguje w podstawowych sytuacjach życia codziennego,

-                uczeń potrafi wyrażać swój emocjonalny stosunek do otaczającej go rzeczywistości,

4 punkty:

-                uczeń potrafi formułować zrozumiałe, proste wypowiedzi o sobie, rodzinie, innych osobach, szkole, życiu codziennym, ale niekiedy popełnia błędy,

-                uczeń potrafi udzielać informacji na temat siebie, innych osób i świata zewnętrznego, ale niekiedy popełnia błędy,

-                uczeń zazwyczaj prawidłowo reaguje w podstawowych sytuacjach życia codziennego,

-                uczeń potrafi czasami wyrazić swój emocjonalny stosunek do otaczającej go rzeczywistości,

3 punkty:

-                uczeń potrafi z pomocą nauczyciela formułować proste wypowiedzi o sobie, rodzinie, innych osobach, szkole, życiu codziennym,

-                uczeń potrafi z pomocą nauczyciela udzielać informacji na temat siebie, innych osób i świata zewnętrznego,

-                uczeń nie zawsze prawidłowo reaguje w podstawowych sytuacjach życia codziennego,

2 punkty:

-                uczeń potrafi tylko z  pomocą nauczyciela formułować bardzo proste wypowiedzi o sobie, rodzinie, innych osobach, szkole, życiu codziennym,

-                uczeń potrafi z pomocą nauczyciela udzielać bardzo krótkich informacji na temat siebie, innych osób i świata zewnętrznego,

-                uczeń rzadko potrafi prawidłowo zareagować w podstawowych sytuacjach życia codziennego,

1 punkt:

-                uczeń nie potrafi sformułować prostej wypowiedzi o sobie, rodzinie, innych osobach, szkole, życiu codziennym,

-                nie potrafi udzielić nawet krótkich informacji na temat siebie, innych osób i świata zewnętrznego,

-                nie wie jak zareagować w podstawowych sytuacjach życia rodzinnego, 

Słuchanie:

6 punktów:

-                                        uczeń prawidłowo reaguje na wszystkie polecenia nauczycieli i wypowiedzi rówieśników,

-                                        uczeń rozumienie sens prostych wypowiedzi,

-                                        uczeń z łatwością wyszukuje konkretnej, prostej informacji w słyszanym tekście,

-                                        uczeń z łatwością rozpoznaje i naśladuje właściwe dźwięki występujące w języku angielskim.

5 punktów:

-                                        uczeń prawidłowo reaguje na polecenia nauczycieli i wypowiedzi rówieśników,

-                                        uczeń rozumienie ogólny sens prostych wypowiedzi,

-                                        uczeń wyszukuje konkretnej, prostej informacji w słyszanym tekście,

-                                        uczeń rozpoznaje i naśladuje właściwe dźwięki występujące w języku angielskim,

4 punkty:

-                                        uczeń zazwyczaj prawidłowo reaguje na polecenia nauczycieli i wypowiedzi rówieśników,

-                                        uczeń na ogól potrafi zrozumieć sens prostych wypowiedzi,

-                                        uczeń zazwyczaj potrafi wyszukać konkretnej, prostej informacji w słyszanym tekście,

-                                        uczeń na ogół rozpoznaje i naśladuje właściwe dźwięki występujące w języku angielskim,

3 punkty:

-                                        uczeń rzadko prawidłowo reaguje na polecenia nauczycieli i wypowiedzi rówieśników,

-                                        uczeń niekiedy potrafi zrozumieć ogólny sens bardzo prostych wypowiedzi,

-                uczeń niekiedy potrzebuje pomocy, aby wyszukać konkretnej, prostej informacji w słyszanym tekście,

-                                        uczeń naśladuje właściwe dźwięki występujące w języku angielskim,

 

2 punkty:

-                uczeń bardzo rzadko prawidłowo reaguje na polecenia nauczycieli,

-                uczeń potrafi zrozumieć ogólny sens bardzo prostych wypowiedzi tylko z pomocą nauczyciela,

-                uczeń potrzebuje pomocy, aby wyszukać konkretnej, prostej informacji w słyszanym tekście,

-                                        uczeń próbuje naśladować dźwięki występujące w języku angielskim,

1 punkt:

-                uczeń nie rozumie poleceń nauczyciela w języku angielskim,

-                nie rozumie sensu prostych wypowiedzi,

-                nie potrafi wyszukać prostej informacji w tekście słyszanym,

-                nie właściwie naśladuje dźwięki występujące w języku angielskim,

Pisanie:

6 punktów:

-                uczeń potrafi bezbłędnie napisać pojedyncze  słowa oraz krótkie zdania,

-                uczeń potrafi bezbłędnie wpisać brakujące informacje w tekście,

-                uczeń potrafi napisać krótkie, proste wypowiedzi o sobie i najbliższym otoczeniu na podstawie

tekstu modelowego.

5 punktów:

-                uczeń potrafi napisać pojedyncze  słowa oraz krótkie zdania według podanego wzoru,

-                uczeń potrafi wpisać brakujące informacje w tekście, korzystając z załączonego słownictwa.

4 punkty:

-                uczeń potrafi napisać pojedyncze  słowa oraz krótkie zdania według podanego wzoru, ale niekiedy popełnia błędy,

-                uczeń potrafi wpisać brakujące informacje w tekście, ale niekiedy potrzebuje pomocy,

3 punkty:

-                uczeń potrafi napisać pojedyncze  słowa oraz krótkie zdania według podanego wzoru, ale popełnia błędy,

-                uczeń potrafi wpisać brakujące informacje w tekście, ale zazwyczaj potrzebuje pomocy,

2 punkty:

-                uczeń potrafi napisać pojedyncze  słowa oraz krótkie zdania według podanego wzoru, ale popełnia liczne błędy,

-                uczeń potrafi wpisać brakujące informacje w tekście tylko z pomocą nauczyciela,

1 punkt:

-                uczeń potrafi napisać pojedyncze słowa, ale popełnia liczne błędy,

-                nie potrafi wpisać brakującej informacji w tekście,

 

Czytanie:

6 punktów:

-                uczeń z łatwością naśladuje wymowę słów i wzorców intonacyjnych,

-                uczeń w naturalny sposób akcentuje słowa i kopiuje intonację zdania,

5 punktów:

-                uczeń potrafi naśladować prawidłową wymowę słów i wzorców intonacyjnych,

-                uczeń poprawnie akcentuje słowa i kopiuje intonację zdania,

4 punkty:

-                uczeń potrafi naśladować prawidłową wymowę prostych słów i wzorców intonacyjnych, ale niekiedy popełnia błędy,

-                uczeń zazwyczaj poprawnie akcentuje słowa i kopiuje intonację zdania,

3 punkty:

-                uczeń nie zawsze potrafi naśladować prawidłową wymowę słów i wzorców intonacyjnych,

-                uczeń poprawnie akcentuje większość słów,

2 punkty:

-                uczeń potrafi naśladować prawidłową wymowę bardzo prostych, pojedynczych słów,

-                uczeń poprawnie akcentuje proste słowa,

1 punkt:

-                uczeń nie potrafi naśladować  wymowę słów lub wzorców intonacyjnych,

-                nie poprawnie akcentuje słowa,

 1. VI.             Sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów:
  1. 1.      Testy:

-                    słuchanie w celu uzupełniania brakujących informacji,

-                    słuchanie w celu identyfikacji właściwych obrazków oraz ich uszeregowania,

-                    rozpoznawanie przedmiotów wg opisu słownego,

-                    rozpoznawanie formy pisemnej wyrazu z jego odpowiednikiem polskim,

-                    podpisywanie obrazków,

-                    uzupełniane krzyżówek,

-                    pisanie krótkiego tekstu wg wzoru (np. opis przedmiotu lub postaci),

-                    układanie wyrazów z rozsypanki literowej,

-                    układanie zdań z rozsypanki wyrazowej.

 1. 2.      Sprawdziany krótkie:

-                    tłumaczenie słownictwa z języka polskiego na język angielski,

-                    tłumaczenie słownictwa z języka angielskiego na język polski,

-                    układanie zdań lub słów z rozsypanek.

 

 1. 3.      Odpowiedzi ustne:

-                    nazywanie w języku angielskim wskazanej ilustracji, rzeczy,

-                    odpowiadanie na pytania,

-                    właściwe reagowanie na polecenia,

-                    mini-wywiad,

-                    odgrywanie roli według podanego scenariusza, inscenizacje,

-                    opowiadanie historyjki.

 1. 4.      Sprawdzanie umiejętności czytania i czytania ze zrozumienie

-                    rozpoznawanie graficznej formy słów,

-                    głośne czytanie,

-                    czytanie z podziałem na role,

-                    czytanie w celu dopasowania informacji,

-                    czytanie w celu odgadnięcia zagadki,

 1. 5.      Sprawdzanie pracy domowej
 2. VII.          Sposoby oceniania:
  1. 1.      Formalny (zgodny z WSO):

-          testy pisemne,

-          sprawdziany.

 

Punkty

Wiadomości i umiejętności

6 punktów

100%

5 punktów

99%-90%

4 punkty

89%-75%

3 punkty

74%-50%

2 punkty

49%-31%

1 punkt

30%-0%

 

 1. 2.      Nieformalny:

-          prace domowe,

-          aktywność na lekcji,

-          wysiłek ucznia,

-          stosunek do przedmiotu,

-          przygotowanie do zajęć.

 

Ocena opisowa końcowa (roczna lub semestralna) zawiera oba rodzaje ocen: formalną i nieformalną. Pod uwagę bierze się nie tylko stopień opanowania materiału, lecz także zaangażowanie i wysiłek włożony w pracę oraz aktywność ucznia.

 1. VIII.       Dodatkowe zadania podlegające ocenie:
  1. 1.      Dla uczniów z trudnościami w nauce:

-          przepisywanie zadanych tekstów,

-          odwzorowywanie słów, zdań,

-          podpisywanie obrazków z wykorzystaniem podanego słownictwa,

-          odwzorowywanie ze zmianą elementu zdań,

-          uzupełnianie krzyżówek z podanym słownictwem,

-          dodatkowe prace o obniżonym stopniu trudności.

 

 1. 2.      Dla uczniów pragnących poszerzać swe wiadomości i umiejętności:

-          rysunki lub plakaty,

-          mini-konkursy,

-          czytanie książek w języku angielskim.

 1. IX.             Częstotliwość wystawiania ocen

Testy - 2 w ciągu roku

Sprawdziany krótkie - 4 w ciągu roku

Odpowiedzi ustne – 4 w ciągu roku

Prace domowe – w zależności od potrzeb

Czytanie – 2 razy w ciągu roku

 1. X.                Sposoby informowania uczniów i rodziców o postępach w nauce:

-       rozmowy na bieżąco z uczniami,

-       udostępnianie prac pisemnych,

-    indywidualne rozmowy z rodzicami.

 1. XI.             Warunki poprawy niekorzystnych wyników oraz nadrobienia zaległości w nauce:

Uczeń może:

-    uzyskać dodatkową pomoc nauczyciela,

-          uzyskać pomoc koleżeńską,

-          skorzystać z dodatkowych zadań wymienionych w punkcie VIII.

Uczniowi, który ma zaległości spowodowane dłuższą nieobecnością w szkole .

 1. XII.          Prawa przysługujące uczniowi w procesie oceniania:

Uczeń ma prawo:

-          odwołania się od każdej oceny semestralnej,

-          do jednorazowej poprawy testu w ciągu jednego tygodnia,

-          dodatkowego czasu na nadrobienia zaległości spowodowanej dłuższą nieobecnością w szkole ,

-          obniżenia wymagań na podstawie pisemnej opinii z P.P.P.,

-          znajomości terminu i zakresu testu (1 tydzień wcześniej),

-          otrzymania sprawdzonego testu w ciągu 2 tygodni,

-          otrzymania sprawdzonego sprawdzianu w ciągu 1 tygodnia.

 
                                                                           
 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA

Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS V i VI

NA ROK SZK. 2013/2014

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANA

JĘZYK ANGIELSKI

2013/14

Nauczyciel uczący mgr Estera Pawlik

 

Wymagania na poszczególne oceny

 

 

Ocena niedostateczna

Uczeń nie spełnia wymagań podanych niżej kryteriów ocen pozytywnych. Nie potrafi samodzielnie budować wypowiedzi ustnych, reprodukować ich lub budować na drodze naśladowania. Błędy leksykalne, gramatyczne i fonetyczne zupełnie zacierają intencje komunikacyjne. Uczeń nie rozumie informacji przekazywanych audialnie i audiowizualnie. Nie wykonuje prac domowych, nie wykazuje zainteresowania różnymi formami pracy na zajęciach, jest niesystematyczny.

 

Ocena dopuszczająca

Wypowiedzi ucznia są bardzo ograniczone, odpowiada na pytania jednym słowem. Uczeń w ograniczonym stopniu rozumie intencje rozmówcy i polecenia nauczyciela. Niewielka samodzielność pracy, nawet z pomocą nauczyciela uczeń ma poważne problemy z wykonaniem poleceń. Uczeń wykazuje małe zainteresowanie zajęciami – rzadko odrabia prace domowe i uczestniczy w pracy na lekcji. Bardzo często jest nieprzygotowany do zajęć.

 

Ocena dostateczna

Wypowiedzi ucznia są komunikatywne, choć ilość popełnianych błędów w znacznym stopniu utrudnia komunikację. Uczeń stosuje ubogie słownictwo i popełnia liczne błędy leksykalne i gramatyczne. Uczeń miewa kłopoty z poprawną wymową, często potrzebuje pomocy nauczyciela. Uczeń rozumie intencje rozmówcy, choć nie potrafi wyszukać szczegółowych informacji. Uczeń ma również problemy ze zrozumieniem przeczytanych lub wysłuchanych tekstów. Uczeń jest mało aktywny na lekcjach, nie pracuje systematycznie.

 

Ocena dobra

Uczeń rozumie ogólny sens przeczytanych i wysłuchanych tekstów i potrafi wyszukać w nich potrzebne informacje. Uczeń chętnie uczestniczy w lekcjach, jest aktywny - zadaje pytania oraz udziela szczegółowych informacji. Wypowiedzi ucznia zawierają nieznaczną ilość błędów leksykalnych, fonetycznych i gramatycznych, jednakże nie utrudniają one komunikacji. Zdarza mu się być nieprzygotowanym do lekcji, ale próbuje szybko nadrobić zaległości.

 

Ocena bardzo dobra

Uczeń wykazuje się pełną znajomością materiału przedstawionego na poprzednich zajęciach. Uczeń uczestniczy aktywnie w lekcji, tworzy samodzielnie i poprawnie językowo wypowiedzi. W pełni rozumie przeczytane i wysłuchane teksty, potrafi zdobyć potrzebne informacje i je wykorzystać w rozmowie lub w krótkiej pisemnej wypowiedzi. Posiada szeroki zasób słownictwa, który potrafi wykorzystać do pełnej wypowiedzi na zadany temat. Uczeń jest przygotowany do lekcji i nie ma żadnych zaległości w nauce.

 

Ocena celująca

Uczeń w pełni opanował materiał przedstawiony na zajęciach. Charakteryzuje się bogactwem języka i swobodą wypowiedzi w mowie i piśmie, jest w pełni komunikatywny. Uczeń wykazuje znajomość słownictwa oraz materiału wykraczający poza zajęcia z nim przeprowadzone. Prawidłowo rozumie wypowiedzi nauczyciela i dłuższe komunikaty. Uczeń jest zawsze przygotowany do lekcji i często wykonuje prace dodatkowe. Na lekcjach jest zawsze aktywny, sumienny i obowiązkowy.

   

Nauka przebiega według następujących zasad:


1. Uczeń powinien być przygotowany do zajęć i posiadać zeszyt przedmiotowy, podręcznik i ćwiczenia.
2. Wiedza ucznia sprawdzana jest za pomocą ocen za :
• Wypowiedzi pisemne i ustne - przygotowane w domu lub na lekcji, obejmujące wiadomości z 3 ostatnich lekcji.
• Praca na lekcji i zadania domowe (zadania domowe będą sprawdzane lecz nie zawsze oceniane)
• Praca w grupach
• Prowadzenie zeszytu i ćwiczeń – zwracana jest uwaga na kompletność i poprawność zapisów, estetyka
• Prace projektowe (przynajmniej 1 ocena w semestrze) - prace wykonane w grupach lub samodzielnie na dany temat.
• Sprawdziany z zakończonego działu, zapowiadane na tydzień przed terminem.
• Kartkówki obejmujące zagadnienia z ostatnich trzech lekcji, które nie muszą być zapowiadane.
• Zadania dodatkowe oraz aktywność na lekcji (aktywność oceniana za pomocą ‘+’ i ‘-‘, +++++ = bdb, - - - - -  = ndst)

3. Ocenianie pisemnych prac domowych dotyczy poprawności merytorycznej, gramatycznej i samodzielności wykonania.
4. Ocenianie wypowiedzi ustnych obejmuje umiejętność komunikowania się, poprawność struktur gramatycznych, zastosowane słownictwo, poprawność i płynność wymowy.
5. Ocena jest informacją dla ucznia jakie są jego postępy w nauce, czyli jakie wiadomości opanował wystarczająco dobrze, a jakie należy uzupełnić. Komentarz do oceny może być słowny lub pisemny.

6. Wobec uczniów z zaleceniami Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej o dostosowaniu wymagań do ich indywidualnych możliwości, powyższe kryteria obniża się, według wskazań Poradni.

7. Uczniowie, którzy nie pisali sprawdzianu mają obowiązek napisania go w wyznaczonym terminie.

8. Uczniowie, którzy otrzymali ocenę niedostateczną z jakiejkolwiek formy wypowiedzi pisemnej czy też ustnej, mogą ją poprawić w ciągu 2 tygodni. Po upływie 2 tygodni ocena nie będzie podlegała poprawie. Wyjątek stanowi tygodniowa, lub dłuższa, nieobecność ucznia w szkole. W tym wypadku nauczyciel ustala z uczniem dogodny termin poprawy.

9. Uczeń otrzymuje oceniony sprawdzian lub kartkówkę, które po omówieniu na lekcji zabiera do domu. Jako pracę domową wykonuje w zeszycie poprawę zadań. Prace pokazuje rodzicom i po uzyskaniu ich podpisu  pod oceną, przynosi do szkoły i oddaje nauczycielowi.

10. Przy wystawianiu ocen klasyfikacyjnych semestralnych i rocznych, nauczyciel bierze pod uwagę wyniki systematycznej obserwacji ucznia, ustalając jednocześnie hierarchię ważności ocen /ocena semestralna nie jest średnią arytmetyczną/ :
a) oceny za sprawdziany i kartkówki
b) oceny za wypowiedzi ustne
c) średnią ocen za pracę na lekcji i zadania domowe, za prace projektowe
d) wykonanie zadań dodatkowych, aktywność i zaangażowanie
e) przyrost wiedzy ucznia w stosunku do możliwości intelektualnych i środowiskowych (warunki domowe)

 

Sposoby oceniania ucznia:

 • Kartkówki – mogą obejmować materiał z trzech ostatnich lekcji; sprawdzają gramatykę i słownictwo; nie muszą być zapowiadane z uprzedzeniem; trwają nie dłużej niż 15 min.
 • Wypowiedzi ustne – sprawdzenie jakim zakresem słownictwa i struktur operuje uczeń w przekazywaniu myśli. Mogą to być odpowiedzi na pytania związane z tekstem lub na pytania nauczyciela, dialogi, reakcje językowe itp..
 • Sprawdziany – obejmują materiał ustalony przez nauczyciela, zwykle na koniec modułu/ów; zapowiadane są z tygodniowym uprzedzeniem i są obowiązkowe.
 • Prace domowe – sprawdzenie przez nauczyciela bieżącego materiału; zadawane w ćwiczeniach, książkach lub zeszytach. Prace domowe mogą być okazją do otrzymania cząstkowej oceny celującej, jeśli temat pracy będzie wybiegał poza podstawę programową.
 • Prace pisemne – sprawdzenie umiejętności budowania tekstu z użyciem odpowiedniego zasobu słownictwa i struktur, prawidłowej pisowni i interpunkcji (krótkie listy, projekty, itp.).
 • Aktywność – każdy uczeń może otrzymać ocenę za pracę na lekcji, oceniany jest jednak wtedy, gdy aktywność wynika z jego własnej inicjatywy. Ocena ta ma na celu zachęcenie uczniów do samodzielnej pracy i twórczego rozwiązywania problemów.

pięć ‘+’ = bardzo dobry                 pięć ‘-‘ = niedostateczny

przy czym ‘-‘ uczeń może otrzymać za brak zadania lub bierne uczestnictwo w lekcji

 • Przygotowanie do zajęć – uczeń nie przygotowany do zajęć (np. brak pracy domowej i przygotowania do odpowiedzi ustnej, brak zeszytu lub książki) ma obowiązek zgłosić ten fakt nauczycielowi zaraz po wejściu do klasy. Dopuszczalne są trzy NP w semestrze – za każde następne uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną.
 • Praca dodatkowa – uczeń może otrzymać ocenę celującą lub bardzo dobrą za dobrze wykonane zadanie, wybiegające poza materiał realizowany w klasie.

 

Oceny ze sprawdzianów i kartkówek będą obliczane procentowo:
0-29% = ndst.; 30-49% = dop.; 50-69% = dst.; 70-89% = db.; 90-97% = bdb.; 98-100% = cel.      

 

Poprawa ocen:

Uczeń może poprawić ocenę z testu i kartkówki przez napisanie dodatkowego testu, kartkówki lub przez wypowiedź ustną w wyznaczonym przez nauczyciela terminie (jednak nie później jak 2 tygodnie od otrzymanej oceny). Uczeń nie może poprawiać oceny bardzo dobrej.

Nieobecności ucznia:

Uczeń ma obowiązek napisać zaległy sprawdzian lub kartkówkę w uzgodnionym terminie, do 2 tygodni od dnia pojawienia się ucznia na pierwszych zajęciach po chorobie. Brakujące lekcje uczeń zobowiązany jest uzupełnić.

Ocena półroczna i końcowa:

Oceny na półrocze uwzględniają oceny cząstkowe, oparte na wiedzy i umiejętnościach ucznia oraz na formach aktywności obowiązujących w danym półroczu. Największa wagę mają oceny ze sprawdzianów, kartkówek i praktycznych umiejętności (mówienia, pisania, rozumienia ze słuchu i czytania ze zrozumieniem). Przy ustalaniu oceny końcowej nauczyciel uwzględnia także systematyczność pracy oraz możliwości intelektualne ucznia.

 

 

Dla rodziców