historia

Kryteria oceniania osiągnięćuczniów

Historia „Wczoraj i dziś"

w klasie IV szkoły podstawowej

Aby uzyskać ocenę:

dopuszczającą - uczeń powinien wykazać się znajomością elementarnej wiedzy, wyjaśniać z pomocą nauczyciela znaczenie podstawowych terminów historycznych: historia, historyk, źródło historyczne, legenda, Ojczyzna, mała Ojczyzna, patriotyzm, zabytek, data, era, rok, wiek, tysiąclecie, cyfry arabskie, paź, giermek, ratusz, mieszczanie, husaria, rozbiory, emigracja, legiony, tajne nauczanie, okupacja, obozy koncentracyjne, stan wojenny,  dokony­wać opisów przeszłości i porównywać ją z teraźniejszością na podstawie materiałów ilustracyjnych, znać podstawowe daty: 966, 1000, 1410, 1492, 3V1791, 1794, 1795, 1914, 11.11.1918, 1.09.1939, 1.08.1944, 1945, wiedzieć kim był: Mieszko I, św. Wojciech, Bolesław Chrobry, Kazimierz Wielki, Jadwiga, Władysław Jagiełło, Mikołaj Kopernik, Tadeusz Kościuszko, Stanisława August Poniatowski, Józef Piłsudski, Jan Paweł II, Lech Wałęsa, przy pomocy nauczyciela powinien umieć wskazać na mapie państwo polskie w różnych okresach historycznych;

dostateczną - uczeń powinien opanować treści przewidziane na ocenę dopuszczającą, posiadać podstawową wiedzę faktograficzną, czytać teksty ze zrozumieniem, dostrzegać związki teraźniejszości z przeszłością, opanować najprostsze umiejętności przedmiotowe, takie jak: dokonywanie oceny zdarzenia, opis, porównanie, określanie, w którym wieku doszło do danego zdarzenia, porządkowanie wydarzeń w kolejności chronologicznej, odczytywanie daty wydarzenia z osi czasu, rozpoznawać budowle w różnych stylach architektonicznych, znać daty: (97, 1002-1018, 1025, 1364, 1370, 1655-1660, 1683, 1772, 1863-1864, 15.08.1920, 1980, 1989, poprawnie posługiwać się terminami: mniejszość narodowa, symbole narodowe, naród, Polonia,  kartografia, plemię, Słowianie, Piastowie, relikwie, cesarz, arcybiskupstwo, woj, pergamin, dynastia, uniwersytet, astronomia, teoria heliocentryczna, szlachta, kanclerz, hetman, potop szwedzki, islam, wezyr, odsiecz, konstytucja, kosynierzy, zabory, działalność konspiracyjna, branka, Nagroda Nobla, Latający Uniwersytet, holocaust, opozycja, żołnierze niezłomni, Solidarność, Okrągły Stół, umieć krótko przedstawić postać: Zawiszy Czarnego, Jana Zamoyskiego, Stefana Czarnieckiego, Augustyna Kordeckiego, Józefa Wybickiego, Romualda Traugutta, Marii Skłodowskiej-Curie, Zośki, Alka Rudego, Ireny Sendlerowej, Witolda Pileckiego, A. Walentynowicz, A. Gwiazdy, powinien umieć wskazać na mapie: Francję, Włochy, Longobardię, Niemcy, ZSRR, Turcję, Wiedeń; 

 

dobrą - uczeń powinien opanować wiedzę faktograficzną na poziomie podstawowym (wymagania na ocenę dopuszczającą i dostateczną) i ponadpodstawowym, wykazywać się aktywnością na lekcjach, wyrażać własną opinię, dostrzegać ciągłość rozwoju kulturalnego i cywilizacyjnego, integrować

wiedzę uzyskaną z różnych źródeł, wskazywać pozapodręcznikowe przykłady różnych kategorii źródeł historycznych, samodzielnie poszukiwać informacji o swoim regionie i rodzinnej miejscowości, wskazywać lokalne przykłady instytucji dbających o regionalną kulturę i historię, podawać przykłady zachowanych zabytków średniowiecznych w Polsce i regionie, umiejętnie posługiwać się mapą, wskazywać na mapie największe zbiorowości Polonii, odczytywać wiadomości z wykresów i tabel, omówić genezę symboli narodowych, charakteryzować główne epoki historyczne, charakteryzować znaczenie przyjęcia chrześcijaństwa dla państwa polskiego i wkład duchowieństwa w średniowieczną kulturę, charakteryzować oraz ocenić politykę wewnętrzną i zagraniczną Kazimierza Wielkiego, omówić zagrożenie ze strony zakonu krzyżackiego, wyjaśnić czym zajmuje się heraldyka, opisać w jaki sposób zrekonstruowano wygląd Mikołaja Kopernika, wyjaśnić różnicę między monarchią dynastyczną a monarchią elekcyjną, podać przykłady różnych postaw Polaków w okresie rozbiorów, wyjaśnić dlaczego Polacy zaczęli tworzyć legiony polskie, charakteryzować działalność Polskiego Państwa Podziemnego, podać przykłady udziału żołnierzy polskich na frontach II wojny światowej, podać przykłady protestów Polaków wobec władz komunistycznych;

 

bardzo dobrą - uczeń musi wykazać się nie tylko dużą wiedzą (opanować wiedzę i umiejętności na poziomie oceny dobrej) lecz także zrozumieniem procesów historycznych; powinien również samodzielnie wyciągać wnioski, ujmować treści historyczne w związki przyczynowo-skutkowe, krytycznie odnosić się do wydarzeń z przeszłości oraz porównywać epoki i okresy, ocenić, w jaki sposób różnorodność „małych Ojczyzn” wpływa na bogactwo dużej, przedstawia konsekwencje przynależności Polski do UE, rozróżnia mniejszość narodową od etnicznej, omówić dokument „Dagome iudex”, ocenić skutki polityki wewnętrznej i zagranicznej Bolesława Chrobrego, na podstawie mapy umie ocenić sytuację geopolityczną w Europie Środkowo-Wschodniej po zawarciu unii w Krewie, wyjaśnić dlaczego najważniejsze dzieło Kopernika zostało potępione przez Kościół, wyjaśnić pojęcie „pluralizm polityczny”, ocenić, czy Napoleon spełnił pokładane w nim przez Polków nadzieje, ocenić postawę Polaków pod zaborami, ocenić znaczenie bitwy warszawskiej, wyjaśnić pojęcie „suwerenność”, „żelazna kurtyna”, wskazać różnice między czasami komunizmu a wolna Polską;

celującą - uczeń powinien opanować wiedzę i umiejętności na poziomie oceny bardzo dobrej, ponadto powinien samodzielnie rozwijać swoje zainteresowania i wykazywać się wiedzą ponadprogramową, uczestniczyć w pracach przedmiotowych kółek zainteresowań, łączyć i wykorzystywać wiadomości z różnych dziedzin, brać udział w konkursach przedmiotowych.

 

Dla rodziców