sztuka

Kryteria oceny z muzyki

 

 

Bieżącej ocenie podlegają :

-przygotowanie ucznia do zajęć,

-uczestnictwo w zajęciach,

-zaangażowanie ucznia w działania muzyczne,

-umiejętność formułowania problemów wyciągania wnioskówo oraz poszukiwania własnych rozwiązań .

 

 

Ocenianie bieżące powinno być dokonywane przez :

-ćwiczenia muzyczne (rytmicznr,metodyczne,słuchowe,ruchowe)

-działania muzyczne (śpiew, gra na instrumentach, ekspresja muzyczno-ruchowa),

-quizy, konkursy, tańce,

-odpowiedź ustną (znajomość podstawowych terminów muzycznych, wiadomości o epokach i stylach w muzyce oraz o wybitnych przedstawicielach świata artystycznego i ich wybranych dziełach),

-pracę domową ( referaty, notatki) .

 

 

Ocenę celującą otrzymuje uczeń,który opanował zakres wiadomości i umiejętności objętych programem w stopniu bardzo dobrym i dodatkowo:

-czynnie uczestniczy w zajęciach lekcyjnych,

-podejmuje dodatkowe zadania(zdobywa informacje z innych źródeł, angażuje się w życie artystyczne klasy i szkoły),

-reprezentuje szkołę na terenie gminy, powiatu,

-zna pojęcia muzyczne,

-zna podstawowe kroki tańców klasycznych i współczesnych .

 

 

 

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który opanował zakres wiadomości i umiejętności w wysokim stopniu, a ponadto:

-wykazuje aktywną postawę w pracach indywidualnych i zespołowych,

-wyróżniająco wywiązuje się z wszelkich zadań i powierzonych mu ról,

-uzyskuje bardzo dobre oceny cząstkowe,

-potrafi obronić swój poglad i postawę twórczą,

-umie zagrać piosenkę na instrumentach muzycznych,

-potrafi ułożyć akompaniament, zna słowa poznanych piosenek .

 

 

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który opanował zakres programowy wiedzy i umiejętności w stopniu średnim, a także :

-zwykle pracuje systematycznie i efektywnie, indywidualnie i w grupie,

-poprawnie formułuje wnioski i udaje mu się bronić swych poglądów,

-dpowiednio wywiązuje się z części zadań i powierzonych ról,

-najczęściej uzyskuje dobre oceny cząstkowe,

-potrafi ułożyć melodię do podanych słów,

-zna gamę i znaki solmizacyjne.

 

 

Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który opanował zakres wiedzy i umiejętności w stopniu poprawnym oraz:

-nie zawsze pracuje systematycznie i niezbyt chętnie podejmuje wszelkie działania,

-rzadko uczestniczy w dyskusjach i pracach zespołowo-grupowych,

-umie zaśpiewać poprawnie piosenki,

-umie zatańczyć w zespole,

-z pomocą nauczyciela umie ułożyć melodię,

-czasami poprawnie formułuje wnioski,

-ma problemy z obroną własnych poglądów,

-najczęściej uzyskuje dostateczne oceny cząstkowe.

 

 

Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który opanował zakres wiedzy i umiejętności na poziomie elementarnym, a także:

-nie pracuje systematycznie i niezbyt chętnie podejmuje działania,

-biernie uczestniczy w dyskusjach,

-niestarannie wykonuje ćwiczenia,

-nie formułuje własnych wniosków,

-nie zna słów poznanych piosenek.

 

 

Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który nawet w stopniu elementarnym nie opanował materiału i nie nabył umiejętności wskazanych w programie nauczania oraz :

-nie wykazuje zainteresowania przedmiotem,

-nie bierze udziału w działaniach twórczych,

-nie prowadzi zeszytu przedmiotowego,

-nie wykazuje żadnej chęci do poprawy swojej oceny.

 

Ocena

Kryteria wymagań na poszczególne oceny z przedmiotu plastyka

 

 

Ze względu na specyfikę zajęć na lekcjach plastyki ocenie podlegają: sumienność i zaangażowanie, stopień opanowania techniki plastycznej, przygotowanie do lekcji, poszanowanie pracy swojej i kolegów.

 

Oceny cząstkowe przyznaje się wg. skali :

6-celująca

5-bardzo dobra

4-dobra

3-dostateczna

2-dopuszczająca
1-niedostateczna

 

 

     Ocenę CELUJĄCĄ otrzymuje uczeń, którego dokonania w dziedzinie plastyki wykraczają poza poziom wymagań na ocenę bardzo dobrą . Jego wiadomości i umiejętności są szersze niż te objęte programem nauczania, bierze częsty udział w konkursach plastycznych szkolnych i pozaszkolnych oraz zdobywa w nich nagrody lub wyróżnienia. Jest twóczy plastycznie na rzecz swojej klasy i szkoły (gazetki szkolne, wystawki itp.)

 

 

    Ocenę  BARDZO DOBRĄ otrzymuje uczeń, który w pełnym stopniu opanował wiadomości i umiejętności przewidziane programem nauczania, terminowo oddaje prace plastyczne i jest należycie przygotowany do wszystkich lekcji. W jego pracach plastycznych widać zaangażowanie i sumienność, są staranne i właściwie przechowywane . Zna, stosuje i samodzielnie dobiera w swoich pracach różnorakie techniki plastyczne. Właściwie prowadzi zeszyt przedmiotowy .

 

 

    Ocenę DOBRĄ  otrzymuje uczeń, który nie opanował w pełni wiadomości i umiejętności przewidzianych programem nauczania, terminowo oddaje prace plastyczne, choć zdarzają mu się nieliczne braki w pracach plastycznych .Jego rysunki są staranne i należycie przechowywane. Zna różnorakie techniki plastyczne. Właściwie prowadzi zeszyt przedmiotowy .

 

 

   Ocenę DOSTATECZNĄ otrzymuje uczeń, który opanował wiadomości i umiejętności przewidziane programem nauczania w stopniu dostatecznym, nie oddaje terminowo prac plastycznych, lecz oddaje je ze znacznym opóźnieniem. W jego rysunkach widać wyraźny brak zaangażowania, są mało staranne i źle przechowywane. Opanował tylko podstawowe techniki plastyczne. Posiada zeszyt przedmiotowy, lecz niestarannie prowadzony. Na lekcje dość często przychodzi nieprzygotowany .

 

 

   Ocenę DOPUSZCZAJĄCĄ otrzymuje uczeń, który nie opanował wiadomości i umiejętności przewidzianych programem nauczania, jego prace plastyczne są niestaranne i niewłaściwie przechowywane . Widać w nich wyraźny brak zaangażowania. Prace oddaje, lecz nie w terminie .Często nie kończy swoich prac . Zeszyt prowadzi niestarannie lub nie prowadzi go wcale.

 

   Ocenę NIEDOSTATECZNĄ  otrzymuje uczeń, który nie opanował w najmniejszym stopniu wiadomości i umiejętności przewidzianych programem nauczania, nie pracuje na lekcji mimo chęci pomocy ze strony nauczyciela i kolegów na zajęcia przychodzi nieprzygotowany, nie prowadzi zeszytu .

 

 

 

 

 

 

 

 

ta nie wynika z możliwości czy z braku uzdolnień ucznia, lecz całkowitej niechęci do przedmiotu oraz pracy na lekcjach .

 

Dla rodziców