religia

 

Przedmiotowy system oceniania oraz kryteria wymagań edukacyjnych z religii
w klasach I-VI

Szkoły Podstawowej w Okocimiu

 Nauczyciel uczący ks. Wiesław Pieja

 

 

Przedmiotowy system oceniania z katechezy jest zgodny z wewnątrzszkolnym systemem oceniania. Ocenianie jest źródłem informacji o osiągnięciach i motywacji ucznia do postępów w nauce. Jeśli uczeń rozumie i współuczestniczy w ewaluacji swych postępów, wówczas wartościowanie jego osiągnięć posiada również wielką wartość wychowawczą, Oceniając uczniów odnosimy się przede wszystkim do osiągnięć przedstawionych
w podstawie programowej z religii. Uczeń ma obowiązek zaliczyć omawiany materiał
w stopniu podstawowym. Obowiązuje sześciostopniowa skala ocen. Ocenianiu podlegają wiadomości i umiejętności ucznia na poziomie podstawowym i ponadpodstawowym zgodnie z kryteriami oceniania.

 

W ocenianiu z religii obowiązują poniższe zasady:

*obiektywność- zastosowanie jednolitych norm i kryteriów oceniania

*jawność- podawanie na bieżąco wyników pracy ucznia

*instruktywność- wskazanie na występujące braki

*mobilizacja do dalszej pracy

 

Obszary podlegające ocenianiu na katechezie:

(klasy I –III)

 1. Krótkie wypowiedzi ustne.
 2. Prowadzenie zeszytu przedmiotowego lub zeszytu ćwiczeń.
 3. Prace domowe.
 4. Aktywność ucznia na lekcji.
 5. Śpiew poznanych pieśni, mówienie modlitw.
 6. Znajomość podstawowych wiadomości katechizmowych.
 7. Przygotowanie rozważań nabożeństw, udział w konkursach, przedstawieniach.

 

 

Obszary podlegające ocenianiu na katechezie:

(klasy IV-VI)

1. Prace pisemne (sprawdziany, testy).

2. Wypowiedzi ustne.

3. Prowadzenie zeszytu przedmiotowego lub zeszytu ćwiczeń.

4. Aktywność ucznia na lekcji i współpraca w zespole.

5. Umiejętność odczytywania parametrów biblijnych.

6. Pilność, systematyczność, postawa, umiejętności.

7. Rozwijanie postawy religijnej (udział w jasełkach, konkursach religijnych, przygotowanie adoracji, rekolekcji, nabożeństw, działalność w grupach parafialnych dla dzieci, młodzieży).

 

Uczeń ma obowiązek:

 • Prowadzić zeszyt przedmiotowy lub zeszyt ćwiczeń.
 • Zaliczyć wszystkie sprawdziany i testy.
 • W razie nieobecności na sprawdzianie lub teście zaliczyć pracę w ciągu 2 tygodni od dnia powrotu do szkoły.
 • Poprawić ocenę niedostateczną w ciągu tygodnia od otrzymania wyników (ocenę może poprawić tylko 2 razy w semestrze).

Nauczyciel ma obowiązek:

 • Powiadomić ucznia o teście wiadomości i umiejętności na 1 tydzień przed terminem.
 • Sprawdzić prace pisemne w ciągu 2 tygodni, z wynikami testu zapoznać rodziców w czasie konsultacji.
 • Udzielać informacji rodzicom i uczniom na temat prac pisemnych.
 • Przepytać ucznia kl. I- III przynajmniej 1 raz w semestrze, semestrze ucznia kl.IV –VI dwa razy w półroczu.
 • Kilkakrotnie sprawdzić umiejętności ucznia kl. II.
 • W klasach IV –VI sprawdzić umiejętność odczytywania parametrów biblijnych.

 

Uczeń za:

 • Dodatkowe prace typu: projekty, albumy, kartki świąteczne, samodzielnie wykonane różańce, stroiki świąteczne, lampiony, szopki może uzyskać dodatkowe oceny (od dobrej do celującej po wcześniejszym uzgodnieniu z nauczycielem).
 • Za zajęcie I, II, III miejsca lub wyróżnienia w konkursach religijnych otrzymuje ocenę celującą.
 • Za bardzo dobre wyniki nauczania, zajęcie najwyższych miejsc, wyróżnień w konkursach biblijnych na etapie dekanalnym diecezjalnym, ogólnopolskim otrzymuje ocenę celującą na koniec semestru (roku szkolnego).

 

Nauczyciele dostosowują wymagania do indywidualnych możliwości ucznia, uwzględniając przy tym rodzaj dysfunkcji:

 

W przypadku dysortografii

 • Błędy ortograficzne nie mają wpływu na ocenę pracy pisemnej

W przypadku dysgrafii:

 • Nie ocenia się estetyki pisma w zeszycie przedmiotowym lub w zeszycie ćwiczeń oraz na testach i kartkówkach.
 • Uczeń ma prawo przeczytać nauczycielowi treść pracy pisemnej, gdy ten ma trudności z jej odczytaniem.

 

W przypadku dysleksji:

 • Zachęcanie uczniów do czytania krótkich tekstów.
 • Wydłużanie czasu pracy.
 • Ograniczenie ilości wykonywanych w czasie zajęć ćwiczeń.

 

Oceny cząstkowe stanowią o śródrocznej i końcoworocznej ocenie ucznia. Powiadamianie rodziców o ocenach ich dzieci odbywa się zgodnie z przyjętymi zasadami w WSO.

 

Poziom podstawowy

Na ocenę dopuszczającą uczeń:

 • Opanował konieczne pojęcia religijne.
 • Prowadzi zeszyt, lecz nieestetycznie i nieczytelnie, brak notatek z lekcji.
 • Przy pomocy nauczyciela udziela odpowiedzi na postawione pytania.
 • Prezentuje mało zadawalający poziom postawy i umiejętności.
 • Wykonuje jedynie część wyznaczonej pracy.
 • Czasem angażuje się w pracę grupy.

 

 

Na ocenę dostateczną uczeń:

 • Przychodzi przygotowany do zajęć.
 • Prowadzi zeszyt przedmiotowy z uchybieniami w estetyce i czytelności.
 • Notatki zawierają braki.
 • Opanował łatwe, całkowicie niezbędne wiadomości, umiejętności.
 • Udziela odpowiedzi bez własnych przemyśleń.
 • Czasem angażuje się w pracę grupy.

 

Poziom ponadpodstawowy:

Na ocenę dobrą uczeń:

 • Prowadzi kompletne notatki.
 • Samodzielnie udziela odpowiedzi( nie wyczerpuje poruszonego zagadnienia).
 • Angażuje się w daną jednostkę lekcyjną.
 • Zajmuje właściwą postawę podczas modlitwy.
 • Opanował materiał programowy z religii
 • Konsekwentnie wykonuje zadana pracę, stara się być aktywnym na lekcji.

 

Na ocenę bardzo dobrą uczeń:

 • Wzorowo prowadzi zeszyt i odrabia prace domowe.
 • Prezentuje wiedzę wypowiadając się swobodnie i wyczerpująco.
 • W poruszanych tematach dostrzega związki między faktami, potrafi wyciągnąć wnioski, dokonać całościowej oceny poruszanego zagadnienia.
 • Odznacza się dużą aktywnością na lekcji.
 • Umie współpracować w grupie.
 • Dyskutuje a nie kłóci się podczas poszukiwania rozwiązań zleconych zadań.

 

Na ocenę celującą uczeń:

 • Postępowanie nie budzi żadnych zastrzeżeń.
 • Wzorowo prowadzi zeszyt.
 • Jego pilność, systematyczność, zainteresowanie, stosunek do przedmiotu nie budzi żadnych zastrzeżeń.
 • Wyczerpująco wypowiada się na temat poruszanego zagadnienia, wykazuje się wiadomościami wykraczającymi poza program religii.
 • Uczestniczy w konkursach religijnych, zajmuje czołowe miejsca.
 • Angażuje się w przygotowanie jasełek, misteriów, rozważań, nabożeństw, adoracji.
 • Angażuje się w dodatkowe prace typu: wykonanie szopki, różańca, akcje charytatywne.

 

Kryteria wymagań z religii dla klas I -III

 

Załącznik do wymagań programowych poszczególnych klas na poszczególne oceny:

 Kryteria wymagań z religii dla klasy I

Ocena dopuszczająca

Uczeń:

-Zna niektóre modlitwy i wymaga dużej pomocy nauczyciela przy odpowiedzi (Zdrowaś Maryjo, Aniele Boży)

-Często nie ma zeszytu, prowadzi go niestarannie i ma braki

Ocena dostateczna

Uczeń:

-Zna niektóre modlitwy (Ojcze nasz, Aniele Boży, Akt żalu)

-Prowadzi zeszyt lub zeszyt ćwiczeń niestarannie i ma braki

-Wie, że przez chrzest staliśmy się dziećmi Bożymi

Ocena dobra

Uczeń:

-Zna większość modlitw ( Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Aniele Boży, Akt wiary , Akt żalu)

-prowadzi zeszyt ucznia (ma braki lub niestarannie)

-Wie, że Bóg przemawia do ludzi

-Wie, że przez chrzest staliśmy się dziećmi Bożymi

Ocena bardzo dobra

Uczeń:

-Zna modlitwy przewidziane programem klasy I (Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu, Aniele Boży, Akt wiary, nadziei, miłości i żalu)

-Prowadzi starannie zeszyt ucznia

-Na zajęciach wykazuje się aktywnością

-Wie, że Bóg przemawia do nas w różny sposób

-Wie, że przez chrzest staliśmy się dziećmi Bożymi

 

Ocena celująca

Uczeń:

-Jego postawa nie budzi żadnych zastrzeżeń

-Podczas zajęć wykazuje się dużą aktywnością

-Zna modlitwy przewidziane programem klasy pierwszej (Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu, Aniele Boży, Akty wiary, nadziei, miłości i żalu oraz Skład Apostolski i Pod Twoją obronę, Przykazania miłości, Któryś za nas cierpiał..)

-Wie, że Bóg mówi do nas przez świat, ludzi i Jezusa

-Wie, że Bóg mówi do nas przez Pismo święte, które czytamy podczas Mszy świętej

-Wie, że Jezus nauczył nas modlitwę Ojcze nasz i potrafi wyjaśnić poszczególne wezwania

-Wie, że przez chrzest staliśmy się dziećmi Bożymi (zostaliśmy włączeni do Kościoła)

-Szczególnie estetycznie prowadzi zeszyt ucznia

 Kryteria wymagań z religii dla klasy II            

Ocena niedostateczna

Uczeń

-Nie posiada zeszytu bądź zeszytu ćwiczeń lub dość często go nie przynosi

-Odmawia wszelkiej współpracy

-Ma lekceważący stosunek do przedmiotu i wiary.

-Opuszcza lekcje religii

-Odznacza się zupełnym brakiem umiejętności stosowania wiedzy

Ocena dopuszczająca

Uczeń

-Często nie ma zeszytu ucznia, ma duże braki w jego prowadzeniu

-Zna niektóre modlitwy i wymaga pomocy nauczyciela przy odpowiedzi (przykazania Boże, przykazania kościelne, sakramenty święte, Skład Apostolski)

-Ma problemy ze znajomością różańca,

- Ma problemy ze znajomością przebiegu Mszy Św.

-Wie, że człowiek potrzebuje sakramentu pokuty i pojednania oraz Eucharystii

Ocena dostateczna

Uczeń:

-Prowadzi zeszyt, ale niestarannie i ma braki

-Zna niektóre modlitwy ( przykazania Boże i przykazania kościelne, sakramenty święte, Skład Apostolski)

-Wykazuje się podstawowymi wiadomościami dotyczącymi różańca, sakramentu, jakiego dostąpił i do jakich się przygotowuje, obecności Jezusa podczas Mszy św.

Ocena dobra

Uczeń:

-Prowadzi zeszyt

-Zna większość modlitwy (Modlitwy przed i po nauce, przykazania Boże i przykazania kościelne, sakramenty święte, Skład Apostolski)

-Wykazuje się dobrą znajomością dotyczącą różańca, potrafi wyjaśnić przykazania Boże, opowiedzieć o sakramencie, do którego się przygotowuje, wymienić części Mszy Św.

Ocena bardzo dobra

Uczeń:

-Prowadzi starannie zeszyt ucznia

-Zna modlitwy, które są przewidziane programem klasy II (np. Pod Twoją obronę, modlitwy przed i po nauce, przykazania Boże i kościelne, błogosławieństwa, Skład Apostolski, sakramenty święte)

-jest bardzo aktywny na katechezie

-Cechuje go pełna znajomość różańca, Mszy Św., potrafi podać przykłady wyjaśniające przykazania Boże, wyjaśnić słowa, znaczenie modlitwy – Skład Apostolski, znaczenie sakramentu chrztu św., komunii św. i pokuty)

Ocena celująca

Uczeń:

-Jego postawa nie budzi żadnych zastrzeżeń

-Czyta rozważania, czytania mszalne, śpiewa psalm, czyta modlitwę wiernych

-Bierze udział w jasełkach.

-Bierze udział w konkursach i zajmuje wysokie miejsca ( 1,2,3 i wyróżnienia)

-Potrafi w formie projektu, prezentacji, przedstawić, historię Bożych przykazań i ich znaczenie, Skład Apostolski, sakrament św., jaki otrzymał i jakiego dostąpi,

-Zna tajemnice, części różańca i wie jak się odmawia

Kryteria wymagań z religii dla klasy III

Ocena niedostateczna

Uczeń

-Nie posiada zeszytu bądź zeszytu ćwiczeń lub dość często go nie przynosi

-Odmawia wszelkiej współpracy

-Ma lekceważący stosunek do przedmiotu i wiary.

-Opuszcza lekcje religii

-Odznacza się zupełnym brakiem umiejętności stosowania wiedzy

Ocena dopuszczająca

Uczeń

-Często nie ma zeszytu ucznia, ma duże braki w jego prowadzeniu

-Zna niektóre modlitwy i wymaga pomocy nauczyciela przy odpowiedzi (przykazania Boże, przykazania kościelne)

-Ma problemy ze znajomością różańca

-Wie, że człowiek potrzebuje sakramentu pokuty i pojednania oraz Eucharystii

-Wie, że Bóg stworzył świat

Ocena dostateczna

Uczeń:

-Prowadzi zeszyt, ale niestarannie i ma braki

-Zna niektóre modlitwy ( przykazania Boże i przykazania kościelne)

-Wykazuje się podstawowymi wiadomościami dotyczącymi różańca, Boga, który stworzył świat, Jezusa, który nauczał, obecności Jezusa podczas Mszy św.

Ocena dobra

Uczeń:

-Prowadzi zeszyt

-Zna większość modlitwy (Modlitwy przed i po nauce, przykazania Boże i przykazania kościelne)

-Wykazuje się dobrą znajomością dotyczącą różańca, Boga, który stworzył świat, Jezusa, który nauczał, obecności Jezusa podczas Mszy św.

Ocena bardzo dobra

Uczeń:

-Prowadzi starannie zeszyt ucznia

-Zna modlitwy, które są przewidziane programem klasy III (np. Pod Twoją obronę, modlitwy przed i po nauce, przykazania Boże i kościelne, błogosławieństwa, Skład Apostolski)

-jest bardzo aktywny na katechezie

-Cechuje go pełna znajomość różańca, Boga, który stworzył świat, Jezusa, który nauczał, Ducha Świętego, które jest Pocieszycielem, obecności Jezusa podczas Eucharystii

 

 

 

Ocena celująca

Uczeń:

-Jego postawa nie budzi żadnych zastrzeżeń

-Czyta rozważania, czytania mszalne, śpiewa psalm, czyta modlitwę wiernych

-Bierze udział w jasełkach.

-Zdobywa kolejne stopnie w Liturgicznej Służbie Ołtarza

-Bierze udział w konkursach i zajmuje wysokie miejsca ( 1,2,3 i wyróżnienia)

-Potrafi w formie projektu, prezentacji, przedstawić, że Bóg stworzył świat, Syn Boży, Zbawiciel, został posłany przez Ojca dla ratowania ludzi, Duch Święty jest Pocieszycielem i działa w Kościele, wydarzenia związane były z męką, śmiercią na krzyżu i zmartwychwstaniem Jezusa

-Zna tajemnice, części różańca i wie jak się odmawia

 Kryteria wymagań z religii dla klasy IV

Ocena niedostateczna

Uczeń:            

 • Odznacza się zupełnym brakiem umiejętności stosowania wiedzy zdobytej na zajęciach
 • Nie posiada zeszytu bądź zeszytu ćwiczeń lub dość często go nie przynosi
 • Lekceważy przedmiot
 • Nieodpowiednio zachowuje się na lekcji
 • Wyraża lekceważący stosunek do wartości religijnych
 • Opuszcza lekcje religii

Ocena dopuszczająca

Uczeń:

 • Nie potrafi stosować wiedzy zdobytej na zajęciach, nawet przy pomocy nauczyciela
 • Prowadzi zeszyt
 • Wykazuje poprawny stosunek do katechezy
 • Ma problemy ze znajomością odczytywania parametrów biblijnych, wyszukiwaniem poszczególnych fragmentów Pisma Św., pracą z Pismem Św., ze znajomością historii zbawienia,

Ocena dostateczna

Uczeń:

 • Wykazuje się podstawowymi wiadomościami zdobytymi na zajęciach
 • Potrafi stosować wiadomości dla celów praktycznych i teoretycznych przy pomocy nauczyciela
 • W zeszycie ćwiczeń lub w zeszycie sporadyczne braki notatek, zadań
 • Prezentuje przeciętną pilność, systematyczność i zainteresowanie przedmiotem
 • Wykazuje się podstawową znajomością odczytywania parametrów biblijnych, wyszukiwania poszczególnych fragmentów Pisma Św., pracą z Pismem Św., znajomością historii zbawienia

Ocena dobra

Uczeń:

 • Stosuje wiedzę w sytuacjach teoretycznych i praktycznych podanych przez nauczyciela
 • W zeszycie ćwiczeń lub zeszycie ma wszystkie notatki i prace domowe
 • Jest zainteresowany przedmiotem i systematycznie uczestniczy w zajęciach
 • Stara się być aktywny podczas lekcji
 • Postawa ucznia nie budzi wątpliwości
 • Wykazuje się dobrą znajomością odczytywania parametrów biblijnych, wyszukiwania poszczególnych fragmentów Pisma Św., pracą z Pismem Św., ze znajomością historii zbawienia

Ocena bardzo dobra

Uczeń:

 • Umiejętnie wykorzystuje wiadomości poznane na lekcji w teorii i praktyce bez ingerencji nauczyciela
 • Wzorowo prowadzi zeszyt i odrabia prace domowe
 • Aktywnie uczestniczy w zajęciach
 • Jego postępowanie nie budzi żadnych zastrzeżeń
 • Jest pilny, systematyczny, zainteresowany przedmiotem
 • Odpowiedzialnie włącza się w dynamikę i przeżycie roku liturgicznego
 • Cechuje go pełna znajomość odczytywania parametrów biblijnych, wyszukiwania poszczególnych fragmentów Pisma Św., pracy z Pismem Św., ze znajomością historii zbawienia

Ocena celująca

Uczeń:

 • Samodzielnie posługuje się wiedzą dla celów teoretycznych i praktycznych
 • Angażuje się w prace poza lekcyjne, np. montaże sceniczne, pomoce katechetyczne, konkursy, występy- jasełka
 • Jego postawa moralno- etyczna, pilność, systematyczność, zainteresowanie, stosunek do przedmiotu nie budzi żadnych zastrzeżeń
 • Potrafi przedstawić w formie projektu, prezentacji, np. multimedialnej historię zbawienia, jak zachęcić innych do Pisma Św.,

kryteria wymagań z religii dla klasy V

Ocena niedostateczna

Uczeń:            

 • Odznacza się zupełnym brakiem umiejętności stosowania wiedzy zdobytej na zajęciach
 • Nie posiada zeszytu bądź zeszytu ćwiczeń lub dość często go nie przynosi
 • Lekceważy przedmiot
 • Nieodpowiednio zachowuje się na lekcji
 • Wyraża lekceważący stosunek do wartości religijnych
 • Opuszcza lekcje religii

Ocena dopuszczająca

Uczeń:

 • Nie potrafi stosować wiedzy zdobytej na zajęciach, nawet przy pomocy nauczyciela
 • Prowadzi zeszyt
 • Wykazuje poprawny stosunek do katechezy
 • Ma problemy ze znajomością różańca, adwentu, przebiegu i tradycji Bożego Narodzenia, nabożeństw wielkopostnych, liturgii Niedzieli Palmowej, Triduum Paschalnego, mesjańskiego programu Jezusa

Ocena dostateczna

Uczeń:

 • Wykazuje się podstawowymi wiadomościami zdobytymi na zajęciach
 • Potrafi stosować wiadomości dla celów praktycznych i teoretycznych przy pomocy nauczyciela
 • W zeszycie ćwiczeń lub w zeszycie sporadyczne braki notatek, zadań
 • Prezentuje przeciętną pilność, systematyczność i zainteresowanie przedmiotem
 • Wykazuje się podstawową znajomością różańca, adwentu, przebiegu i tradycji Bożego Narodzenia, nabożeństw wielkopostnych, liturgii Niedzieli Palmowej, Triduum Paschalnego, mesjańskiego programu Jezusa  

Ocena dobra

Uczeń:

 • Stosuje wiedzę w sytuacjach teoretycznych i praktycznych podanych przez nauczyciela
 • W zeszycie ćwiczeń lub zeszycie ma wszystkie notatki i prace domowe
 • Jest zainteresowany przedmiotem i systematycznie uczestniczy w zajęciach
 • Stara się być aktywny podczas lekcji
 • Postawa ucznia nie budzi wątpliwości
 • Wykazuje się dobrą znajomością różańca, adwentu, przebiegu i tradycji Bożego Narodzenia, nabożeństw wielkopostnych, liturgii Niedzieli Palmowej, Triduum Paschalnego, mesjańskiego programu Jezusa

Ocena bardzo dobra

Uczeń:

§         Umiejętnie wykorzystuje wiadomości poznane na lekcji w teorii i praktyce bez ingerencji nauczyciela

§         Wzorowo prowadzi zeszyt i odrabia prace domowe

§         Aktywnie uczestniczy w zajęciach

§         Jego postępowanie nie budzi żadnych zastrzeżeń

§         Jest pilny, systematyczny, zainteresowany przedmiotem

 • Odpowiedzialnie włącza się w dynamikę i przeżycie roku liturgicznego
 • Cechuje go pełna znajomość różańca, adwentu, przebiegu i tradycji Bożego Narodzenia, nabożeństw wielkopostnych, liturgii Niedzieli Palmowej, Triduum Paschalnego, mesjańskiego programu Jezusa

Ocena celująca

Uczeń:

 • Samodzielnie posługuje się wiedzą dla celów teoretycznych i praktycznych
 • Angażuje się w prace poza lekcyjne, np. montaże sceniczne, pomoce katechetyczne, konkursy, występy- jasełka
 • Jego postawa moralno- etyczna, pilność, systematyczność, zainteresowanie, stosunek do przedmiotu nie budzi żadnych zastrzeżeń
 • Potrafi przedstawić w formie projektu, prezentacji, np. multimedialnej poszczególne zagadnienia: różańca, adwentu, przebiegu i tradycji Bożego Narodzenia, nabożeństw wielkopostnych, liturgii Niedzieli Palmowej, Triduum Paschalnego, mesjańskiego programu Jezusa

Kryteria wymagań z religii dla klasy VI

Ocena niedostateczna

Uczeń:

 • Odznacza się zupełnym brakiem umiejętności stosowania wiedzy zdobytej na zajęciach
 • Nie posiada zeszytu bądź zeszytu ćwiczeń lub dość często go nie przynosi
 • Lekceważy przedmiot
 • Nieodpowiednio zachowuje się na lekcji
 • Wyraża lekceważący stosunek do wartości religijnych
 • Opuszcza lekcje religii

Ocena dopuszczająca

Uczeń:

 • Nie potrafi stosować wiedzy zdobytej na zajęciach, nawet przy pomocy nauczyciela
 • Prowadzi zeszyt
 • Wykazuje poprawny stosunek do katechezy
 • Ma problemy ze znajomością historii kościoła parafialnego, chrześcijaństwa w Polsce, życia św. Piotra i Pawła, męczeńskich świadectw wiary, działalności Ducha Św. w Kościele, roli kultu Maryi w Polsce i na świecie

Ocena dostateczna

Uczeń:

 • Wykazuje się podstawowymi wiadomościami zdobytymi na zajęciach
 • Potrafi stosować wiadomości dla celów praktycznych i teoretycznych przy pomocy nauczyciela
 • W zeszycie ćwiczeń lub w zeszycie sporadyczne braki notatek, zadań
 • Prezentuje przeciętną pilność, systematyczność i zainteresowanie przedmiotem
 • Wykazuje się podstawową znajomością historii kościoła parafialnego, chrześcijaństwa w Polsce, życia św. Piotra i Pawła, męczeńskich świadectw wiary, działalności Ducha Św. w Kościele, roli kultu Maryi w Polsce i na świecie

Ocena dobra

Uczeń:

 • Stosuje wiedzę w sytuacjach teoretycznych i praktycznych podanych przez nauczyciela
 • W zeszycie ćwiczeń lub zeszycie ma wszystkie notatki i prace domowe
 • Jest zainteresowany przedmiotem i systematycznie uczestniczy w zajęciach
 • Stara się być aktywny podczas lekcji
 • Postawa ucznia nie budzi wątpliwości
 • Wykazuje się dobrą znajomością historii kościoła parafialnego, chrześcijaństwa w Polsce, życia św. Piotra i Pawła, męczeńskich świadectw wiary, działalności Ducha Św. w Kościele, roli kultu Maryi w Polsce i na świecie

 Ocena bardzo dobra

Uczeń:

 • Umiejętnie wykorzystuje wiadomości poznane na lekcji w teorii i praktyce bez ingerencji nauczyciela
 • Wzorowo prowadzi zeszyt i odrabia prace domowe
 • Aktywnie uczestniczy w zajęciach
 • Jego postępowanie nie budzi żadnych zastrzeżeń
 • Jest pilny, systematyczny, zainteresowany przedmiotem
 • Odpowiedzialnie włącza się w dynamikę i przeżycie roku liturgicznego
 • Cechuje go pełna znajomość historii kościoła parafialnego, chrześcijaństwa w Polsce, życia św. Piotra i Pawła, męczeńskich świadectw wiary, działalności Ducha Św. w Kościele, roli kultu Maryi w Polsce i na świecie

Ocena celująca

Uczeń:

 • Samodzielnie posługuje się wiedzą dla celów teoretycznych i praktycznych
 • Angażuje się w prace poza lekcyjne, np. montaże sceniczne, pomoce katechetyczne, konkursy, występy- jasełka
 • Jego pilność, postawa moralno- etyczna, systematyczność, zainteresowanie, stosunek do przedmiotu nie budzi żadnych zastrzeżeń
 • Potrafi przedstawić w formie projektu, prezentacji, np. multimedialnej znajomość historii kościoła parafialnego, chrześcijaństwa w Polsce, znajomość życia św. Piotra i Pawła, męczeńskie świadectwa wiary, działalność Ducha Św. w Kościele, roli kultu Maryi w Polsce i na świecie

Wymagania edukacyjne z religii po klasie III

 

 1. Zna modlitwy, wezwania, gesty odmawiane podczas Eucharystii.
 2. Umie wymienić części Mszy świętej.
 3. Zna Dekalog, pięć przykazań kościelnych, przykazanie miłości, osiem błogosławieństw, siedem sakramentów świętych.
 4. Zna modlitwę na różańcu.
 5. Umie wymienić najważniejsze uroczystości roku liturgicznego (Boże Narodzenie i Wielkanoc i powiedzieć, jaką tajemnicę wiary świętujemy przez nie).
 6. Opowiada przykłady cudów Jezusa,
 7. Umie zaśpiewać pieśni lub piosenki (niekoniecznie indywidualnie), których uczył się na katechezie,
 8. Potrafi opowiedzieć o Stanisławie Kostka i Teresie od. Dzieciątka Jezus.
 9. Wie, kto jest papieżem, biskupem diecezjalnym, proboszczem w jego parafii i rodzicami chrzestnymi.
 10. Wie, że oddajemy cześć Maryi, gdyż była Matką Boga i wiernie kochała Jezusa Chrystusa.
 11. Wie, że Bóg stworzył świat, Syn Boży, Zbawiciel, został posłany przez Ojca dla ratowania ludzi, Duch Święty jest Pocieszycielem i działa w Kościele,

Wymagania edukacyjne z religii po klasie IV

1.     Zna podział Pisma Świętego, budowę.

2.     Potrafi posługiwać się Pismem Świętym.

3.     Zna historię zbawienia.

4.     Potrafi opowiedzieć o wspólnocie eucharystycznej.

5.     Potrafi wyjaśnić różnicę między pojęciami Kościół, kościół.

6.     Wymienia przykłady obietnic Boga.

7.     Zna budowę roku liturgicznego.

Wymagania edukacyjne z religii po klasie V

1.     Potrafi wymienić księgi Nowego Testamentu.

2.     Posługuje się Pismem Świętym.

3.     Zna i wyciąga wnioski z przypowieści biblijnych.

4.     Wie, jakie są oczekiwania Kościoła wobec wierzących w Adwencie.

5.     Potrafi opowiedzieć o nauce Kościoła na temat Królestwa Bożego.

6.     Zna mesjański program Jezusa.

7.      Zna budowę roku liturgicznego (szczególnie omawia okres adwentu, przebiegu i tradycji Bożego Narodzenia, nabożeństw wielkopostnych, liturgii Niedzieli Palmowej, Triduum Paschalnego).

8.     Omawia części różańca.

 

 

Wymagania edukacyjne z religii po klasie VI 

1.     Potrafi opowiedzieć o założeniu Kościoła, zna strukturę Kościoła.

2.     Umie ukazać założenia Kościoła powszechnego.

3.     Wskazuje miejsce chrześcijanina w Kościele, omawia rozwój chrześcijaństwa w Polsce.

4.     Zna zadania głowy Kościoła.

5.     Zna życie i działalność św. Piotra i św. Pawła.

6.     Potrafi opowiedzieć o roli Ducha Świętego w Kościele.

7.     Zna Dary Ducha Świętego.

8.     Opisuje działalność misyjną, charytatywną Kościoła.

9.     Wskazuje rolę wiary w prawidłowym funkcjonowaniu rodziny.

10. Zna budowę roku liturgicznego- szczególnie omawia okres Wielkiego Postu (potrafi scharakteryzować poszczególne dni Wielkiego Tygodnia)

11. Ukazuje rolę Maryi w dziele odkupienia człowieka.

12. Podaje przykłady kultu Maryjnego (modlitwy, sanktuaria)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Dla rodziców