wychowanie fizyczne

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA

Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

 REALIZOWANY W SZKOLE PODSTAWOWEJ

 

                                                 

                                                            
                                         W OKOCIMIU

 

 

PODSTAWA PROGRAMOWA – WYCHOWANIE FIZYCZNE

 

 

Celem działań szkoły jest:

1.Wspomaganie harmonijnego rozwoju fizycznego i psychofizycznego.

2.Rozwijanie poczucia odpowiedzialności za własne zdrowie.

3. Wdrażanie do czynnego wypoczynku.

 

 

Zadaniem szkoły jest:

1. Umożliwienie uczniom podejmowania aktywności ruchowej i wyrażania własnych przeżyć,   doznań w zabawach, grach, tańcach i współzawodnictwie.

2. Tworzenie warunków do doskonalenia sprawności kondycyjnej i koordynacyjnej.

3 .Zapoznanie z podstawowymi technikami i zasadami dyscyplin sportowych.

 

 

Treści:

1. Ćwiczenia kształtujące i korygujące postawę ciała oraz stymulujące rozwój układu ruchu, oddychania, krążenia i nerwowego.

2. Formy ruchu stwarzające możliwości osiągnięcia sprawności kondycyjnej i koordynacyjnej

    i ocena postępów.

3. Ćwiczenia zwinnościowo – akrobatyczne oraz skoki gimnastyczne.

4. Podstawowe elementy techniki i taktyki w grach zespołowych i konkurencjach lekkoatletycznych oraz wybranych sportach zimowych, tańcach.

5. Ćwiczenia i zabawy według inwencji uczniów uwzględniające zasady współpracy

    i respektowania przepisów zasad i ustaleń.

6. Przepisy i zasady organizowania zajęć ruchowych z uwzględnieniem dbałości o zdrowie i bezpieczeństwo.

7. Kontrola oraz ocena rozwoju sprawności i funkcjonowania organizmu.

8. Zasady rywalizacji sportowej.

9. Krzewienie idei sportu, propozycje spędzania wolnego czasu, samodzielnego organizowania gier, zabaw i zawodów sportowych.

 

 

 

 

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA

KLAS IV – VI

SZKOŁY PODSTAWOWEJ

 

Uczeń:

1.Uczeń umie dokonać kontroli, oceny prawidłowej postawy ciała.

2.Zna zasady hartowania organizmu w różnych warunkach pogodowych.

3.Zna znaczenie stosowania ćwiczeń oddechowych.

4.Umie dokonać pomiaru tętna.

5.Potrafi dokonać pomiaru siły, szybkości- umie posługiwać się przyrządami pomiarowymi.

6.Umie i zna zasady kulturalnego kibicowania podczas gier i zabaw.

7.Zna zasadę: „wygrywać bez pychy, przegrywać bez pokory”.

8. Umie wykonać podstawowe elementy gimnastyczne wolne i na przyrządach.

9. Wykonuje technicznie elementy LA.

10.Potrafi wykorzystać elementy techniczne w małych grach i grze uproszczonej.

 

 

KONTROLA I OCENA

 W WYCHOWANIU FIZYCZNYM

 

            Właściwie pojęta kontrola i ocena procesu wychowania fizycznego winna służyć:

·       wdrażaniu uczniów do systematycznego samo kontrolowania i samooceny rozwoju fizycznego i sprawności fizycznej,

·          wzmagania zainteresowania uczniów aktywnością ruchową,

·         pozyskiwaniu przez nauczyciela i uczniów informacji o stanie procesu nauczania i uczenia się,

·          obiektywnemu pomiarowi osiągnięć uczniów,

·         podsumowaniu efektów pracy nauczyciela,

·        zwiększeniu zainteresowania rodziców problemem zdrowia i stanem rozwoju fizycznego dzieci.

 

Wystawiana przez nauczyciela ocena (w oparciu o zasadę indywidualizacji) ma przekazać informację o rzeczywistych postępach ucznia, o jego wkładzie pracy w podwyższenie sprawności fizycznej i opanowaniu umiejętności ruchowych. Zasadniczym kryterium oceny z wychowania fizycznego powinien być wysiłek ucznia wkładany w usprawnianie jego psychofizyczne, predyspozycje i możliwości oraz zachowania prozdrowotne.

           

 

 ZASADY OCENIANIA

 

 

1    Na zakończenie semestrów oceniane są elementy techniczne poszczególnych dyscyplin sportowych:

     

·        lekkiej atletyki

·        gier zespołowych

·        gimnastyki

·        piłki siatkowej

·        piłki nożnej

 

 1. W dzienniku lekcyjnym przy ocenach z poszczególnych dyscyplin dopuszcza się stosowanie skrótów:

 

·        LA – lekka atletyka

·        G – gimnastyka

·        PS – piłka siatkowa

·        PN – piłka nożna

·        U – Unihokej

·        PK – piłka koszykowa

·        A – aktywność

 

 1. Sprawność motoryczna oceniana jest w I półroczu na tle klasy. Powtórzenie tych samych prób motorycznych w II półroczu ukaże realne postępy uczniów w samo usprawnianiu i na tej podstawie wystawiana będzie ocena.
 2. Uczeń jest zobowiązany do systematycznego przynoszenia stroju sportowego (biała koszulka + spodenki gimnastyczne lub spodnie dresowe) i obuwia sportowego. Jest to warunek czynnego uczestnictwa w lekcji wychowania fizycznego, świadczący o przygotowaniu ucznia do lekcji.
 3. W jednym półroczu uczeń może być 2 razy nieprzygotowany do lekcji (brak stroju). Brak stroju zaznacza się w dzienniku za pomocą minusa (-). Trzy minusy – stanowią ocenę niedostateczną.
 4. Reprezentowanie szkoły w zwodach sportowych jest podstawą do wystawienia oceny celującej za aktywność w każdym półroczu.
 5. Uczeń może otrzymać ocenę cząstkową niedostateczną za nie przestrzeganie zasad BHP w czasie zajęć, oraz podczas przygotowywania się do nich.

 

 1. Uczeń może zostać zwolniony z ćwiczeń na lekcji wychowania fizycznego, jeżeli jest po chorobie i posiada zwolnienie lekarskie z ćwiczeń lub zwolnienie wystawione przez rodziców na okres nie dłuższy niż 1 tydzień.
 2. W przypadku dłuższej niedyspozycji zdrowotnej uczeń może zostać zwolniony z ćwiczeń (zwolnieniem lekarskim) na okres jednego semestru lub całego roku szkolnego. Zwolnienie zostaje udokumentowane i podpisane przez dyrektora szkoły, wychowawcę i nauczyciela wychowania fizycznego i umieszczone w aktach ucznia.

W rubryce ocena półroczna lub całoroczna wpisuje się – „zwolniony”.

 

 

OCENIANE OBSZARY AKTYWNOŚCI

 

 

 1. Sprawność kondycyjna: siła, szybkość, wytrzymałość, skoczność.
 2. Sprawność koordynacyjna: zręczność, zwinność, równowaga, gibkość, taniec.
 3. Umiejętności ruchowe:
 • utylitarne – przydatne w życiu codziennym,
 • zdrowotne – prawidłowa sylwetka, należyte funkcjonowanie organizmu,
 • produkcyjne – niezbędne w pracy dziś i w przyszłości,
 • estetyczne – gracja, wdzięk – zgrabne poruszanie się,
 • sportowe – sprawność, skuteczność w czynnościach sportowych,
 • rekreacyjno – turystyczne,
 • organizacyjne – organizowanie zajęć ruchowych sobie i innym.

4.      Wiadomości związane z:

·        funkcjonowaniem organizmu,

·        z kształtowaniem sprawności fizycznej,

·        z organizacją zajęć ruchowych,

·        z bezpieczeństwem na zajęciach ruchowych,

·        z zasadami sportowego zachowania się i kultury kibica sport.

·        z przepisami poszczególnych dyscyplin sportowych.

 

5.   Postawy:

·        rozbudzanie zainteresowań aktywnością ruchową,

·        motywowanie do aktywności ruchowej w wybranej dziedzinie,

·        przekonanie do wartości ruchu na świeżym powietrzu,

·        rozwijanie wrażliwości na piękno ruchu,

·        kształtowanie umiejętności samooceny i samokontroli,

·        przestrzeganie zasad i przepisów gry,

·        postawa fair play w sporcie i w życiu,

·        kształtowanie nawyku aktywnego wypoczynku,

 

 

KRYTERIA OCENY Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

 

OCENA CELUJĄCA:

1.      Wykazuje bardzo duże postępy w osobistym usprawnianiu się.

2.      Uczeń jest bardzo sprawny fizycznie.

3.      Spełnia wymagania na ocenę bardzo dobrą.

4.      Aktywnie uczestniczy w życiu sportowym szkoły lub też w innych formach działalności związanych z kulturą fizyczną poza szkołą.

5.      Reprezentuje szkołę w zawodach sportowych.

6.      Przestrzega zasadę fair play w sporcie i życiu.

 

OCENA BARDZO DOBRA:

1.      Wykazuje duże postępy w osobistym usprawnianiu się.

2.      Uczeń jest sprawny fizycznie.

3.      Ćwiczenia wykonuje prawidłową techniką, dokładnie i w odpowiednim tempie, zna założenia taktyczne i przepisy dyscyplin sportowych.

4.      Umiejętnie wykorzystuje wiadomości z zakresu kultury fizycznej w praktycznym działaniu.

5.      Systematycznie doskonali swoją sprawność motoryczną.

6.      Jego postawa społeczna, zaangażowanie i stosunek do wychowania fizycznego nie budzą najmniejszych zastrzeżeń.

7.      Bierze aktywny i systematyczny udział w zajęciach SKS, zawodach sportowych lub innych formach aktywności ruchowej.

 

OCENA DOBRA:

1.      Sprawność fizyczna ucznia jest na poziomie dobrym.

2.      Ćwiczenia wykonuje prawidłowo, lecz z małymi błędami technicznymi.

3.      Posiada wiadomości z zakresu kultury fizycznej i potrafi je wykorzystać w praktycznym działaniu przy pomocy nauczyciela.

4.      Nie potrzebuje większych bodźców do pracy nad osobistym usprawnianiem, wykazuje stałe i dobre postępy w tym zakresie.

5.      Jego postawa społeczna i stosunek do kultury fizycznej nie budzą większych zastrzeżeń.

6.      Nie bierze udziału w zajęciach pozalekcyjnych i innych formach aktywności ruchowej poza terenem szkoły.

 

OCENA DOSTATECZNA:

1.      Uczeń dysponuje przeciętną sprawnością fizyczną.

2.      Ćwiczenia wykonuje niepewnie i z większymi błędami technicznymi.

3.      Jego wiadomości z zakresu kultury fizycznej są na niskim poziomie i nie potrafi ich wykorzystać w praktyce.

4.      Wykazuje małe postępy w usprawnianiu.

5.      Przejawia braki w zakresie wychowania społecznego, w postawie i stosunku do kultury fizycznej.

6.      Nie bierze udziału w zajęciach pozalekcyjnych i wykazuje brak zainteresowania nimi.

 

OCENA DOPUSZCZAJĄCA:

1.      Uczeń jest mało sprawny fizycznie.

2.      Ćwiczenia wykonuje niechętnie i z dużymi błędami technicznymi.

3.      Posiada małe wiadomości z zakresu kultury fizycznej, nie potrafi wykonać prostych zadań związanych z samooceną.

4.      Wykazuje brak nawyków higienicznych.

5.      Nie jest pilny i wykazuje bardzo małe postępy w usprawnianiu fizycznym.

6.      Przejawia poważne braki w zakresie wychowania społecznego, ma niechętny stosunek do ćwiczeń.

7.      Unika zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych z kultury fizycznej.

 

OCENA NIEDOSTATECZNA:

1.      Uczeń charakteryzuje się niewiedzą w zakresie kultury fizycznej.

2.      Ma lekceważący stosunek do zajęć i nie wykazuje żadnych postępów w rozwoju sprawności fizycznej.

3.      Na zajęciach wychowania fizycznego wykazuje rażące braki w zakresie wychowania społecznego. Jego stosunek do przedmiotu jest negatywny.

 

 

Dla rodziców