edukacja wczesnoszkolna 1

 

 

              Wymagania edukacyjne klasa 1  W ROKU SZKOLNYM 2017/18

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA KONIEC KLASY I

                                            Nowa podstawa programowa dla I etapu edukacji

 

 

EDUKACJA

POLONISTYCZNA

W zakresie umiejętności społecznych warunkujących porozumiewanie się i kulturę języka uczeń:

 • Obdarza uwagą dzieci i dorosłych, słucha ich wypowiedzi i chce zrozumieć, co przekazują. Komunikuje w jasny sposób swoje spostrzeżenia, potrzeby i odczucia
 • W kulturalny sposób zwraca się do rozmówcy, mówi na temat, zadaje pytania i odpowiada na pytania innych osób, dostosowuje ton głosu do sytuacji, np. nie mówi zbyt głośno
 • Uczestniczy w rozmowie na tematy związane z życiem rodzinnym i szkolnym, także inspirowane literaturą

W zakresie umiejętności czytania i pisania uczeń:

 • Rozumie sens kodowania oraz dekodowania informacji. Odczytuje uproszczone rysunki, piktogramy, znaki informacyjne i napisy
 • Zna wszystkie litery alfabetu, czyta i rozumie proste, krótkie teksty
 • Pisze proste, krótkie zdania: przepisuje, pisze z pamięci. Dba o estetykę i poprawność graficzną pisma (przestrzega zasad kaligrafii)
 • Posługuje się ze zrozumieniem określeniami: wyraz, głoska, litera, sylaba, zdanie
 • Interesuje się książką i czytaniem. Słucha w skupieniu czytanych utworów (np. baśni, opowiadań, wierszy). W miarę swoich możliwości czyta lektury wskazane przez nauczyciela.
 • Korzysta z pakietów edukacyjnych (np. zeszytów ćwiczeń i innych pomocy dydaktycznych) pod kierunkiem nauczyciela

W zakresie umiejętności wypowiadania się w małych formach teatralnych uczeń:

 • Uczestniczy w zabawie teatralnej, ilustruje mimiką, gestem, ruchem zachowania bohatera literackiego lub wymyślonego
 • Rozumie umowne znaczenie rekwizytu i umie posłużyć się nim w odgrywanej scence
 • Odtwarza z pamięci teksty dla dzieci, np. wiersze, piosenki, fragmenty prozy.

JĘZYK  ANGIELSKI

Uczeń kończący klasę I:

 • Rozumie proste polecenia i właściwie na nie reaguje
 • Nazywa obiekty w najbliższym otoczeniu
 • Recytuje wierszyki i rymowanki, śpiewa piosenki z repertuaru dziecięcego
 • Rozumie sens opowiedzianych historyjek, gdy są wspierane obrazkami, gestami, przedmiotami

EDUKACJA MUZYCZNA

Uczeń kończący klasę I:

 • Powtarza prostą melodię, śpiewa piosenki z repertuaru dziecięcego, wykonuje śpiewanki i rymowanki
 • Odtwarza proste rytmy głosem i na instrumentach perkusyjnych. Wyraża nastrój i charakter muzyki pląsając i tańcząc (reaguje na zmianę tempa i dynamiki)
 • Realizuje proste schematy rytmiczne (tataizacją, ruchem całego ciała)
 • Wie, że muzykę można zapisać i odczytać
 • Świadomie i aktywnie słucha muzyki, wyraża swe doznania werbalnie i niewerbalnie
 • Kulturalnie zachowuje się na koncercie oraz w trakcie śpiewania hymnu narodowego

 

 

 

EDUKACJA PLASTYCZNA

Uczeń kończący klasę I:

 • Wypowiada się w wybranych technikach plastycznych na płaszczyźnie i w przestrzeni. Posługuje się takimi środkami wyrazu plastycznego jak: kształt, barwa, faktura
 • Ilustruje sceny i sytuacje (realne i fantastyczne) inspirowane wyobraźnią, baśnią, opowiadaniem, muzyką. Korzysta z narzędzi multimedialnych
 • Wykonuje proste rekwizyty (np. lalkę, pacynkę) i wykorzystuje je w małych formach teatralnych. Tworzy przedmioty charakterystyczne dla sztuki ludowej regionu, w którym mieszka
 • Rozpoznaje wybrane dziedziny sztuki: architekturę (także architekturę zieleni), malarstwo, rzeźbę, grafikę, wypowiada się na ich temat

EDUKACJA SPOŁECZNA

Uczeń kończący klasę I:

 • Potrafi odróżnić, co jest dobre, a co złe w kontaktach z rówieśnikami i dorosłymi. Wie, że warto być odważnym, mądrym i pomagać potrzebującym. Wie, że nie należy kłamać lub zatajać prawdy
 • Współpracuje z innymi w zabawie, w nauce szkolnej i w sytuacjach życiowych. Przestrzega reguł obowiązujących w społeczności dziecięcej oraz w świecie dorosłych, grzecznie zwraca się do innych w szkole, w domu i na ulicy
 • Wie, co wynika z przynależności do rodziny, jakie są relacje między najbliższymi, wywiązuje się z powinności wobec nich
 • Ma rozeznanie, że pieniądze otrzymuje się za pracę. Dostosowuje swe oczekiwania do realiów ekonomicznych rodziny
 • Zna zagrożenia ze strony ludzi. Wie, do kogo i w jaki sposób należy się zwrócić o pomoc
 • Wie, gdzie można bezpiecznie organizować zabawy, a gdzie nie można i dlaczego
 • Potrafi wymienić status administracyjny swojej miejscowości (wieś, miasto). Wie, czym zajmuje się, np. policjant, strażak, lekarz, weterynarz, wie, jak można się do nich zwrócić o pomoc
 • Wie, jakiej jest narodowości, że mieszka w Polsce, a Polska znajduje się w Europie. Zna symbole narodowe (barwy, godło, hymn narodowy), rozpoznaje flagę i hymn Unii Europejskiej

EDUKACJA PRZYRODNICZA

W zakresie rozumienia i poszanowania świata roślin i zwierząt uczeń:

 • Rozpoznaje rośliny i zwierzęta żyjące w takich środowiskach przyrodniczych, jak: park, las, pole uprawne, sad i ogród (działka)
 • Zna sposoby przystosowania się zwierząt do poszczególnych pór roku: odloty i przyloty ptaków, zapadanie w sen zimowy
 • Wymienia warunki konieczne do rozwoju roślin i zwierząt w gospodarstwie domowym, w szkolnych uprawach i hodowlach, itp.. Prowadzi proste hodowle i uprawy (w szczególności w kąciku przyrody)
 • Wie, jaki pożytek przynoszą zwierzęta środowisku: niszczenie szkodników przez ptaki, zapylanie kwiatów przez owady, spulchnianie gleby przez dżdżownice
 • Zna zagrożenia dla środowiska przyrodniczego ze strony człowieka: wypalanie łąk i ściernisk, zatruwanie powietrza i wód, pożary lasów, wyrzucanie odpadów i spalanie śmieci, itp. Chroni przyrodę: nie śmieci, szanuje rośliny, zachowuje ciszę w parku i w lesie, pomaga zwierzętom przetrwać zimę i upalne lato
 • Zna zagrożenia ze strony zwierząt (niebezpieczne i chore zwierzęta) i roślin (np. trujące owoce, liście i grzyby) i wie, jak zachować się w sytuacji zagrożenia
 • Wie, że należy oszczędzać wodę. Wie, jakie znaczenie ma woda w życiu człowieka, roślin i zwierząt
 • Wie, że należy segregować śmieci. Rozumie sens stosowania opakowań ekologicznych

 

W zakresie rozumienia warunków atmosferycznych uczeń:

 • Obserwuje pogodę i prowadzi obrazkowy kalendarz pogody
 • Wie, o czym mówi osoba zapowiadająca pogodę w radiu i w telewizji, i stosuje się do podanych informacji o pogodzie, np. ubiera się odpowiednio do pogody
 • Nazywa zjawiska atmosferyczne charakterystyczne dla poszczególnych pór roku, podejmuje rozsądne decyzje i nie naraża się na niebezpieczeństwo wynikające z pogody
 • Zna zagrożenia ze strony zjawisk przyrodniczych, takich jak: burza, huragan, powódź, pożar, i wie, jak zachować się w sytuacji zagrożenia

EDUKACJA MATEMATYCZNA

W zakresie czynności umysłowych ważnych dla uczenia się matematyki uczeń:

 • Ustala równoliczność mimo obserwowanych zmian w układzie elementów w porównywanych zbiorach
 • Układa obiekty (np. patyczki) w serie rosnące i malejące, numeruje je, wybiera obiekt w takiej serii, określa następne i poprzednie obiekty
 • Klasyfikuje obiekty: tworzy kolekcje, np. zwierzęta, zabawki, rzeczy do ubrania
 • W sytuacjach trudnych i wymagających wysiłku intelektualnego zachowuje się rozumnie, dąży do wykonania zadania
 • Wyprowadza kierunki od siebie i innych osób, określa położenie obiektów względem obranego obiektu, orientuje się na kartce papieru, aby odnajdywać informacje (np. w lewym górnym rogu) i rysować strzałki we właściwym kierunku
 • Dostrzega symetrię (np. w rysunku motyla). Zauważa, że jedna figura jest powiększeniem lub pomniejszeniem drugiej. Kontynuuje regularny wzór (np. szlaczek)

W zakresie liczenia i sprawności rachunkowych uczeń:

 • Sprawnie liczy obiekty (dostrzega regularność dziesiątkowego systemu liczenia), wymienia kolejne liczebniki od wybranej liczby, także wspak (zakres do 20). Zapisuje liczby cyframi (zakres do 10)
 • Wyznacza sumy (dodaje) i różnice (odejmuje), manipulując obiektami lub rachując na zbiorach zastępczych, np. na palcach, sprawnie dodaje i odejmuje w zakresie do 10, poprawnie zapisuje te działania
 • Radzi sobie w sytuacjach życiowych, których pomyślne zakończenie wymaga dodawania lub odejmowania
 • Zapisuje rozwiązanie zadania z treścią przedstawionego słownie w konkretnej sytuacji, stosując zapis cyfrowy i znaki działań

 

W zakresie pomiaru:

 • Długości: uczeń mierzy długość, posługując się, np. linijką. Porównuje długości obiektów
 • Ciężaru: potrafi ważyć przedmioty. Różnicuje przedmioty cięższe, lżejsze. Wie, że towar w sklepie pakowany jest według wagi
 • Płynów: odmierza płyny kubkiem i miarką litrową
 • Czasu: nazywa dni w tygodniu i miesiące w roku. Orientuje się, do czego służy kalendarz i potrafi z niego korzystać. Rozpoznaje czas na zegarze w takim zakresie, który pozwala mu orientować się w ramach czasowych szkolnych zajęć i domowych obowiązków

W zakresie obliczeń pieniężnych uczeń:

 • Zna będące w obiegu monety i banknot o wartości 10 zł. Zna wartość nabywczą monet i radzi sobie w sytuacji kupna i sprzedaży
 • Zna pojęcie długu i konieczność spłacania go

ZAJĘCIA KOMPUTEROWE

Uczeń kończący klasę I:

 • Posługuje się komputerem w podstawowym zakresie: uruchamia program, korzystając z myszy i klawiatury
 • Wie, jak trzeba korzystać z komputera, żeby nie narażać własnego zdrowia
 • Stosuje się do ograniczeń dotyczących korzystania z komputera

ZAJĘCIA TECHNICZNE

W zakresie wychowania technicznego uczeń:

 • Wie, jak ludzie wykorzystywali dawniej i dziś siły przyrody (wiatr, wodę). Majsterkuje (np. latawce, wiatraczki)
 • Zna ogólne zasady działania urządzeń domowych (np. latarki, odkurzacza, zegara), posługuje się nimi, nie psując ich
 • Buduje z różnorodnych przedmiotów dostępnych w otoczeniu, np. szałas, namiot, tor przeszkód. W miarę możliwości konstruuje urządzenia techniczne z gotowych zestawów do montażu, samochody, samoloty, domy

W zakresie dbałości o bezpieczeństwo własne i innych uczeń:

 • Utrzymuje porządek wokół siebie (na swoim stoliku, w sali zabaw, w szatni, w ogrodzie), sprząta po sobie i pomaga innym w utrzymaniu porządku
 • Zna zagrożenia wynikające z niewłaściwego używania narzędzi i urządzeń technicznych
 • Wie, jak należy bezpiecznie poruszać się na drogach (w tym na rowerze) i korzystać ze środków komunikacji. Wie jak trzeba się zachować w sytuacji wypadku, np. umie powiadomić dorosłych, zna numery alarmowe

WYCHOWANIE FIZYCZNE

Uczeń kończący klasę I:

 • Uczestniczy w zajęciach rozwijających sprawność fizyczną, zgodnie z regułami
 • Potrafi chwytać piłkę, rzucać nią do celu i na odległość, toczyć ją i kozłować
 • Potrafi pokonać przeszkody naturalne i sztuczne
 • Potrafi wykonać ćwiczenia równoważne
 • Dba ot, aby prawidłowo siedzieć w ławce, przy stole
 • Wie, że choroby są zagrożeniem dla zdrowia, i że można im zapobiegać poprzez: szczepienia ochronne, właściwe odżywianie się, aktywność fizyczną, przestrzeganie higieny. Właściwie zachowuje się w sytuacji choroby
 • Wie, że nie można samodzielnie zażywać lekarstw i stosować środków chemicznych (np. środków czystości, środków ochrony roślin)
 • Wie, że dzieci niepełnosprawne znajdują się w trudnej sytuacji i pomaga im

Podane umiejętności dotyczą dzieci o prawidłowym rozwoju fizycznym. Umiejętności dzieci niepełnosprawnych ustala się stosownie do ich możliwości

 

 

Dla rodziców