eduakcja wczesnoszkolna klasa2


Najważniejsze wymagania edukacyjne po klasie II szkoły podstawowej

Edukacja

Uczeń

Edukacja polonistyczna

•  Słucha wypowiedzi innych oraz tekstów czytanych

przez nauczyciela i kolegów i je rozumie.

•  Czyta głośno i po cichu ze zrozumieniem różne krótkie teksty. Korzysta z biblioteki.

•  Korzysta z różnych źródeł wiedzy i informacji, np. z podręczników, materiałów pomocniczych, encyklopedii, słowników...

•  Rozpoznaje teksty użytkowe, np. zawiadomienia, listy do bliskich, życzenia z różnych okazji, zaproszenia.

•  Systematycznie poszerza zakres słownictwa.

•  Wyodrębnia w utworze osoby, zdarzenia oraz fragmenty tekstu i zdania na określony temat.

•  Recytuje wiersze z uwzględnieniem: intonacji, siły głosu, tempa, pauz.

•  Czyta krótkie teksty o życiu dzieci w innych krajach.

•  Korzysta pod kierunkiem nauczyciela z podręczników, ćwiczeń i innych pomocy dydaktycznych.

•  Czyta lektury wskazane przez nauczyciela.

•  Tworzy kilkuzdaniowe ustne i pisemne wypowiedzi na określony

temat.

•  Dba o kulturę wypowiedzi; stosuje zwroty grzecznościowe.

•  Stawia pytania związane z wydarzeniami z życia, własnymi                        zainteresowaniami, czytanymi i wysłuchanymi tekstami  oglądanymi sztukami teatralnymi...

•  Zna alfabet, potrafi wskazać różnicę między głoską i literą.

•  Dzieli wyrazy na sylaby.

•  Rozpoznaje i nazywa poznane części mowy (rzeczownik, czasownik,

przymiotnik).

•  Wyróżnia wyrazy w zdaniach i zdania w tekście.

•  Pisze czytelnie, płynnie wyrazy i zdania, z uwzględnieniem

właściwego kształtu liter, poprawnego ich łączenia, jednolitego

nachylenia oraz właściwego rozmieszczenia.

•  Przepisuje teksty z podręcznika, tablicy i innych źródeł.

•  Dba o poprawność ortograficzną i interpunkcyjną (w podstawowym zakresie). Pisze z pamięci i ze słuchu zdania oraz krótkie teksty z: – wyrazami z rz i ó wymiennym, – wyrazami z rz po spółgłoskach, – wyrazami z h i ch najczęściej spotykanymi, – wyrazami z ą i ę w różnych po­zycjach, „nie” z czasownikami i przymiot­nikami.

•  Właściwie stosuje w piśmie: krop­kę, przecinek, pytajnik, wykrzyk­nik, dwukropek, wielką literę.

•  W miarę możliwości samodzielnie wykonuje prace domowe.

Edukacja matematyczna

•  Przelicza zbiory w zakresie 100.

•  Zapisuje liczby cyframi.

•  Liczy dziesiątkami w zakresie 100.

•  Liczy setkami w zakresie 1000 (w przód i w tył).

•  Porównuje dowolne dwie liczby w zakresie 100 (słownie i z użyciem znaków <, >, =).

•  Wyodrębnia w zapisie liczby jedno­ści, dziesiątki, setki.

•  Dodaje i odejmuje dowolne liczby w zakresie 100.

•  Korzysta z przemienności dodawania.

•  Rozwiązuje łatwe równania jedno­działaniowe z niewiadomą w postaci okienka.

•  Sprawdza dodawanie za pomocą odejmowania i odwrotnie. Rozu­mie odwrotność tych działań.

•  Mnoży i dzieli liczby w zakresie 30 oraz mnoży w zakresie 50.

•  Sprawdza dzielenie za pomocą mnożenia i odwrotnie. Rozumie odwrotność tych działań.

•  Korzysta z przemienności mnożenia.

•  Rozwiązuje proste zadania tek­stowe oraz układa treść zadań do sytuacji, rysunku, schematu, zapisu matematycznego.

•  Zapisuje liczby za pomocą cyfr i słownie.

•  Zapisuje wyrażenia mianowane, używając skrótów.

•  Pisze znaki rzymskie (I–XII) oraz znaki matematyczne: +, –, :, ·, =, <, >.

•  Zapisuje daty dowolnymi sposobami.

•  Zapisuje wyniki różnych pomiarów (ważenie, mierzenie, temperatura, czas).

•  Czyta liczby zapisane cyframi i słownie

•  Zna i rozróżnia figury geometryczne: trójkąt, prostokąt, kwadrat, pięciokąt, koło, dostrzega ich kształty w otoczeniu,

•  Rysuje odcinki o wskazanej długości, mierzy długość odcinka,

porównuje przedmioty według wskazanej cechy: długości, szerokości, wysokości, ciężaru,

•  Porządkuje przedmioty według wielkości,

•  Wyznacza kierunki w przestrzeni i na kartce papieru,

•  Używa odpowiednio zwrotów: nad, pod, za, obok, w zza, na zewnątrz, do wewnątrz,

•  Dokonuje obliczeń kalendarzowych (pełne tygodnie i miesiące),

•  Odczytuje wskazania zegarów, posługuje się pojęciami: minuta, kwadrans, pół godziny, godzina,

•  Dokonuje prostych obliczeń zegarowych,

•  Odczytuje temperaturę,

•  Używa jednostek wagi: kilogram, pół kilograma, dekagram, waży przedmioty,

•  Używa jednostek pojemności: litr, pół litra, ćwierć litra, odmierza ilości płynów,

•  Dokonuje prostych obliczeń pieniężnych,

 

Edukacja przyrodnicza

•  Obserwuje zmiany zachodzące w otaczającej rzeczywistości przyrodniczej , dostrzega przyczyny i skutki, uczy się formułować wnioski.

•  Dostrzega w swoim otoczeniu przyrodniczym i społecznym cykle i regularności, funkcjonujące prawa i zależności.

•  Wymienia kilka charakterystycznych i typowych zwierząt dla

danego regionu Polski.

•  Wymienia i rozpoznaje niektóre zwierzęta egzotyczne.

•  Rozumie konieczność ochrony środowiska przyrodniczego, również w najbliższej okolicy.

•  Wie, że człowiek powoduje zniszczenia w przyrodzie.

•  Zna wpływ światła, powietrza i wody na życie ludzi, roślin i zwierząt.

•  Zna znaczenie wybranych skał i minerałów.

•  Zna podstawowe zasady zdrowego odżywiania.

•  Wie, że należy stosować się do zaleceń lekarzy.

•  Dostrzega niebezpieczeństwa związane z: kąpielą zabawami na śniegu i lodzie, zjawiskami atmosferycznymi (burza, huragan, powódź, śnieżyca).

•  Prowadzi proste hodowle;

•  Wie, jakie korzyści przynoszą zwierzęta w przyrodzie (owady jako sprzymierzeńcy, owady jako szkodniki, rola dżdżownicy);

•  Wie, w jaki sposób zwierzęta przystosowują się do zimy (odlatują do ciepłych krajów, przylatują do Polski, zapadają w sen zimowy);

•  Stara się pomagać zwierzętom przetrwać zimę, wie jak należy pomagać zwierzętom przetrwać upalne lato;

•  Jest świadomy, że chore, dzikie zwierzęta są zagrożeniem dla człowieka;

•  Dostrzega niebezpieczeństwa związane z: zatruciami pokarmowymi, środkami chemicznymi, narkotykami, grzybami, alkoholem, papierosami, lekami, ogniem, urządzeniami elektrycznym i gazowymi.

 

Edukacja społeczna

•  Potrafi oceniać postępowanie swoje i innych, potrafi

potrafi odróżnić, co jest dobre, a co złe.

•  Zna numery telefonów: pogotowia ratunkowego, policji, straży

pożarnej i numer alarmowy 112.

•  Rozumie, że trzeba dostosować swoje wymagania do sytuacji ekonomicznej rodziny sytuacji ekonomicznej rodziny.

•  Stara się właściwie reagować w sytuacjach trudnych, niebezpiecznych, szuka lub udziela pomocy w sytuacjach zagrożenia.

•  Rozumie swoje role i przestrzega norm postępowania jako członek różnych społeczności (np. dziecko, kolega, widz, pasażer).

•  Nawiązuje pozytywne kontakty w grupie.

•  Zna prawa i obowiązki ucznia.

• Wykazuje poczucie przynależności do rodziny, społeczności szkolnej, lokalnej.

•  Wykazuje szacunek i zrozumienie dla innych osób.

•  Szanuje pracę własną i innych; wie, że pieniądze otrzymuje się za pracę.

•  Poznaje pracę ludzi różnych zawodów i rozumie jej znaczenie.

•  Podejmuje zadania wymagające troskliwości i opiekuńczości.

•  Akceptuje różnice między ludźmi, przejawia zachowania tolerancyjne i szacunek dla odmienności.

•  Wie, do kogo zwrócić się o pomoc.

•  Uczy się współpracować z innymi w różnych sytuacjach.

• Zna zawody osób, które mogą pomóc w trudnych i niebezpiecznych sytuacjach.

•  Poznaje swoją najbliższą okolicę i jej najważniejsze obiekty oraz region, w którym mieszka.

•  Zna swoją narodowość i symbole narodowe oraz rozpoznaje flagę i hymn Unii Europejskiej.

• Wie, że są ludzie zasłużeni dla miejscowości, w której mieszka, Polski i świata.

 

Edukacja muzyczna

•  Odróżnia i właściwie reaguje na sygnały alarmowe w szkole oraz w najbliższym środowisku pozaszkolnym, np. na ulicy.

•  Słucha różnych odmian muzyki (w tym muzyki poważnej)

•  Rozróżnia podstawowe elementy muzyki: melodię, rytm, wysokość dźwięku, tempo, akompaniament, dynamikę

•  Reaguje ruchem (np. maszerując, biegając, podskakując) na puls rytmiczny i jego zmiany, tańczy poznane kroki tańców ludowych

•  Reaguje ruchem na zmiany tempa, metrum i dynamiki

•  Rozróżnia podstawowe elementy notacji muzycznej (cała nuta, półnuta, ćwierćnuta, ósemka, pauza)

•  Wyraża ruchem czas trwania wartości rytmicznych, nut i pauz

•  Rozpoznaje utwory wykonywane solo i zespołowo, na chór i orkiestrę

•  Rozpoznaje podstawowe formy muzyczne

•  Odtwarza nieskomplikowane rytmy głosem i na instrumentach perkusyjnych

•  Śpiewa piosenki z repertuaru dziecięcego

•  Wykonuje śpiewanki i rymowanki

•  Śpiewa łatwe piosenki ludowe

•  Gra na instrumentach perkusyjnych i przedmiotach akustycznych, tworząc

nieskomplikowane rytmy i wzory rytmiczne

•  Tworzy ilustracje dźwiękowe do tekstów i obrazów

•  Improwizuje – według ustalonych zasad – głosem i grą na instrumentach

•  Rozpoznaje instrumenty muzyczne, takie jak: flet, fortepian, gitara, perkusja, skrzypce, trąbka

 

Edukacja plastyczna

•  Uczestniczy w życiu kulturalnym swojego środowiska rodzinnego i szkolnego.

•  Poznaje placówki kultury działające w pobliżu miejsca zamieszkania.

•  W swoich pracach plastycznych korzysta z różnych technik plastycznych, wykorzystuje różnorodne materiały, przybory i narzędzia.

•  Uwzględnia w swoich pracach: wielkość, kształt, barwę.

•  Stara się przedstawiać i wyrażać w swoich pracach własne przeżycia, obserwacje, marzenia, wyobrażenia, otaczającą rzeczywistość przyrodniczą i społeczną oraz świat fantazji.

•  Próbuje określać dziedziny sztuk plastycznych, specjalności zawodowe, czynności, narzędzia, działy sztuki użytkowej, związek funkcji i formy.

•  Próbuje rozróżniać niektóre dziedziny działalności twórczej człowieka: architektura, sztuki plastyczne, fotografika, film.

Zajęcia komputerowe

 

•  Posługuje się myszą i klawiaturą.

•  Wpisuje za pomocą klawiatury litery, cyfry i inne znaki, wyrazy i zdania.

•  Wykonuje rysunki za pomocą wybranego edytora grafiki, np. z gotowych figur.

•  Korzysta z wybranych gier edukacyjnych

•  Korzysta z opcji w programach

•  Przegląda wybrane przez nauczyciela strony internetowe (np. stronę swojej szkoły).

•  Stosuje się do ograniczeń dotyczących korzystania z komputera i Internetu

 

Zajęcia techniczne

•  Dowiaduje się, w jaki sposób powstały przedmioty

•  Rozróżnia rodzaje budowli

•  Zna zasady działania prostych urządzeń.

•  Poznaje rodzaje środków transportu (samochody, statki, samoloty...).

•  Poznaje podstawowe narzędzia i przyrządy.

•  Rozpoznaje urządzenia informatyczne (komputer, laptop, telefon komórkowy).

•  Rozróżnia rodzaje budowli: budynki mieszkalne, wieże, tunele i mosty.

•  Rozpoznaje urządzenia elektryczne, np. latarka.

•  Uczy się planować kolejne czynności.

•  Uczy się dobierać właściwy materiał i narzędzia.

•  Potrafi pracować indywidualnie i w zespole.

•  Utrzymuje ład i porządek w miejscu pracy.

•  Uczy się odmierzać potrzebną ilość materiału.

•  Potrafi ciąć papier.

•  Uczy się montować modele z papieru i tworzyw sztucznych, np. latawce, samoloty, makiety...

•  Bezpiecznie korzysta z urządzeń technicznych, narzędzi i materiałów.

Wychowanie fizyczne

• Bierze udział w krótkich marszobiegach.

• Uczy się poprawnie wykonywać ćwiczenia gimnastyczne i proste układy taneczne

•  Reaguje ruchem na różne sygnały wzrokowe i dźwiękowe.

•  Pokonuje przeszkody, skacze i biega.

•  Wykonuje proste ćwiczenia równoważne w różnych układach.

•  Rzuca i chwyta, kozłuje i toczy piłkę.

•  Bierze udział w grach , zabawach sportowych.

•  Stara się respektować zasady w czasie gier i zabaw.

•  Stara się właściwie reagować na zwycięstwo i porażkę.

•  Dba o czystość ciała, zęby, higienę osobistą.

•  Stara się dbać o ład i porządek w otoczeniu.

•  Przestrzega zasad bezpieczeństwa podczas zajęć ruchowych.

•  Rozumie konieczność systematycznej kontroli zdrowia. 

•  Potrafi wybrać bezpieczne miejsca do zabawy.

•  Wie, jak właściwie zachowywać się w sytuacji zagrożenia

Religia

•  Jest aktywny na katechezach.

•  Na bieżąco opanowuje wiadomości z lekcji.

•  Zna modlitwy małego katechizmu.

•   Systematycznie odrabia zadania domowe.

•  Na bieżąco prowadzi zeszyt i ćwiczenia.

Język angielski

•  Rozumie proste polecenia i właściwie na nie reaguje.

•  Czyta ze zrozumieniem wyrazy i proste zdania.

•  Przepisuje wyrazy i zdania.

•  Rozpoznaje zwroty stosowane na co dzień i potrafi się nimi posługiwać.

•  Rozumie sens prostych dialogów w historyjkach obrazkowych (także

w nagraniach audio i wideo).

•  Recytuje wiersze, rymowanki i śpiewa piosenki.

•  Potrafi korzystać ze słowników obrazkowych, książeczek, środków

multimedialnych.

•  Uważnie słucha wypowiedzi innych uczniów i nauczyciela.

•  Aktywnie uczestniczy w zajęciach.

 

 

 

                          

Dla rodziców