edukacja wczesnoszkolna klasa3

 

 

 

 

 

Najważniejsze wymagania edukacyjne po klasie III szkoły podstawowej

Edukacje

Uczeń

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Edukacja polonistyczna

 

 • · Słucha wypowiedzi i korzysta z przekazywanych informacji.                                                                                · Czyta i rozumie teksty przeznaczone dla dzieci na I etapie edukacyjnym i wyciąga z nich wnioski.   
  • ·   Wyszukuje w tekście potrzebne informacje, korzysta ze słowników i encyklopedii przeznaczonych dla dzieci na I etapie edukacyjnym.                                                                                       · Zna formy użytkowe: życzenia, zaproszenie, zawiadomienie, list, notatka do kroniki .                       · Analizuje i interpretuje teksty kultury.                                                                                                    · W tekście literackim zaznacza wybrane fragmenty, określa czas i miejsce akcji, wskazuje głównych bohaterów.
  • · Czyta teksty i recytuje wiersze, z uwzględnieniem interpunkcji i intonacji.                                              · Czyta wybrane przez siebie i wskazane przez nauczyciela książki, wypowiada się na ich temat.                                                                                                                                                    · Tworzy w formie ustnej i pisemnej kilkudaniową wypowiedź, krótkie opowiadanie i opis, list prywatny, życzenia, zaproszenie.                                                                                                 · Uczestniczy w rozmowach: zadaje pytania, udziela odpowiedzi i prezentuje własne zdanie.                                                                                                                                                      · Dba o kulturę wypowiadania się: poprawnie artykułuje głoski, akcentuje wyrazy, stosuje pauzy i właściwą intonację w zdaniach, stosuje formuły grzecznościowe.                                                    · Dostrzega różnicę pomiędzy literą i głoską, dzieli wyrazy na sylaby, oddziela wyrazy w zdaniu, zdania w tekście.                                                                                                                       · Pisze czytelnie i estetycznie, dba o poprawność gramatyczną, ortograficzną oraz interpunkcyjną.                                                                                                                        · Przepisuje teksty, pisze z pamięci i ze słuchu.                                                                                      · W miarę możliwości  samodzielnie realizuje pisemne zadania domowe.

 

 

 

 

 

 

Język obcy

 • · Rozumie potrzebę posługiwania się językiem obcym (motywacja do nauki języka obcego)                                                                                                                                                 · Reaguje werbalnie i niewerbalnie na proste polecenia nauczyciela.                                                      · Rozumie wypowiedzi ze słuchu
 • · Rozróżnia znaczenie wyrazów o podobnym brzmieniu.                                                                                     · Rozpoznaje zwroty stosowane na co dzień i potrafi się nimi posługiwać.                                            · Rozumie ogólny sens krótkich opowiadań i baśni przedstawianych także za pomocą obrazów, gestów.                                                                                                                                 · Rozumie sens prostych dialogów w historyjkach obrazkowych (tak- że w nagraniach audio i video) .                                                                                                                                 · Czyta ze zrozumieniem wyrazy i proste zdania.                                                                         · Zadaje pytania i udziela odpowiedzi w ramach wyuczonych zwrotów, recytuje wiersze, rymowanki i śpiewa piosenki.                                                                                                                                · Przepisuje wyrazy i zdania.                                                                                                                     · W nauce języka obcego nowożytnego potrafi korzystać ze słowników obrazkowych, książeczek, środków multimedialnych.

 

 

 

Edukacja muzyczna

 • · Aktywnie słucha muzyki i określa jej cechy.                                                                                    · Śpiewa w zespole piosenki ze słuchu (nie mniej niż 10 utworów w roku szkolnym).                    · Gra na instrumentach perkusyjnych proste rytmy.                                                                                       · Tańczy podstawowe kroki i figury wybranych tańców ludowych.                                                    · Tworzy proste ilustracje dźwiękowe do tekstów i obrazów oraz improwizacje ruchowe do muzyki.                                                                                                                                                · Rozróżnia podstawowe elementy muzyki: melodia, rytm

 

 

                              

Edukacja plastyczna

 • · Rozróżnia takie dziedziny działalności twórczej człowieka jak: architektura, sztuki plastyczne, fotografika, film, telewizja, Internet                                                                                 · Rozpoznaje wybrane dzieła architektury i sztuk plastycznych należące do polskiego i europejskiego dziedzictwa kultury.                                                                                                             · Podejmuje działalność twórczą, posługując się takimi środkami wyrazu plastycznego, jak: kształt, barwa, faktura w kompozycji na płaszczyźnie i w przestrzeni; stosuje określone materiały, narzędzia i techniki plastyczne.                                                                               · Określa swoją przynależność kulturową poprzez kontakt z wybranymi dziełami sztuki, zabytkami i tradycją w środowisku rodzinnym, szkolnym i lokalnym.

 

 

 

 

 

 

Edukacja społeczna

 • · Odróżnia dobro od zła, stara się być sprawiedliwym i prawdomównym, nie krzywdzi innych, pomaga słabszym i potrzebującym
 • ·Identyfikuje się ze swoją rodziną i jej tradycjami.                                                                           ·  Wie, jak należy zachowywać się w stosunku do dorosłych i rówieśników.                             · Zna prawa ucznia i jego obowiązki (w tym zasady bycia dobrym kolegą).                                                                                                                                              ·Zna najbliższą okolicę, jej ważniejsze obiekty, tradycje, wie, w jakim regionie mieszka. ·Zna symbole narodowe (barwy, godło, hymn narodowy) i najważniejsze wydarzenia historyczne kraju. Potrafi powiedzieć kilka zdań  o sławnych Polakach i Polkach.                                                                                                                                       ·Zna zagrożenia ze strony ludzi; potrafi powiadomić dorosłych o wypadku, zagrożeniu, niebezpieczeństwie, zna numery telefonów: pogotowia ratunkowego, straży pożarnej, policji oraz ogólnopolski numer alarmowy 112.
 • ·  Poznał Konwencję o  prawach  dziecka.

 

 

 

 

 

 

Edukacja przyrodnicza

 • · Obserwuje i prowadzi proste doświadczenia przyrodnicze.                                                          · Opisuje życie w wybranych ekosystemach: w lesie, ogrodzie, parku, na łące i w zbiornikach wodnych.                                                                                                                              · Nazywa charakterystyczne elementy typowych krajobrazów Polski.                                                                                                                                                       · Wymienia zwierzęta i rośliny typowe dla wybranych regionów Polski.                                                · Wyjaśnia zależność zjawisk przyrody od pór roku.                                                                        · Podejmuje działania na rzecz ochrony przyrody w swoim środowisku.                                                · Zna wpływ przyrody nieożywionej na życie ludzi, zwierząt i roślin, wpływ światła słonecznego na cykliczność życia na Ziemi, znaczenie powietrza i wody dla życia.                            · Nazywa części ciała i organy wewnętrzne zwierząt i ludzi.                                                                 · Zna podstawowe zasady racjonalnego odżywiania się.                                                                      · Dba o zdrowie i bezpieczeństwo swoje i innych, w miarę możliwości orientuje się w zagrożeniach ze strony roślin i zwierząt, a także w zagrożeniach typu burza, huragan, śnieżyca, lawina, powódź; wie jak zachować się w takich sytuacjach.

 

 

 

 

 

           

Edukacja matematyczna

 • ·  Zapisuje cyframi i odczytuje liczby w zakresie 100
 • ·  Porównuje dowolne liczby w zakresie 1000 (słownie i z użyciem znaków  <, >, =)
 • ·  Dodaje i odejmuje liczby w zakresie 100 i sprawdza wynik odejmowania za pomocą dodawania.
 • ·  Liczy  (w przód i w tył) od danej liczby po 1, dziesiątkami od danej liczby w zakresie 100 i setkami od danej liczby w zakresie 1000.
 • ·  Mnoży i dzieli w zakresie tabliczki mnożenia
 • ·  Podaje z pamięci  iloczyny w zakresie 100 i sprawdza wyniki dzielenia za pomocą mnożenia
 • ·  Rozwiązuje łatwe równania jednodziałaniowe z niewiadomą w postaci okienka ( bez przenoszenia na drugą stronę).
 • ·  Rozwiązuje proste zadania tekstowe (w tym na porównywanie różnicowe)
 • ·  Zna kolejność wykonywania działań i stosuje je w obliczeniach.
 • ·  Wykonuje łatwe obliczenia pieniężne  (cena, ilość, wartość) i radzi sobie w sytuacjach codziennych wymagających takich umiejętności).
 • ·  Wykonuje  łatwe obliczenia pieniężne  (cena ilość, wartość) i radzi sobie w sytuacjach codziennych wymagających takich umiejętności, zna będące w obiegu monety i banknoty.
 • ·  Rozumie czym jest dług.
 • ·  Mierzy i zapisuje wynik pomiaru długości, szerokości i wysokości przedmiotów oraz odległości, posługując się  jednostkami: milimetr, centymetr, metr, ; wykonuje łatwe obliczenia dotyczące tych  miar.
 • ·  Używa pojęcia kilometr w sytuacjach życiowych.
 • ·  Waży przedmioty, różnicuje przedmioty cięższe, lżejsze; używa określeń: kilogram, pół kilograma, dekagram, gram; wykonuje łatwe obliczenia, używając tych miar.
 • ·  Odczytuje temperaturę (5 stopni mrozu, 3 stopnie poniżej zera).
 • ·  Odmierza płyny różnymi miarkami; używa określeń: litr, pół litra, ćwierć litra.
 • ·  Odczytuje i zapisuje liczby w systemie rzymskim od I do XII. Podaje i zapisuje daty różnymi sposobami
 • ·  Porządkuje chronologicznie daty; wykonuje obliczenia kalendarzowe w sytuacjach życiowych
 • ·  Odczytuje wskazania zegarów w systemach: 12- i 24- godzinnym, posługuje się pojęciami: godzina, pół godziny, kwadrans, minuta, wykonuje proste obliczenia zegarowe.
 • ·  Rozpoznaje i nazywa koła, kwadraty, prostokąty i trójkąty, rysuje odcinki o podanej długości; oblicza obwody trójkątów, kwadratów i prostokątów.

 

 

 

Zajęcia komputerowe

 • · Umie obsługiwać komputer: posługuje się myszą i klawiaturą,                                                         · Poprawnie nazywa główne elementy zestawu komputerowego.                                                   · Posługuje się wybranymi programami i grami edukacyjnymi, rozwijając swoje zainteresowania.                                                                                                                                  · Wyszukuje i korzysta z informacji.                                                                                                       · Przegląda wybrane przez nauczyciela strony internetowe.  (np. stronę swojej szkoły)                                                                                                                            · Dostrzega elementy aktywne na stronie internetowej.                                                                     · Odtwarza animacje i prezentacje multimedialne.                                                                                               · Tworzy teksty i rysunki.                                                                                                                     · Wpisuje za pomocą klawiatury litery, cyfry i inne znaki, wyrazy i zdania.                                       · Wykonuje rysunki za pomocą wybranego edytora graficznego Paint (  rysować, kopiować, wklejać, wycinać, pomniejszać i powiększać elementy rysunku)                                                             · Zna zagrożenia wynikające z korzystania z komputera, Internetu i multimediów.                                · Wie, że praca przy komputerze męczy wzrok, nadweręża kręgosłup, ogranicza kontakty społeczne.                                                                                                                                               · Stosuje się do ograniczeń dotyczących korzystania z komputera, Internetu. i multimediów.

 

 

 

 

 

 

 

Zajęcia techniczne

 • · Orientuje się w sposobach wytwarzania przedmiotów codziennego użytku.                                    · Rozpoznaje rodzaje maszyn i urządzeń: transportowych wytwórczych , informatycznych.                                                                                                                                       · Realizuje „drogę” powstawania przedmiotów od pomysłu do wytworu.                                                · Przedstawia pomysły rozwiązań technicznych: planuje kolejne czynności, dobiera odpowiednie materiały oraz narzędzia.                                                                                      · Rozumie potrzebę organizowania działania technicznego: pracy indywidualnej i zespołowej.                                                                                                                                          · Posiada umiejętności: odmierzania potrzebnej ilości materiału, cięcia papieru, tektury , montaż modeli papierowych, korzystając z prostych instrukcji i schematów rysunkowych.                                                                                                                                                        · Dba o bezpieczeństwo własne i innych.                                                                                        · Utrzymuje ład i porządek w miejscu pracy.                                                                                                  · Właściwie używa narzędzi i urządzeń technicznych,                                                                                                                                                                · Wie, jak należy bezpiecznie poruszać się po drogach (w tym na rowerze)                                         · Wie, jak trzeba zachować się w sytuacji wypadku.

 

 

 

 

 

 

Wychowanie fizyczne

 • · Realizuje marszobieg trwający co najmniej 15 minut.                                                                        · Umie wykonać próbę siły mięśni brzucha oraz próbę gibkości dolnego odcinka kręgosłupa.                                                                                                                                                · Przyjmuje pozycje wyjściowe i ustawienia do ćwiczeń oraz wykonuje przewrót w przód. · Skacze przez skakankę, wykonuje przeskoki jednonóż i obunóż nad niskimi przeszkodami.                                                                                                                                             · Wykonuje ćwiczenia równoważne bez przyboru, z przyborem i na przyrządzie.                                         · Bierze udział w zabawach, mini grach i grach terenowych, zawodach sportowych, respektując reguły i podporządkowując się decyzjom sędziego.                                                         · Wie, jak należy zachować się w sytuacjach zwycięstwa i radzi sobie  z porażkami w miarę swoich możliwości.                                                                                                                                    · Dba o higienę osobistą i czystość odzieży.                                                                                                · Wie, jakie znaczenie dla zdrowia ma właściwe odżywianie się oraz  aktywność fizyczna. · Wie, że nie może samodzielnie zażywać lekarstw i stosować środków chemicznych niezgodnie z przeznaczeniem.                                                                                                      · Dba o prawidłową postawę, np. siedząc w ławce, przy stole.                                                                                      · Przestrzega zasad bezpiecznego zachowania się w trakcie zajęć ruchowych; posługuje się przyborami sportowymi zgodnie z ich przeznaczeniem.                                                                    · Potrafi wybrać bezpieczne miejsce do zabaw i gier ruchowych, wie do kogo zwrócić się o pomoc w sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia.

             

 

Religia

 • · Jest aktywny na katechezach.                                                                                                             · Na bieżąco opanowuje wiadomości z lekcji.                                                                                     · Zna modlitwy małego katechizmu.                                                                                                        · Systematycznie odrabia zadania domowe.                                                                                                 · Na bieżąco prowadzi zeszyt i ćwiczenia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przedmiotowy system oceniania   w Publicznej Szkole Podstawowej w Okocimiu

 

 

 

            Klasa III

Punktacja w skali 1-6

Przy ocenianiu bieżącym  obowiązują punktacja z:  edukacji polonistycznej, edukacji matematycznej,  edukacji  przyrodniczej i społecznej języka angielskiego , religii.

 Z edukacji plastycznej,  technicznej,  edukacji muzycznej, wychowania fizycznego i zajęć komputerowych  stosowane są      ( + )  i  ( - )

 

EDUKACJA POLONISTYCZNA

Punkty

6

 

Uczeń samodzielnie i chętnie czyta literaturę dziecięcą,

-nowe i opracowane teksty czyta biegle, płynnie, poprawnie, wyraziście ze zrozumieniem treści,

-stosuje pauzy gramatyczne i logiczne,

-ogarnia treści istotne oraz szczegółowe,

-prawidłowo i wyraziście czyta z podziałem na role,

-samodzielnie opowiada wysłuchane teksty, stosując zdania rozwinięte, wyodrębnia wydarzenia

w porządku chronologicznym,

-wypowiada się ustnie oraz pisemnie na tematy bliskie dziecku,

-wykazuje się bogatym słownictwem,

-potrafi ułożyć wielozdaniowe, spójne wypowiedzi na temat obrazków,

-uzasadnia wypowiadane sądy i opinie,

- potrafi nadać tytuły zdarzeniom wyodrębnionym w utworze i zapisać je ,

- potrafi napisać plan opowiadania ,

-samodzielnie układa krótkie opowiadanie uwzględniając trójczłonową budowę (wstęp , rozwinięcie i       

  zakończenie

-umie napisać ogłoszenie

-umie napisać sprawozdanie z wycieczki z pomocą nauczyciela

- podejmuje próby pisania swobodnych tekstów i wierszy

- zna i stosuje poznane zasady ortograficzne

- umie pisać przymiotniki w stopniu wyższym i najwyższym

- umie pisać liczebniki główne i porządkowe słownie i cyfrowo

- wie, jak pisać rzeczowniki , czasowniki i przymiotniki z przeczeniem nie.

- wie , co to są przysłówki

- umie, poprawnie stosować przysłówki wypowiedziach ustnych i pisemnych

- umie , poprawnie stosować stopniowanie przymiotników w wypowiedziach ustnych i pisemnych

- stosuje zdobytą wiedzę gramatyczną do konstruowania poprawnych zdań w wypowiedziach  

  pisemnych

5

Uczeń czyta płynnie, poprawnie i wyraziście ze zrozumieniem treści, nie

zawsze stosuje akcenty logiczne i gramatyczne,

-opowiada treści po jednorazowym, cichym przeczytaniu tekstu stosując poprawne formy gramatyczne i stylistyczne,

-czyta poprawnie z podziałem na role,

-wyodrębnia postaci i zdarzeń w tekście literackim, ocenia postępowanie

bohaterów,

-swobodnie wypowiada się na podstawie wydarzeń z życia , ilustracji,

filmu, przedstawienia,

-układa zdania na temat obrazków,

-nadaje historyjkom obrazkowym tytuły,

-po uprzedniej pracy zbiorowej samodzielnie układa i pisze krótkie opowiadanie "twórcze",

kilka zdań opisujących dany przedmiot

stosuje zdobyta wiedzę gramatyczną do konstruowania poprawnych zdań -,

-prawidłowo stosuje znaki interpunkcyjne na końcu zdania oraz przy wyliczaniu,

-rozpoznaje czasowniki, rzeczowniki i przymiotniki ,przysłówki i liczebniki,

-rozpoznaje rodzaje zdań,

-zna i stosuje alfabet,

-prawidłowo rozmieszcza tekst na stronie,

-prawidłowo pisze i stosuje najczęściej używane skróty,

-stosuje wielką literę w tytułach i nazwach własnych,

-pisze płynnie, kształtnie, proporcjonalnie, prawidłowo łączy i pochyla litery,

- podejmuje próbę pisania opowiadania z uwzględnieniem trójczłonowej budowy

- podejmuje próbę pisania ogłoszenia

 

4

Uczeń czyta płynnie, poprawnie ze zrozumieniem treści,

-ma dobrą orientację w tekście po jednorazowym przeczytaniu,

-wyodrębnia postaci i wydarzenia w tekście literackim,

-omawia treści obrazków, dostrzega powiązania przyczynowo- skutkowe między wydarzeniami,

-wypowiedzi ucznia są przemyślane, poprawne lecz wolno budowane,

-przyporządkowuje tytuły obrazkom z historyjki obrazkowej,

-układa proste zdania dotyczące obrazków,

-poprawnie układa wypowiedzi pisemne po odpowiednim przygotowaniu na zajęciach, jednak słownictwo i cechy wypowiedzi są ograniczone,

-prawidłowo pisze częściej spotykane wyrazy z "h", "ó", "rz" wymiennym i nie wymiennym opracowane na zajęciach,

-stosuje wielką literę w imionach, nazwiskach, nazwach miast, tytułach książek,

-stosuje znaki interpunkcyjne na końcu zdania,

-zna i stosuje alfabet,

-rozpoznaje w zdaniach rzeczowniki, czasowniki i przymiotniki ,przysłówki i liczebniki

-nie zawsze pisze płynnie, kształtnie, proporcjonalnie,

-tempo pisania jest powolne,

3

Uczeń czyta w miarę poprawnie krótkie teksty, rozumie tylko niektóre fragmenty czytanego tekstu,

-wypowiadając się na dany temat, najczęściej odpowiada na pytania nauczyciela, mówi wolno, z nadmiernymi pauzami,

-na temat obrazków wypowiada się pojedynczymi wyrazami,

-wskazuje głównych bohaterów w tekście literackim,

-z pomocą nauczyciela ustala kolejność wydarzeń,

-z pomocą nauczyciela układa wypowiedzi pisemne,

-prawidłowo pisze niektóre wyrazy z "h", "ó", "rz" wymiennym i niewymiennym opracowane na zajęciach,

-zna niektóre zasady ortograficzne,

-zna opracowane na zajęciach skróty, ale nie zawsze je stosuje,

-z pomocą nauczyciela rozpoznaje rzeczowniki, czasowniki i przymiotniki przysłówki i liczebniki,

-próbuje pisać kształtnie i czytelnie,

-stara się zachować proporcje liter,

-ma wolne tempo pisania,

2

Uczeń czyta poprawnie tylko łatwe i krótkie teksty, często literuje

gubiąc się w tekście, popełnia liczne błędy w czytaniu,

-posiada ubogi zasób słów, ma problemy w operowaniu pojęciami w zakresie stosunków czasowych,

-z pomocą nauczyciela wskazuje głównych bohaterów,

-posługuje się rozsypanką zdaniową układając wypowiedzi pisemne,

-popełnia liczne błędy ortograficzne,

-zna niektóre zasady pisowni,

-z dużą pomocą wskazuje rzeczowniki i czasowniki przymiotniki

-dzieli zdanie na wyrazy, sylaby, głoski, litery,

-przy pomocy nauczyciela wymienia litery w kolejności alfabetycznej,

-pisze wolno, mało proporcjonalnie, nieprawidłowo łączy litery lub nie łączy liter,

1

Uczeń nie osiąga płynności czytania, odczytuje niedokładnie, przekręca

końcówki wyrazów, nie rozumie czytanego tekstu,

-posiada bardzo ubogi zasób słów, wypowiada się bardzo krótko, nie łączy

zdań w całość mimo pomocy nauczyciela i po uprzednim przygotowaniu w pracy zbiorowej, nie umie zarysować i rozbudować akcji, niewłaściwie

stosuje różne pojęcia z powodu braku ich właściwego rozumienia,

-nie potrafi ułożyć wypowiedzi pisemnej z rozsypanki zdaniowej,

-nie rozróżnia podstawowych części mowy opracowanych na zajęciach,

-popełnia liczne błędy ortograficzne,

-nie zna zasad pisowni,

-nie potrafi wszystkiego przepisać, pisze bardzo wolno, nie łączy liter, pismo jest nieczytelne,

-nieprawidłowo rozmieszcza tekst na stronie.

 

EDUKACJA MATEMATYCZNA

6

- umie liczyć w zakresie 100

- biegle porównuje i porządkuje liczby w zakresie 100

- biegle liczy w zakresie 100 według podanego warunku,

- biegle dodaje i odejmuje w zakresie 100 bez przekraczania i z przekraczaniem progu dziesiątkowego,

- sprawnie dokonuje przemienności dodawania i mnożenia,

- sprawnie wykonuje porównywanie różnicowe: o tyle więcej, o tyle mniej, o ile więcej ,o ile mniej,

- biegle mnoży i dzieli liczby w pamięci w zakresie 100

- umie zapisać dane i szukane w zadaniu

- umie rozwiązywać zadania proste i złożone (dwudziałaniowe ) , w tym na porównywanie różnicowe , stosując własne strategie rozwiązania

- umie układać i rozwiązywać proste zadania algebraiczne

- sprawdza otrzymane rozwiązanie zadania

-zna kolejność wykonywania działań i stosuje je w obliczeniach

- korzysta z rozdzielności mnożenia względem dodawania, do obliczenia trudniejszych iloczynów

- zna nazwy liczb w dodawaniu , odejmowaniu, mnożeniu i dzieleniu

 - korzysta w obliczeniach z przemienności dodawania , mnożenia łączności dodawania i mnożenia

 - zna własności trójkątów i prostokątów

 - umie obliczyć obwód trójkąta i prostokąta

 - zna jednostki miary poznane w klasach I – III i ich skróty

 - wykonuje obliczenia zegarowe na godzinach i minutach

 - wykonuje obliczenia kalendarzowe

 - wykonuje obliczenia dotyczące masy ( pół kilograma , kilogram , dekagram , gram ) i pojemności( litr , pół litra , ćwierć litra)  

-,

-

5

- liczy zakresie 100

-  porównuje i porządkuje liczby w zakresie 100

- sprawnie liczy w zakresie 100 według podanego warunku,

dodaje i odejmuje w zakresie100 bez przekraczania i z przekraczaniem progu dziesiątkowego,

- wykonuje porównywanie różnicowe: o tyle więcej, o tyle mniej, o ile więcej, o ile mniej,

- mnoży i dzieli w zakresie 100

- potrafi zapisać dane  i szukane w zadaniu

- potrafi rozwiązywać zadania proste i złożone

- zna kolejność wykonywania działań

- potrafi nazwać liczby w dodawaniu , odejmowaniu , mnożeniu i dzieleniu

-potrafi korzystać z przemienności dodawania , mnożenia i łączności dodawania i mnożenia

- umie obliczyć obwód trójkąta i prostokąta

- zna jednostki miary poznane w klasach I-III i ich skróty

- potrafi wykonywać obliczenia zegarowe i kalendarzowe

- zna jednostki masy i wykonuje obliczenia

 

4

- stara się samodzielnie porównywać i porządkować liczby w zakresie 100

- liczy w zakresie100 według podanego warunku (proste działania na mniejszych liczbach)

- próbuje samodzielnie dodawać i odejmować w zakresie 100 raczej bez przekraczania,

niż z przekraczaniem progu dziesiątkowego,

- próbuje porównywanie różnicowe: o tyle więcej, o tyle mniej, o ile więcej, o ile mniej,

- dodaje lub odejmuje liczby jednocyfrowe z liczbami dwucyfrowymi w zakresie 100(raczej

bez przekraczania, niż z przekroczeniem progu dziesiątkowego).

- dodaje i odejmuje liczby dwucyfrowe w zakresie 100(raczej bez przekroczenia, niż z przekroczeniem progu dziesiątkowego),

- rozwiązuje i układa proste zadania tekstowe na dodawanie, odejmowanie,

- rozwiązuje i układa proste zadania na porównywanie różnicowe,

- radzi sobie z przekształcaniem zadania prostego w złożone przez dołączanie danych

lub połączenie dwóch zadań prostych,

- przy pomocy nauczyciela potrafi rozkładać zadania złożone na dwa zadania proste,

- zna figury geometryczne (koło, prostokąt, kwadrat, trójkąt)

- prawidłowo mierzy oraz oblicza sumy długości boków figur geometrycznych

 - z pomocą oblicza obwód trójkąta i prostokąta,

- zna jednostki: masy, pieniędzy, pojemności, długości, czasu zegarowego i czasu kalendarzowego, i  wykonuje  proste obliczenia z nimi związane.

3

Przy pomocy nauczyciela uczeń:

- rozpoznaje i nazywa liczby w zakresie 100

-,próbuje porównywać i porządkować liczby w zakresie 100

- liczy w zakresie 100 tylko proste działania na mniejszych liczbach,

- próbuje samodzielnie dodawać i odejmować w zakresie 100 raczej bez przekraczania progu dziesiątkowego,

- słabo rozumie porównywanie różnicowe: o tyle więcej, o tyle mniej, o ile więcej, o ile mniej,

- popełnia nieliczne błędy, gdy dodaje lub odejmuje liczby jednocyfrowe z liczbami

dwucyfrowymi w zakresie 100 (raczej bez przekraczania progu) przekraczania, niż z przekroczeniem progu dziesiątkowego).

)- próbuje liczyć równania z dodawaniem, odejmowaniem,

- rozwiązuje i układa jednodziałaniowe zadania tekstowe na dodawanie, odejmowanie,

- zna figury geometryczne (koło, prostokąt, kwadrat, trójkąt)

- próbuje prawidłowo mierzyć oraz obliczać sumy długości boków figur geometrycznych,

- zna podstawowe jednostki: masy, pieniędzy, pojemności, długości, czasu zegarowego

i czasu kalendarzowego, i próbuje wykonywać proste obliczenia z nimi związane.

2

Przy pomocy nauczyciela uczeń:

- rozpoznaje i nazywa liczby w zakresie 100

- słabo orientuje się w dziesiątkowym układzie pozycyjnym,

- w prostych obliczeniach pamięciowych popełnia liczne błędy rachunkowe w zakresie100 różnymi sposobami,

- rozwiązuje tylko proste zadania tekstowe pod kierunkiem nauczyciela,

- porównuje liczby dwucyfrowe,

- próbuje rozpoznawać figury geometryczne,

- ma trudności w posługiwaniu się linijką i prawidłowym mierzeniu,

- niezbyt dobrze zna podstawowe jednostki masy, pieniędzy, pojemności, długości,

czasu zegarowego i czasu kalendarzowego,

1

Uczeń:- myli się odczytując liczebniki w zakresie 100

- myli się porównując liczby w zakresie 100,

- nie orientuje się w dziesiątkowym układzie pozycyjnym,

- nie opanował nawet dodawania i odejmowania w zakresie 100

- nie potrafi rozwiązywać prostych zadań tekstowych,

- nie zna podstawowych jednostek masy, pieniędzy, pojemności, długości, czasu

zegarowego i czasu kalendarzowego,

 

EDUKACJA PRZYRODNICZA

6

Uczeń:- posiada pełną wiedzę i umiejętności w zakresie treści przyrodniczych, geograficznych

z zakresu klasy III

-biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami, wykonuje doświadczenia oraz sporządza notatki,

-bierze udział w konkursach,

-interesuje się przyrodą i ochroną środowiska,

5

Uczeń:- zna rodzaje lasów i wie jak jest warstwowo zbudowany ,wymienia nazwy roślin należących do poszczególnych warstw , rozróżnia grzyby jadalne i nie jadalne , wymienia zwierzęta należące do poszczególnych warstw ,zna kilka roślin , które są pod ochroną , umie wymienić zawody ludzi związanych z lasem

- zna rośliny zbożowe

- zna rośliny okopowe

- zna rośliny włókniste i oleiste

- wie , że żółw , wąż , jaszczurka to gady

- zna elementy pogody

- określa kierunki świata

- wie jak woda krąży w przyrodzie

- wie , jak powstają chmury ( rodzaje), opady ( rodzaje w zależności od temperatury )

- wie , jak powstaje wiatr ( rodzaje i kierunki wiatrów )

- zna nazwy największych rzek w Polsce

- zna nazwy kilku zwierząt i roślin wodnych

- rozumie konieczność oszczędzania wody

- potrafi wskazać na mapie góry , wyżyny , niziny , morze , rzeki , drogi , miasta

- potrafi wymienić charakterystyczne cechy okolicy w której mieszka

- zna nazwy kilku parków narodowych w Polsce

- zna środki transportu wodnego , lądowego , powietrznego

-wie, jakie bogactwa naturalne ma Polska i gdzie one występują

 

4

Uczeń:- zna rodzaje lasów , jak jest zbudowany , wymienia kilka roślin i zwierząt leśnych , wie które są pod ochrona

- potrafi wymienić kilka roślin zbożowych , okopowych , włóknistych i oleistych

- zna kilka elementów wpływających na pogodę

- z pomocą określa kierunki

- wymienia rodzaje chmur

- wymienia największe rzeki w Polsce

- umie wskazać na mapie góry , wyżyny , niziny , rzeki

- potrafi wymienić kilka środków transportu wodnego , lądowego , powietrznego

- wie , jakie bogactwa naturalne ma Polska

3

Uczeń przy pomocy  nauczyciela

 - wymienia rodzaje lasów , jak jest zbudowany warstwowo , na ilustracji rozpoznaje rośliny i zwierzęta leśne

 - rozpoznaje rośliny zbożowe , okopowe , włókniste , oleiste

 - w rozmowie nauczycielem wymienia elementy pogody

 - przy pomocy ilustracji opowiada jak powstają chmury , wiatr

-wskazuje na mapie kierunki, stolicę, swoją miejscowość,

-potrafi opowiedzieć 2 zdania na temat swojej miejscowości,

-potrafi powiedzieć 2 zdania na temat ochrony środowiska,

2

Uczeń z pomocą nauczyciela:

-wymienia warstwy lasu , wymienia 2 rośliny leśne i 2 zwierzęta leśne

-wskazuje podstawowe różnice między drzewem liściasty a iglastym,

-potrafi odpowiedzieć na pytanie dotyczące zmian w przyrodzie,

-nazywa główne kierunki świata,

- potrafi powiedzieć 1 zdania o swojej miejscowości

1

Uczeń nie potrafi:- wymienić warstwy lasu ,

-podać przykładów zwierząt żyjących w lasach,

-nazywać kierunków świata,

-opowiedzieć w 2-3 zdaniach na temat swojej miejscowości.

 

EDUKACJA SPOŁECZNA

6

Uczeń:- posiada pełną wiedzę i umiejętności w zakresie treści społecznych klasy III

- biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami,

-bierze udział w konkursach,

5

Uczeń: -pogłębił  zasady zachowania się w różnych sytuacjach

Odróżnia dobro od zła

- wie, jak przeciwstawiać się przemocy , agresji , nietolerancji

- wie , że w trudnych sytuacjach trzeba zwracać się do dorosłych

- poznał Konwencję o prawach dziecka

- szanuje cudzą własność i prywatność

- poznał zagrożenia wynikające z niewłaściwego użytkowania Internetu i  telewizji

- poznał problemy ludzi niepełnosprawnych

- potrafi powiedzieć kilka zdań o sławnych Polakach

- potrafi opowiedzieć o wybranym państwie należącym do Unii Europejskiej

 

4

Uczeń:- zna zasady zachowania się w różnych sytuacjach 

- odróżnia dobro od zła,

- wie , że w trudnych sytuacjach zwracamy się do dorosłych

- wie ,jak przeciwstawiać się agresji

- poznał Konwencje o prawach dziecka

- potrafi ocenić postępowanie innych ludzi,

-zna pojęcie cudzej własności,

- wie , jak korzystać z Internetu i telewizji

- potrafi wybrać państwo należące do Unii Europejskiej

- wymienia sławnych Polaków

3

Uczeń przy pomocy nauczyciela:

- wymienia zasady zachowania się w stosunku do dorosłych i rówieśników

-,odróżnia dobro od zła

-wie , że trudnych sytuacjach zwracamy się do dorosłych

-  potrafi opowiedzieć w 2 zdaniach o swojej rodzinie

- został zapoznany z Konwencją o prawach dziecka

- poznał zasady bezpiecznego  korzystania z Internetu i telewizji

- wskazać państwo należące do Unii Europejskiej

 

 

2

Uczeń z pomocą nauczyciela:

- wymienia najważniejsze zasady zachowania się w stosunku do dorosłych i rówieśników,

-wylicza prawa i obowiązki ucznia,

- wie że w trudnej sytuacji zwracamy się do dorosłych

- odróżnia dobro od zła

- został zapoznany z zasadą bezpiecznego korzystania z Internetu i telewizji,

1

Uczeń nie potrafi: -wymienić 1 zasady właściwego zachowania się,

-podać przykładów praw i obowiązków ucznia,

-wymienić państwa należącego do Unii Europejskiej,

-nie rozumie zasad bezpiecznego korzystania z Internetu i telewizji

 

EDUKACJA MUZYCZNA      „ +’

Uczeń chętnie śpiewa piosenki,

- akompaniuje do piosenek, zabaw ruchowych, tworzy improwizację do danego tematu,

- rozróżnia wysokość, barwę, dynamikę, czas trwania dźwięku,

- zna i stosuje terminy muzyczne,

- umie zapisać na pięciolinii poznane dźwięki,

- określa nastrój utworów muzycznych, ich budowę,

- rozróżnia tańce: oberek, kujawiak, walc,

- rozpoznaje barwę głosów ludzkich,

- zna wartości rytmiczne,

Aktywnie słucha muzyki i określa   jej cechy.

Śpiewa piosenki ze słuchu (nie mniej niż 10 utworów w roku szkolnym).

Gra na instrumentach perkusyjnych proste rytmy.

Tańczy podstawowe kroki i figury wybranych tańców ludowych.

Tworzy proste ilustracje dźwiękowe  do tekstów i obrazów oraz improwizacje

ruchowe do muzyki

„  -  ”

Uczeń nie wykazuje zainteresowania tematem zajęć,

- często nie podejmuje próby nauczenia się słów piosenki,

- odmawia udziału w zabawach muzyczno-ruchowych,

- nie potrafi zaśpiewać żadnej piosenki,  mimo,  że potrafi

- nie potrafi określić nastroju utworu

EDUKACJA  PLASTYCZNA  I  TECHNICZNA

UWAGA: Podstawą do oceny powinien być:- postęp w zdobywaniu umiejętności- inicjatywa i pomysłowość- zainteresowanie wykonywaną pracą- włożony wysiłek- sprawność działania - umiejętność organizowania pracy

„ +”Rozróżnia takie dziedziny działalności  twórczej człowieka jak: architektura, sztuki plastyczne, fotografika, film, telewizja, Internet.

Rozpoznaje wybrane dzieła architektury i sztuk plastycznych należące do polskiego i europejskiego dziedzictwa kultury. Podejmuje działalność twórczą, posługując się takimi środkami wyrazu plastycznego, jak:  kształt, barwa, faktura w kompozycji na płaszczyźnie i w przestrzeni; stosuje określone materiały, narzędzia i techniki plastyczne. Orientuje się w sposobach wytwarzania przedmiotów codziennego użytku. Przedstawia pomysły rozwiązań technicznych wykonywanych prac. Planuje kolejne czynności oraz dobiera odpowiednie narzędzia. posiada umiejętności:  – odmierzania potrzebnej ilości materiału– cięcia papieru, tektury itp.– montażu modeli papierowych, korzystając z prostych instrukcji i schematów rysunkowych. Dba o bezpieczeństwo własne i innych. Utrzymuje ład i porządek w miejscu pracy. Właściwie używa narzędzi i urządzeń technicznych. Wie, jak należy bezpiecznie poruszać się po drogach (w tym na rowerze). Wie, jak trzeba zachować się w sytuacji wypadku.

( - ) Uczeń nie podejmuje prób wykonania pracy plastyczno-technicznej.

  nie potrafi oszczędnie gospodarować materiałami, nie przestrzega zasad BHP,

 nie kończy rozpoczętych zadań

 WYCHOWANIE FIZYCZNE    ( - ) Przejawia negatywną postawę na zajęciach motorycznych.  Nie dba bezpieczeństwo podczas zabaw i ćwiczeń. Nie nosi stroju gimnastycznego.

 (+ )Sprawny (-a) ruchowo.  Nosi strój gimnastyczny. Wykazuje właściwą postawę oraz właściwe zaangażowanie na zajęciach motorycznych. Skacze przez skakankę, wykonuje przeskoki jednonóż i obunóż nad niskimi przeszkodami. Wykonuje ćwiczenia równoważne bez przyboru, z przyborem i na przyrządzie. Rzuca, chwyta, kozłuje i odbija piłkę. Przestrzega zasad poruszania się po drogach.

Bierze udział w zabawach, minigrach i grach terenowych, zawodach sportowych,

respektując reguły i podporządkowując się decyzjom sędziego.

Wie, jak należy zachować się w sytuacjach zwycięstwa, i radzi sobie z porażkami

w miarę swoich możliwości.

Wie, jakie znaczenie dla zdrowia ma właściwe odżywianie się oraz aktywność

fizyczna. Dba o prawidłową postawę, np. siedząc w ławce, przy stole.

Przestrzega zasad bezpiecznego zachowania się w trakcie zajęć ruchowych i po-

sługuje się przyborami sportowymi zgodnie z ich przeznaczeniem.

 

ZAJĘCIA KOMPUTEROWE

( - )  Nie wykonuje pracy zgodnie z tematyką, nie przestrzega regulaminu pracowni komputerowej, nie przejawia chęci do pracy

 

( +)  Posługuje się myszką i klawiaturą

Wpisuje za pomocą klawiatury litery, cyfry i inne znaki, wyrazy i zdania.

Wykonuje rysunki za pomoc ą wybranego edytora grafiki, np. z gotowych fi gur.

Potrafi kopiować , wklejać , wycinać , pomniejszać , powiekszać elementy rysunków .

Przegląda wybrane przez nauczyciela strony internetowe (np. stronę swojej szkoły)

.Stosuje się do ograniczeń dotyczących korzystania z komputera i Internetu. Zna i przestrzega regulamin pracowni. 

 

OCENA  Z  ZACHOWANIA W klasie II ocena z zachowania jest oceną opisową uwzględniającą kulturę osobistą, stosunek do obowiązków szkolnych i aktywności ucznia. Przy ustalaniu oceny będą brane pod uwagę następujące zakresy:

 Kultura osobista  uczeń używa form grzecznościowych ,jest koleżeński ,w kulturalny sposób nawiązuję kontakty z nauczycielami , innymi pracownikami szkoły i kolegami ,dba o kulturę słowa ,przestrzega higieny osobistej, porządkuje swoje stanowisko pracy podczas zajęć i po lekcjach

Stosunek do obowiązków szkolnych - uczeń jest przygotowany do lekcji ,nie spóźnia się na lekcję, dba o estetykę zeszytów, książek i przyborów szkolnych ,uważnie słucha i wykonuje polecenia ,bierze udział w konkursach, zawodach sportowych, nie opuszcza lekcji bez usprawiedliwienia ,stosuje się do norm i zasad panujących na terenie klasy i szkoły, Uczeń dba o swój wygląd zewnętrzny. Nosi mundurek szkolny.

Aktywność - uczeń jest aktywny na lekcjach, chętnie zgłasza się do odpowiedzi ,dobrze wypełnia obowiązki dyżurnego, pomaga kolegom podczas zajęć ,pracuje wytrwale, nie zniechęca się napotykając trudności ,pracuje na rzecz klasy i szkoły 

W bieżącym ocenianiu zachowania uczniów stosuje się graficzne skróty opisów w dzienniku zajęć w postaci znaków:

    "+"  oznacza pozytywne przejawy zachowania ucznia w obszarach kultury osobistej, aktywności społecznej i stosunku do obowiązków szkolnych.

    "-"  oznacza negatywne przejawy zachowania ucznia w obszarach kultury osobistej, aktywności społecznej i stosunku do obowiązków szkolnych. Nauczyciel wychowawca wpisuje szczegółowo komentarze odnośnie zachowania  ucznia do zeszytu korespondencji.

 

Dla rodziców