plastyka i muzyka

Kryteria wymagań na poszczególne oceny z przedmiotu plastyka

Nauczyciel uczący mgr Barbara Stachowicz

 Ze względu na specyfikę zajęć na lekcjach plastyki ocenie podlegają: sumienność i zaangażowanie, stopień opanowania techniki plastycznej, przygotowanie do lekcji, poszanowanie pracy swojej i kolegów.

 

Oceny cząstkowe przyznaje się wg. skali:

6 - celująca

5 - bardzo dobra

4-dobra

3 - dostateczna

2 - dopuszczająca

1 -niedostateczna

 

Ocenę CELUJĄCĄ otrzymuje uczeń, którego dokonania w dziedzinie plastyki wykraczają poza poziom wymagań na ocenę bardzo dobrą. Jego wiadomości i umiejętności są szersze niż te objęte programem nauczania, bierze częsty udział w konkursach plastycznych szkolnych i pozaszkolnych i zdobywa w nich nagrody lub wyróżnienia. Jest twórczy plastycznie na rzecz swojej klasy i szkoły (gazetki szkolne, wystawki itp.)

 

Ocenę BARDZO DOBRĄ otrzymuje uczeń, który w pełnym stopniu opanował wiadomości i umiejętności przewidziane programem nauczania, terminowo oddaje prace plastyczne i jest należycie przygotowany do wszystkich lekcji. W jego pracach plastycznych widać zaangażowanie i sumienność, są staranne i właściwie przechowywane. Zna, stosuje i samodzielnie dobiera w swoich pracach różnorakie techniki plastyczne. Właściwie prowadzi zeszyt przedmiotowy.

 

Ocenę DOBRĄ otrzymuje uczeń, który nie opanował w pełni wiadomości i umiejętności przewidzianych programem nauczania, terminowo oddaje prace plastyczne, choć zdarzają mu się nieliczne braki w pracach plastycznych. Jego rysunki są staranne i należycie przechowywane. Zna różnorakie techniki plastyczne, lecz nie zawsze potrafi samodzielnie ją dobrać. Na lekcje przychodzi przygotowany. Właściwie prowadzi zeszyt przedmiotowy.

 

Ocenę DOSTATECZNĄ otrzymuje uczeń, który opanował wiadomości i umiejętności przewidzianych programem nauczania stopniu dostatecznym, nie oddaje terminowo prac plastycznych, lecz oddaje je ze znacznym opóźnieniem. W jego rysunkach widać wyraźny brak zaangażowania, są mało staranne i źle przechowywane. Opanował tylko podstawowe techniki plastyczne. Posiada zeszyt przedmiotowy, lecz niestarannie prowadzony. Na lekcje dość często przychodzi nieprzygotowany.

 

Ocenę DOPUSZCZAJĄCĄ otrzymuje uczeń, który nie opanował wiadomości i umiejętności przewidzianych programem nauczania, jego prace plastyczne są niestaranne i niewłaściwie przechowywane. Widać w nich wyraźny brak zaangażowania. Prace oddaje, lecz nieterminowo. Często nie kończy swoich prac. Zeszyt prowadzi niestarannie lub nie prowadzi go wcale.

 

Ocenę NIEDOSTATECZNĄ otrzymuje uczeń, który nie opanował w najmniejszym stopniu wiadomości i umiejętności przewidzianych programem nauczania, nie pracuje na lekcji mimo chęci pomocy ze strony nauczyciela i kolegów, na zajęcia przychodzi nieprzygotowany, nie prowadzi zeszytu.

 

 

 

Ocenę półroczną i końcoworoczną

  

Ocenę półroczną i końcoworoczna wystawia się na podstawie ocen cząstkowych zdobytych przez ucznia-przez dany okres nauki, lecz nie jest ona średnia arytmetyczna tych ocen.

Przy wystawianiu tych ocen nauczyciel bierze pod uwagę:

  • pilność i sumienność w pracy na lekcjach,
  • przygotowanie na zajęcia,
  • terminowość oddawania prac,
  • udział w konkursach i wykonywanie prac dodatkowych.

 

 

Propozycje oceny osiągnięć uczniów z muzyki

Nauczyciel uczący mgr Barbara Stachowicz

 

Ocenianie powinno być procesem ciągłym i systematycznym, dostarczają­cym nauczycielowi, uczniom i ich rodzicom informacji o wiedzy, umiejętno­ściach i postawie wobec przedmiotu. Podlegające ocenie osiągnięcia pozwolą nauczycielowi na weryfikację metod i form pracy oraz dobór właściwych środ­ków dydaktycznych.

 

Bieżącej ocenie podlegają:

- przygotowanie ucznia do zajęć,

- uczestnictwo w zajęciach,

- zaangażowanie ucznia w działania muzyczne,

- umiejętność formułowania problemów, wyciągania wniosków oraz

poszukiwania własnych rozwiązań.

 

Ocenianie bieżące powinno być dokonywane przez:

- ćwiczenia muzyczne (rytmiczne , metodyczne , słuchowe ,ruchowe )

  - działania muzyczne (śpiew, gra na instrumen­tach, ekspresja muzyczno-ruchowa),

  - quizy i konkursy ,tańce ,

- odpowiedź ustną (znajomość podstawowych terminów muzycznych, wiadomości o epokach i stylach w muzyce oraz o wybitnych przedstawicielach świata artystycznego i ich wy­branych dziełach),

- pracę domową (referaty, notatki),

 

Ocena semestralna powinna być wystawiona z uwzględnieniem kryteriów wewnątrzszkolnego i przedmiotowego systemu oceniania. Musi odzwierciedlać postawę ucznia wobec przedmiotu i wykonywanych zadań oraz wysiłek  jaki uczeń wkłada w ich realizację. Powinna być wykładnikiem osiągniętych umie­jętności, poziomu uzyskanej wiedzy w danym okresie oraz motywować i za­chęcać do rozwijania zainteresowań muzycznych.

 

Ocena roczna musi uwzględniać wiedzę oraz umiejętności ucznia zdobyte i utrwalone w ciągu całego roku. Podobnie jak ocena semestralna, powinna uwzględniać zapisy, które wynikają z wewnątrzszkolnego i przed­miotowego systemu oceniania.

 

Kryteria oceny

 

Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który opanował zakres wiadomości i umiejętności objętych programem w stopniu bardzo dobrym i dodatkowo:

- czynnie uczestniczy w zajęciach lekcyjnych,

- podejmuje dodatkowe zadania (zdobywa informacje z innych źró­deł, angażuje się w życie artystyczne klasy i szkoły),

- reprezentuje szkołę na terenie gminny , powiatu ,

- zna pojęcia muzyczne ,

- zna podstawowe kroki tańców klasycznych i współczesnych .

 

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który opanował zakres wiedzy i umiejętności w wysokim stopniu, a ponadto:

- wykazuje aktywną postawę w pracach indywidualnych i zespołowych,

- wyróżniająco wywiązuje się z wszelkich zadań i powierzonych mu ról,

- uzyskuje bardzo dobre i dobre oceny cząstkowe,

- potrafi obronić swój pogląd i postawę twórczą  ,

- umie zagrać piosenkę na instrumentach muzycznych ,

- potrafi ułożyć akompaniament , zna słowa poznanych piosenek .

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który opanował zakres programowy wie­dzy i umiejętności w stopniu średnim, a także:

- zwykle pracuje systematycznie i efektywnie, indywidualnie i w grupie,
- poprawnie formułuje wnioski i udaje mu się bronić swych poglądów,
- odpowiednio wywiązuje się z części zadań i powierzonych ról,
- najczęściej uzyskuje dobre oceny cząstkowe,

- potrafi ułożyć melodię do podanych słów,

- zna gamę i znaki solmizacyjne .

 

Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który opanował zakres wiedzy

i umiejętności w stopniu poprawnym oraz:

- nie zawsze pracuje systematycznie i niezbyt chętnie podejmuje wszel­kie działania,

- rzadko uczestniczy w dyskusjach 1 pracach zespołowo-grupowych,

- umie zaśpiewać poprawnie piosenki,

- umie zatańczyć w zespole,

- z pomocą nauczyciela umie ułożyć melodię.

- czasami poprawnie formułuje wnioski,

-ma problemy z obroną swoich poglądów,

- najczęściej uzyskuje dostateczne oceny cząstkowe.

 

Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który opanował zakres wiedzy i umiejętności na poziomie elementarnym, a także:

- nie pracuje systematycznie i niezbyt chętnie podejmuje działania,

- biernie uczestniczy w dyskusjach,

- niestarannie wykonuje ćwiczenia,

- nie formułuj e własnych wniosków,

- nie zna słów poznanych piosenek.                                             

 

Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który nawet w stopniu elemen­tarnym nie opanował materiału i nie nabył umiejętności wskazanych w programie nauczania oraz:     

- nie wykazuje zainteresowania przedmiotem,

- nie bierze udziału w działaniach twórczych,

- nie prowadzi zeszytu przedmiotowego,

- nie wykazuje żadnej chęci do poprawy swojej oceny.

 

Ocena ta nie wynika z możliwości czy z braku uzdolnień ucznia, lecz z całko­witej niechęci do przedmiotu oraz pracy na lekcjach.

 

Dla rodziców