przyroda

PRZEDMIOTOWY  SYSTEM  OCENIANIA 

NA LEKCJACH   PRZYRODY

 

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PRZYRODY w Szkole Podstawowej

w Okocimiu w oparciu o Program Nauczania Przyrody WYDAWNICTWA „NOWA ERA”

 

 

1. Kryteria ocen i osiągnięć uczniów.

 

Ocenie bieżącej podlegają:

 

 • prace  pisemne (sprawdziany , kartkówki) - w przypadku niesamodzielnej pracy uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną
 • odpowiedzi ustne
 • prace domowe - brak zeszytu ćwiczeń lub pracy domowej należy zgłaszać na początku  lekcji
 • praca w grupach
 • praca na lekcji
 • aktywność
 • prace długoterminowe (gromadzenie okazów, zielników, plansz, pomocy  do lekcji)
 • przygotowanie do lekcji
 • zeszyt ćwiczeń (uczeń nieobecny na lekcji ma obowiązek uzupełnienia notatki
  w zeszycie ćwiczeń)
 • prace nieobowiązkowe-będące samodzielną uczniowską propozycją poszerzenia wiadomości  i umiejętności
 • osiągnięcia w konkursach szkolnych i innych
 • działalność na rzecz środowiska np. przynależność do KP-E i aktywne w nim uczestnictwo
 • umiejętności praktyczne np. posługiwanie się mikroskopem, kompasem, planem, mapą

 

 

Sposoby sprawdzania , oceniania

 

ü  Sprawdziany – obejmują partię materiału z jednego działu lub bloku tematycznego. Zapowiedziane są, co najmniej na tydzień przed planowanym terminem. Jego termin ustala nauczyciel wraz z uczniami i zapisuje w dzienniku lekcyjnym, uczniowie notują go w zeszycie .

 

Sprawdzian jest obowiązkowy. Wszystkie sprawdziany są sprawdzone i omówione
w ciągu dwóch tygodni .

W wypadku otrzymania oceny dopuszczającej lub niedostatecznej ze sprawdzianu uczeń może w ciągu dwóch tygodni od daty uzyskania tej oceny poprawić ją. Wówczas w dzienniku lekcyjnym uczeń otrzymuje obok oceny „1” lub „2” ocenę
z poprawy.. Poprawa jest dobrowolna i odbywa się tylko raz. Poprawie nie podlegają oceny niedostateczne otrzymane przez ucznia, który w czasie pisania korzystał
z niedozwolonej pomocy .

 

ü  Sprawdziany krótkie (kartkówki) – obejmują zakres wiadomości i umiejętności
z max. trzech ostatnich lekcji. Uczniowie piszą je około 10-15 minut; nie muszą być zapowiadane przez nauczyciela i nie podlegają poprawie.

 

ü  Odpowiedzi ustne - obejmują tematy z trzech ostatnich lekcji.

 

 

 

                 Na ocenę mają wpływ: samodzielność odpowiedzi, znajomość zagadnienia, kultura

        .            języka.

Nie odpytuje się ucznia po dłuższej nieobecności w szkole , chyba, że uczeń sam zgłosi się do odpowiedzi.

Oceny z odpowiedzi ustnych nie podlegają poprawie.

 

ü  Prace domowe - mogą mieć formę pisemną lub ustną Brak pracy domowej jest równoznaczne z nie przygotowaniem do lekcji. Uczeń jest zobowiązany zgłosić ten fakt przed lekcją. Trzy nieuzasadnione (nie spowodowane chorobą ) braki zadania domowego- ocena niedostateczna. Braki zadań domowych należy uzupełnić na następną lekcję.

 

ü  Praca w grupach – ocenę za pracę w grupie może otrzymać cała grupa lub indywidualni uczniowie. Ocenie podlegają umiejętności :

- planowania i organizowania pracy grupowej

- efektywnego współdziałania

- wywiązywania się z powierzonych ról

- rozwiązywania problemów w sposób twórczy.

 

ü  Prace długoterminowe – wykonywane są samodzielnie przez uczniów lub pod kierunkiem nauczyciela (np. albumy tematyczne, plakaty, zestawienia statystyczne, prace na określony temat, itd.). Za daną pracę uczeń może otrzymać ocenę,  będzie to uzależnione od stopnia trudności danego zadania .

 

ü  Przygotowanie do lekcji - uczeń ma obowiązek punktualnego i systematycznego przychodzenia na zajęcia przyrody; po zakończonej lekcji pozostawia ład i porządek. Na lekcje przyrody uczeń przynosi: podręcznik, zeszyt ćwiczeń, atlas, przybory
do pisania i inne potrzebne pomoce wskazane przez nauczyciela .

Uczeń zobowiązany jest do przygotowania do każdej lekcji .

 

ü  Zeszyt ćwiczeń jest oceniany pod względem poprawności merytorycznej wykony-wanych ćwiczeń i staranności . Uczniowie zobowiązani są do prowadzenia zeszytu ćwiczeń . Ocena raz w okresie.

 

Informowanie o ocenach

 

ü  Nauczyciel na początku roku szkolnego informuje uczniów i rodziców (prawnych opiekunów) o wymaganiach edukacyjnych wynikających z realizowanego programu nauczania oraz o sposobach sprawdzania osiągnięć uczniów.

.

 

 

Wymagania na poszczególne stopnie szkolne.

 

Uczeń otrzyma ocenę:

NIEDOSTATECZNĄ jeżeli:

 

 • nawet przy pomocy nauczyciela  nie potrafi wykonać prostych poleceń wymagających zastosowania podstawowych  umiejętności;
 • nie opanował minimum programowego

 

 DOPUSZCZAJĄCĄ jeżeli:

 

 • rozpoznaje podstawowe zjawiska przyrody;
 • posiada, przejawiający się w codziennym życiu, pozytywny stosunek do środowiska przyrodniczego;
 • opanował materiał programowy w stopniu elementarnym

 

 

 

DOSTATECZNĄ jeżeli:

 

 • opanował wiadomości i umiejętności w stopniu podstawowym,
 • zna podstawowe pojęcia przyrodnicze;
 • rozpoznaje i ocenia postawy wobec środowiska przyrodniczego;
 • posługuje się mapą jako źródłem wiedzy przyrodniczej;
 • obserwuje pośrednio i bezpośrednio procesy zachodzące w środowisku przyrodniczym oraz potrafi je opisać;
 • pracuje niesystematycznie, niechętnie wykonuje powierzone zadania

 

 DOBRĄ jeżeli:

 

 • posiada niewielkie luki w wiadomościach i umiejętnościach rozwijanych na lekcjach,
 • właściwie wykorzystuje przyrządy do obserwacji i pomiarów elementów przyrody;
 • korzysta z różnych źródeł informacji tj: telewizji, czasopism przyrodniczych lub popularnonaukowych itp.;
 • dostrzega wpływ przyrody na życie i gospodarkę człowieka;
 • proponuje działania na rzecz ochrony środowiska przyrodniczego;
 • ocenia relacje między działalnością człowieka a środowiskiem przyrodniczym;
 • dokonuje porównań zjawisk i elementów przyrody, posługując się terminologią przyrodniczą;
 • systematycznie i efektywnie pracuje na lekcjach, potrafi sformułować dłuższą wypowiedź

 

BARDZO DOBRĄ jeżeli:

 

 • opanował w pełni materiał programowy
 • projektuje doświadczenia i prezentuje je;
 • dostrzega i ocenia związki w przebiegu  zjawisk przyrodniczych i działalności człowieka;   
 • przewiduje następstwa i skutki działalności człowieka oraz przebiegu     

            procesów naturalnych w przyrodzie;

 • wyjaśnia je;
 • rozwiązuje je;
 • systematycznie pracuje na lekcjach,
 • sprawnie korzysta z dostępnych i wskazanych przez nauczyciela źródeł informacji,
 • wykorzystuje wiedzę z przedmiotów pokrewnych,
 • bierze udział w konkursach przyrodniczych,
 • formułuje dłuższe wypowiedzi zawierające własne sądy i opinie

 

 CELUJĄCĄ jeżeli :

 

 • posiada wiadomości wykraczające poza materiał programowy;
 • wychodzi z samodzielnymi inicjatywami rozwiązania konkretnych problemów;
 • odnosi sukcesy w konkursach, w których wymagana jest wiedza przyrodnicza wykraczająca poza program nauczania;
 • samodzielnie sięga do różnych źródeł informacji,
 • prezentuje swoje umiejętności na forum klasy,

 

 

Prace klasowe pisane są przez uczniów na przygotowanych i standaryzowanych materiałach

wydanych przez Wydawnictwo Nowa Era, które zostały opracowane na podstawie programu

„Przyroda dla klas 4-6”:

 

 ZASADY POPRAWIANIA OCEN

 

1. Każdy uczeń ma prawo do poprawy niedostatecznych ocen cząstkowych wg następujących zasad:

- sprawdziany – w ciągu 14 dni od daty otrzymania,

- kartkówki, odpowiedzi ustne, prace domowe i oceny za prowadzenie ćwiczeń – nie podlegają poprawie.

2. Uczeń ma również prawo do poprawy dopuszczających i dostatecznych ocen cząstkowych 1 raz w okresie

3. Uczeń, który w terminie nie poprawi oceny traci prawo do poprawy tej pracy.

5. Uczniowie nieobecni piszą je na żądanie nauczyciela w możliwie najkrótszym terminie.

6. Poprawione prace pisemne oddawane są w terminie do tygodnia.

7. Zapisywanie poprawionych ocen w dzienniku - poprawioną ocenę z pracy klasowej
i sprawdzianu piszemy po łamanej np.1/3,

8. Ostatnia praca klasowa przed wystawieniem oceny śródrocznej lub rocznej musi być przeprowadzona w takim terminie, aby uczeń miał możliwość poprawy oceny z tej pracy klasowej (nie przewiduje się poprawy oceny cząstkowej tuż przed klasyfikacją).

 

 

WARUNKI  I  TRYB  UZYSKANIA  WYŻSZYCH  NIŻ  PRZEWIDYWANE  ROCZNYCH OCEN  KLASYFIKACYJNYCH

 

Uczeń ma prawo do ubiegania się o wyższą niż przewidywana roczną ocenę klasyfikacyjną, jeśli spełnione są wszystkie poniższe warunki:

1. Co najmniej połowa ocen z prac pisemnych nie jest niższa niż ocena, o którą ubiega się uczeń.

2. Pozostałe oceny z prac pisemnych nie są niższe od oceny, o którą ubiega się uczeń, o więcej niż
o jeden stopień.

3. Uczeń może mieć co najwyżej jedną ocenę niedostateczną z prac domowych w okresie.

4. Uczeń może ubiegać się o ocenę o jeden stopień wyższą od przewidywanej.

 

Jeżeli spełnione są powyższe warunki, to na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) zgłoszony do dwóch dni po przedstawieniu uczniowi propozycji oceny, uczeń może pisać (w terminie ustalonym przez nauczyciela) sprawdzian poprawkowy, obejmujący materiał całego roku. Aby uczeń otrzymał ocenę, o którą się ubiega, powinien ze sprawdzianu poprawkowego uzyskać stopień nie niższy od tej oceny. Ocena uzyskana w wyniku sprawdzianu poprawkowego jest ostateczna.

 

Warunki powyższe nie dotyczą przypadku, gdy przewidywaną oceną roczną jest ocena niedostateczna. W tej sytuacji, w terminie ustalonym przez nauczyciela, uczeń może pisać sprawdzian poprawkowy z całego roku. Ocena uzyskana w wyniku takiego sprawdzianu może być co najwyżej oceną dopuszczającą.

Jeżeli uczeń nie otrzyma oceny pozytywnej ze sprawdzianu poprawkowego, utrzymana jest ocena niedostateczna. Ocena taka może być zmieniona tylko w wyniku egzaminu poprawkowego (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych).

 

 

 

 

 

SPOSOBY PRZEKAZYWANIA RODZICOM (PRAWNYM OPIEKUNOM) INFORMACJI O POSTĘPACH I TRUDNOŚCIACH UCZNIA W NAUCE

 

O sukcesach i niepowodzeniach ucznia rodzice (prawni opiekunowie) informowani są w czasie zebrań – wywiadówek przez wychowawcę lub w trakcie indywidualnych konsultacji
z nauczycielem.

O wyjątkowych zaniedbaniach ucznia w zakresie przygotowania się do lekcji, oraz zagrożeniu oceną niedostateczną na okres lub koniec roku szkolnego nauczyciel informuje rodziców (prawnych opiekunów) w formie pisemnej zgodnie z WSO w Szkole Podstawowej w Okocimiu.

 

Rodzice (prawni opiekunowie) są zobowiązani do bieżącego śledzenia postępów w nauce swojego dziecka.

 

Dla rodziców