| | | AAA
Publiczna Szkoła Podstawowa
im. Jana Goetza Okocimskiego
w Okocimiu

Ewaluacja zewnętrzna

 

WYNIKI Ewaluacji zewnętrznej znajdziesz pod adresem http://www.seo2.npseo.pl/reports/1000345683158.pdf

 Program i zakres ewaluacji zewnętrznej pzrzeprowadzonej w kwicień/maj 2015r. przez wizytatorów KO w Krakowie

Ferdynanda Gawrona i   Jadwigę Małyszko-GuzyProcesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się.

Charakterystyka wymagania - Poziom D:

Planowanie procesów edukacyjnych w szkole lub placówce służy rozwojowi uczniów.
Uczniowie znają stawiane przed nimi cele uczenia się i formułowane wobec nich oczekiwania.
Informowanie ucznia o jego postępach w nauce oraz ocenianie pomagają uczniom uczyć się i planować ich indywidualny rozwój.
Nauczyciele kształtują u uczniów umiejętność uczenia się.
Nauczyciele i uczniowie tworzą atmosferę sprzyjającą uczeniu się.
Nauczyciele motywują uczniów do aktywnego uczenia się i wspierają ich w trudnych sytuacjach.
Nauczyciele stosują różne metody pracy dostosowane do potrzeb ucznia, grupy i oddziału.

Charakterystyka wymagania - Poziom B:

Organizacja procesów edukacyjnych umożliwia uczniom powiązanie różnych dziedzin wiedzy i jej wykorzystanie. Taka organizacja procesów edukacyjnych pomaga uczniom zrozumieć świat oraz lepiej funkcjonować w społeczności lokalnej. Uczniowie mają wpływ na sposób organizowania i przebieg procesu uczenia się. Czują się odpowiedzialni za własny rozwój. Uczniowie uczą się od siebie nawzajem. W szkole lub placówce stosuje się nowatorskie rozwiązania służące rozwojowi uczniów.

 

Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej.

Charakterystyka wymagania - Poziom D:

W szkole lub placówce realizuje się podstawę programową z uwzględnieniem osiągnięć uczniów z poprzedniego etapu edukacyjnego. Podstawa programowa jest realizowana z wykorzystaniem zalecanych warunków i sposobów jej realizacji. W szkole lub placówce monitoruje się i analizuje osiągnięcia każdego ucznia, z uwzględnieniem jego możliwości rozwojowych, formułuje się i wdraża wnioski z tych analiz.

Charakterystyka wymagania - Poziom B:

Wdrażane wnioski z monitorowania i analizowania osiągnięć uczniów przyczyniają się do wzrostu efektów uczenia się i osiągania różnorodnych sukcesów edukacyjnych uczniów. Wyniki analizy osiągnięć uczniów, w tym uczniów, którzy ukończyli dany etap edukacyjny, potwierdzają skuteczność podejmowanych działań dydaktyczno-wychowawczych. Uczniowie odnoszą sukces na wyższym etapie kształcenia lub na rynku pracy.

 

Uczniowie są aktywni

Charakterystyka wymagania - Poziom D:

Uczniowie są zaangażowani w zajęcia prowadzone w szkole lub placówce i chętnie w nich uczestniczą. Nauczyciele stwarzają sytuacje, które zachęcają każdego ucznia do podejmowania różnorodnych aktywności.

Charakterystyka wymagania - Poziom B:

Uczniowie inicjują i realizują różnorodne działania na rzecz własnego rozwoju, rozwoju szkoły lub placówki i społeczności lokalnej oraz angażują w nie inne osoby.

 

Zarządzanie szkołą lub placówką służy jej rozwojowi.

Charakterystyka wymagania - Poziom D:

Zarządzanie szkołą lub placówką koncentruje się na wychowaniu, nauczaniu i uczeniu się oraz zapewnieniu odpowiednich do realizacji tych zadań warunków. Zarządzanie szkołą lub placówką sprzyja indywidualnej i zespołowej pracy nauczycieli oraz doskonaleniu zawodowemu. Ewaluacja wewnętrzna jest przeprowadzana wspólnie z nauczycielami. W procesie zarządzania, w oparciu o wnioski wynikające z nadzoru pedagogicznego, podejmuje się działania służące rozwojowi szkoły lub placówki.

Charakterystyka wymagania - Poziom B:

Zarządzanie szkołą lub placówką prowadzi do podejmowania nowatorskich działań, innowacji i eksperymentów. Zarządzanie szkołą lub placówką sprzyja udziałowi nauczycieli i innych pracowników szkoły lub placówki oraz uczniów i rodziców w procesie podejmowania decyzji dotyczących szkoły lub placówki. Dyrektor podejmuje skuteczne działania zapewniające szkole lub placówce wspomaganie zewnętrzne odpowiednie do jej potrzeb.