Regulamin naboru na wolne stanowisko pracy

Załącznik do Zarządzenia Nr 1/K/2017

Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Okocimiu

Z dnia 11 stycznia 2017r.

 

REGULAMIN NABORU NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE

w Publicznej Szkole Podstawowej w Okocimiu

 

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1202 z późn. zm.)

 

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1

 1. Celem regulaminu jest ustalenie zasad zatrudniania na stanowiska urzędnicze w oparciu                       o otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowiska pracy.

 2. Regulamin określa szczegółowo zasady zatrudniania pracowników na stanowiskach urzędniczych w Publicznej Szkole Podstawowej im. Jana Goetza Okocimskiego                              w Okocimiu.

 3. W przypadku osób podejmujących po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym umowę o pracę zawiera się na czas określony, nie dłuższy niż sześć miesięcy z możliwością wcześniejszego rozwiązania stosunku pracy za dwutygodniowym wypowiedzeniem.

4. Niniejszy regulamin nie obejmuje:

 1. Stanowisk pomocniczych i obsługi;

 2. Pracowników przeniesionych w ramach awansu zawodowego na wyższe stanowisko po spełnieniu wymagań art. 20 ustawy o pracownikach samorządowych;

 3. Pracowników zatrudnianych na zastępstwo pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności, na podstawie umowy o pracę na czas określony, obejmujący czas nieobecności;

Rozdział II

Warunki zatrudnienia na stanowisku urzędniczym

§ 2

 1. Pracownikiem zatrudnionym w szkole na stanowisku urzędniczym może być osoba , która:

 1. Posiada obywatelstwo polskie;

 2. Ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;

 3. Posiada kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania pracy na określonym stanowisku;

 4. Posiada co najmniej wykształcenie średnie;

 5. Nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane                    z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

 6. Cieszy się nieposzlakowaną opinią

   

 1. Pracownikiem samorządowym zatrudnionym na podstawie umowy o pracę na kierowniczym stanowisku urzędniczym może być osoba która:

 1. Spełnia wymagania określone w § 2 ust 1, pkt. 1-6 oraz dodatkowo:

 2. Posiada co najmniej trzyletni staż pracy w księgowości;

 3. Posiada wykształcenie wyższe pierwszego lub drugiego stopnia w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym.

Rozdział  III

Podjęcie decyzji o rozpoczęciu procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze

§ 3

Decyzje o rozpoczęciu procedury rekrutacyjnej podejmuje dyrektor szkoły.

 

Rozdział  IV

Powołanie Komisji Rekrutacyjnej

§ 4

 1. Komisję Rekrutacyjną powołuje Dyrektor Publicznej Szkole Podstawowej im. Jana Goetza Okocimskiego    w Okocimiu.

 1. W skład Komisji wchodzi:

 1. Dyrektor szkoły;

 2. Inne osoby wskazane przez Dyrektora szkoły;

 1. Komisja pracuje w składzie co najmniej 3 osobowym, w tym przewodniczący.

 2. Komisja działa do czasu zakończenia procedury naboru na wolne stanowisko pracy.

Rozdział  V

Etapy naboru

§ 5

 1. Etapami naboru są:

 1. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko;

 2. Przyjmowanie dokumentów aplikacyjnych;

 3. Wstępna selekcja kandydatów - analiza złożonych dokumentów aplikacyjnych pod względem formalnym;

 4. Ogłoszenie  listy kandydatów spełniających wymogi formalne;

 5. Selekcja końcowa kandydatów - rozmowa kwalifikacyjna;

 6. Sporządzenie protokołu z przeprowadzonego naboru;

 7. Podjęcie decyzji o zatrudnieniu i podpisanie umowy o pracę;

 8. Ogłoszenie wyników naboru.

Rozdział  VI

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko

§ 6

 1. Ogłoszenie o wolnym stanowisku urzędniczym, w tym kierowniczym stanowisku urzędniczym umieszcza się obligatoryjnie na stronie internetowej szkoły (ewentualnie w Biuletynie Informacji Publicznej) oraz na tablicy ogłoszeń  w  Publicznej Szkole Podstawowej im. Jana Goetza Okocimskiego     w Okocimiu.

 1. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko zawiera w szczególności:

 1. Nazwę i adres szkoły;

 2. Określenie stanowiska urzędniczego;

 3. Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem urzędniczym zgodnie z opisem danego stanowiska ze wskazaniem, które z nich są niezbędne, a które dodatkowe;

 4. Wskazanie zakresu zadań wykonywanych na stanowisku;

 5. Informację o warunkach pracy na danym stanowisku;

 6. Wskazanie wymaganych dokumentów;

 7. Określenie terminu i miejsca składania dokumentów.

 1. Termin składania dokumentów w ogłoszeniu o naborze nie może być krótszy niż 10 dni kalendarzowych od dnia opublikowania ogłoszenia na stronie internetowej  (w BIP) oraz                      na tablicy ogłoszeń  w  Publicznej Szkole Podstawowej im. Jana Goetza Okocimskiego                              w Okocimiu.

 1. Rozdział  VII

Przyjmowanie dokumentów aplikacyjnych

§ 7

 1. Po ogłoszeniu na stronie internetowej  (w BIP)  i na tablicy ogłoszeń w Publicznej Szkole Podstawowej im. Jana Goetza Okocimskiego   w Okocimiu  następuje przyjmowanie dokumentów aplikacyjnych od kandydatów zainteresowanych pracą na wolnym stanowisku.

 1. Na dokumenty aplikacyjne składają się:

 1. List motywacyjny;

 2. Życiorys – Curriculum Vitae;

 3. oryginał kwestionariusza osobowego;

 4. kserokopie świadectw pracy;

 5. kserokopie dokumentów potwierdzające wykształcenie i kwalifikacje zawodowe;

 6. inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach;

 7. oświadczenie o stanie zdrowia niezbędnym do pracy na danym stanowisku;

 8. oświadczenie o korzystaniu  z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie.

 1. Dokumenty aplikacyjne składane przez osoby ubiegające się o zatrudnienie mogą być przyjmowane tylko po ukazaniu się ogłoszenia o organizowanym naborze na wolne stanowisko i tylko w formie pisemnej.

 2. Nie przyjmuje się dokumentów aplikacyjnych poza ogłoszeniem.

Rozdział  VIII

Procedura naboru

§ 8

 1. Postępowanie rekrutacyjne na stanowisko urzędnicze, w tym na kierownicze stanowisko urzędnicze przeprowadzane jest w dwóch etapach.

 2. W pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego Komisja Rekrutacyjna dokonuje analizy dokumentów aplikacyjnych i ocenia spełnienie warunków formalnych, określonych                             w ogłoszeniu o naborze celem ustalenia listy kandydatów dopuszczonych do drugiego etapu postępowania.

 3. Wzór listy stanowi załącznik Nr 1 do regulaminu

 4. Wyłonienie kandydata odbywa się w ramach drugiego etapu składającego się z:

 1. Oceny merytorycznej złożonych dokumentów aplikacyjnych;

 2. Rozmowy kwalifikacyjnej.

§ 9

Ocena merytoryczna złożonych dokumentów aplikacyjnych

 1. Oceny merytorycznej złożonych dokumentów dokonuje Komisja Rekrutacyjna przydzielając kandydatowi za niżej wymieniony obszar punkty w skali 1-5;

 1. Posiadane wykształcenie;

 2. dodatkowe kwalifikacje, kursy specjalistyczne, uprawnienia i egzaminy państwowe;

 3. doświadczenie zawodowe.

 1. Formularz oceny merytorycznej dokumentów aplikacyjnych stanowi załącznik Nr 2                           do regulaminu.

§ 10

Rozmowa kwalifikacyjna

 1. Celem rozmowy kwalifikacyjnej jest nawiązanie bezpośredniego kontaktu z kandydatem                                i weryfikacja informacji zawartych w aplikacji.

 2. Rozmowę kwalifikacyjna przeprowadza Komisja Rekrutacyjna i przydziela kandydatowi punkty w skali 1-5.

 3. Ocena kandydata z rozmowy kwalifikacyjnej obejmuje zagadnienia dotyczące:

 1. Posiadanej wiedzy na temat jednostki samorządu terytorialnego, w której ubiega się o stanowisko oraz predyspozycji i umiejętności kandydata gwarantujących prawidłowego wykonywania powierzonych obowiązków;

 2. Obowiązków i zakresu odpowiedzialności na stanowiskach zajmowanych poprzednio przez kandydata;

 3. Celów zawodowych kandydata.

 1. Formularz oceny kandydata z rozmowy kwalifikacyjnej stanowi załącznik Nr 3 do regulaminu.

§ 11

 1. Po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego Komisja Rekrutacyjna wybiera kandydata, który w selekcji końcowej uzyskał największą ilość punktów z oceny merytorycznej złożonych dokument ów aplikacyjnych i rozmowy kwalifikacyjnej.

 2. Formularz zestawienia punktowego stanowi załącznik Nr 4 do regulaminu.

 3. Kandydat wyłoniony w drodze naboru przed zawarciem umowy o pracę zobowiązany jest przedłożyć zaświadczenie o niekaralności i badania lekarskie.

Rozdział  IX

Sporządzenie protokołu z przeprowadzonego naboru na stanowisko urzędnicze

§ 12

 1. Z przeprowadzonego naboru sekretarz Komisji sporządza protokół.

 2. Protokół zawiera:

 1. Określenie stanowiska urzędniczego, na które  był prowadzony nabór, liczbę kandydatów, oraz imiona i nazwiska, adresy zamieszkania nie więcej niż 5 najlepszych kandydatów uszeregowanych według liczby uzyskanych punktów;

 2. Liczbę nadesłanych ofert na stanowisko, w tym liczbę oferty spełniających wymagania formalne;

 3. Informację o zastosowanych metodach i technikach naboru;

 4. Uzasadnienie danego wyboru;

 5. Skład Komisji prowadzącej nabór.

 1. Wzór protokołu stanowi załącznik Nr 5 do regulaminu.

 2. Po przedstawieniu przez Komisję protokołu postępowania rekrutacyjnego ostateczną decyzję w sprawie zatrudnienia podejmuje Dyrektor szkoły.

Rozdział  X

Informacje o wynikach postępowania rekrutacyjnego

§ 13

 1. Informację o wynikach postępowania rekrutacyjnego upowszechnia się niezwłocznie po przeprowadzonym naborze przez umieszczenie na tablicy ogłoszeń w szkole oraz przez opublikowanie na stronie internetowej szkoły (w BIP) przez co najmniej 3 miesiące.

 2. Informacja o której mowa w ust. 1 zawiera:

 1. Nazwę i adres jednostki;

 2. Określenie stanowiska urzędniczego;

 3. Imię i nazwisko wybranego kandydata oraz jego miejsce zamieszkania w rozumieniu Kodeksu cywilnego;

 4. Uzasadnienie wyboru kandydata, albo uzasadnienie nie rozstrzygnięcia naboru na to stanowisko;

 5. Wzór ogłoszenia wyników naboru stanowi załącznik Nr 6 do regulaminu.

 1. Jeżeli stosunek pracy osoby wyłonionej w drodze naboru ustał w ciągu 3 miesięcy od dnia nawiązania stosunku pracy, możliwe jest zatrudnienie na tym samym stanowisku kolejnej osoby spośród najlepszych kandydatów wymienionych w protokole tego naboru. Przepisy ust.1 i 2 stosuje się odpowiednio.

Rozdział  XI

Sposób postępowania z dokumentami aplikacyjnymi

§ 14

 1. Dokumenty aplikacyjne kandydata, który zostanie wyłoniony w procesie naboru zostaną dołączone do jego akt osobowych.

 2. Dokumenty aplikacyjne pozostałych osób będą odbierane osobiście przez zainteresowanych w ciągu 10 dni od ogłoszenia informacji o wynikach naboru.

 3. W przypadku nie odebrania dokumentów zostaną wysłane pocztą.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dla rodziców