Nabór na stanowisko pracy - Główny księgowy

 

Załącznik

do Zarządzenia Nr 2/K/2017

                                                                                                                              Dyrektora Publicznej  Szkoly Podstawowej 

  im. Jana Goetza Okocimskiego

     w Okocimiu.

 z dnia 11.01.2017 r.

 

Dyrektor

Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Goetza Okocimskiego    w Okocimiu.

ogłasza  nabór na stanowisko pracy

Główny księgowy

w Publicznej Szkole Podstawowej im. Jana Goetza Okocimskiego                         

     w Okocimiu. Ul. Goetzów Okocimskich 102, 32-800 Brzesko

 

I Określenie stanowiska urzędniczego

Główny księgowy - 1 etat,  od 1 kwietnia 2017r.

II   Niezbędne wymagania

Osoba ubiegająca się o stanowisko głównego księgowego powinna spełniać zgodnie z art. 54 ust. 2 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zmianami), następujące wymagania:

1. Posiada obywatelstwo polskie,

2. Ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,

3. Nie była prawomocnie skazana za przestępstwo: przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo karne skarbowe, a także nie była karana za przestępstwo umyślne,

4. Spełnia jeden z poniższych warunków:

 1. Ukończyła ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada  co najmniej 3 letnią praktykę w księgowości,

 2. Ukończyła średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada  co najmniej 6 letnią praktykę w księgowości,

5. Posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku głównego księgowego.

III   Wymagania dodatkowe preferowane w ocenie kandydatów:

 1. Doświadczenie zawodowe w księgowości w jednostkach oświatowych,

 2. Znajomość aktów prawnych związanych z funkcjonowaniem placówki oświatowej: Karta Nauczyciela, Kodeks pracy, Ustawa o pracownikach samorządowych i wydanych na jej podstawie przepisów wykonawczych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, Ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych i wydanych na jej podstawie przepisów wykonawczych, Ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, Ustawy budżetowej, Ustawy o finansach publicznych, Ustawy                     o rachunkowości, Ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, Rozporządzenia w sprawie zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetów jednostek samorządu terytorialnego.

 3. Biegła znajomość obsługi aplikacji komputerowych takich jak: program „Płatnik”, Qwark- program płacowy, Vulcan - program księgowy,  Pabs, E- deklaracje, VAT, EcorpoNet -program  bankowy, SJO Bestia- sprawozdawczość budżetowa.

 4. Samodzielność, komunikatywność, kreatywność, umiejętność sprawnego podejmowania decyzji, umiejętność pracy na samodzielnym stanowisku a także w zespole, kultura osobista.

IV   Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. Prowadzi rachunkowość jednostki organizacyjnej,

 2. Wykonuje dyspozycje środkami pieniężnymi,

 3. Dokonuje wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym,

 4. Dokonuje wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych,

 5. Podpisuje dokumenty dotyczące poszczególnych operacji,

 6. Podejmuje decyzje wstępnych zastrzeżeń do przedstawionej oceny prawidłowości merytorycznej tej operacji i jej zgodności z prawem,

 7. Zapewnia, że zobowiązania wynikające z operacji mieszczą się w planie finansowym oraz harmonogramie dochodów i wydatków, a jednostka posiada środki finansowe na ich pokrycie,

 8. W razie ujawnienia nieprawidłowości, zwraca dokument właściwemu rzeczowo pracownikowi, a w razie ich nie usunięcia odmawia podpisania dokumentu, o czym zawiadamia pisemnie dyrektora,

 9. Może żądać: udzielenia w formie ustnej lub pisemnej niezbędnych informacji  i wyjaśnień, udostępnienia do wglądu dokumentów i wyliczeń będących źródłem tych informacji                            i wyjaśnień.

 10. Może wnioskować do dyrektora o określenie trybu, według którego mają być wykonywane prace niezbędne do zapewnienia prawidłowości gospodarki finansowej oraz ewidencji księgowej, kalkulacji kosztów i sprawozdawczości finansowej,

 11. Sporządza prawidłowo, terminowo i zgodnie z obowiązującymi przepisami sprawozdania finansowe składane przez placówkę na zewnątrz,

 12. Nadzoruje gospodarkę kasową placówki, przeprowadza kontrolę kasy placówki i intendenta,

 13. Sprawdza i zatwierdza listy płac,

 14. Nalicza podatek od wynagrodzeń zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami,

 15. Prowadzi wszelkie rozliczenia placówki z budżetem państwa, ZUS i innymi instytucjami                      z którymi placówka współpracuje w zakresie finansowym,

 16. Czuwa nad wywiązywaniem się najemców z warunków umów najmu, w zakresie zobowiązań finansowych,

 17. Czuwa nad zabezpieczeniem środków finansowych na fundusz socjalny , mieszkaniowy, nadzoruje prawidłowość wypłat z tych funduszów określonych i zatwierdzonych przez Dyrektora placówki,

 18. Należycie przechowuje i zabezpiecza dokumenty księgowe, księgi rachunkowe oraz sprawozdania finansowe,

 19. Wykonuje inne czynności zlecone przez Dyrektora placówki.

V    Wymagane dokumenty

1. List motywacyjny,

2. Curriculum Vitae,

3. Kserokopie świadectw pracy,

4. Kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie,

5. Kserokopie zaświadczeń, certyfikatów o ukończonych kursach, szkoleniach itp.

6. Kwestionariusz osobowy,

7. Oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,

8. Oświadczenie kandydata o braku prawomocnego skazania za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe,

9. Oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,

10. Informacja o ostatnio dokonanej ocenie lub opinia o pracy osoby ubiegającej się o stanowisko,

11. W razie posiadania dokumenty potwierdzające osiągnięcia zawodowe: np. uzyskane nagrody, wyróżnienia itp. 

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy złożyć:

w Publicznej Szkole Podstawowej im. Jana Goetza Okocimskiego                        

w Okocimiu. Ul. Goetzów Okocimskich 102, 32-800 Brzesko, w zaklejonych kopertach z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko głównego księgowego w Publicznej Szkole Podstawowej im. Jana Goetza Okocimskiego w Okocimiu.” w terminie do dnia     25 stycznia 2017r.     do godziny 1200.

Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu pracy zawodowej) powinny być opatrzone  klauzulą:  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych  ( Dz. U. z 2002 r. poz. 926 z póź. zm.)”

Otwarcie ofert nastąpi w Publicznej Szkole Podstawowej im. Jana Goetza Okocimskiego         w Okocimiu. o godz. 25 stycznia  2017r.  o godz.  1215.

Z regulaminem naboru można się zapoznać w Publicznej Szkole Podstawowej im. Jana Goetza Okocimskiego w Okocimiu. oraz na stronie internetowej szkoły (zakładka nabór  na stanowisko pracy). Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 14 68 60-930.

Informacja o wyniku naboru umieszczona będzie na stronie internetowej szkoły (zakładka nabór  na stanowisko pracy) i na tablicy ogłoszeń w Publicznej Szkole Podstawowej im. Jana Goetza Okocimskiego                        

     w Okocimiu.

Dla rodziców