Zarządzenie dyrektora

ZARZĄDZENIE Nr 2/K/2017

 1. Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Goetza Okocimskiego            w Okocimiu.

 

z dnia 11 stycznia 2017r.

w sprawie

wszczęcia procedury naboru na stanowisko głównego księgowego w Publicznej Szkoły Podstawowej w Okocimiu.

 

Na podstawie art. 11 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych  (Dz. U.   z 2014 r., poz. 1202 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

 

§ 1

 1. Ogłasza się nabór na stanowisko urzędnicze – głównego księgowego w Publicznej Szkole Podstawowej im. Jana Goetza Okocimskiego   w Okocimiu.

 1. Ogłoszenie o naborze na stanowisko, o którym mowa w ust. 1 stanowi załącznik            do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Do przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego na w/w stanowisko, powołuje się Komisję Rekrutacyjną, zwaną dalej „Komisją” w składzie:

 1. Przewodniczący Komisji – Józef Cierniak

 2. Członek Komisji – Marta Łabno

 3. Członek Komisji –  Beata Pajor

   

§ 3

Oceny kandydatów na w/w stanowisko Komisja dokona według następujących kryteriów  i ich wartości punktowych:

 1. Dodatkowe kwalifikacje kandydata – punkty w skali od 1 do 5

 2. Doświadczenie zawodowe – punkty w skali od 1 do 5

 3. Znajomość zagadnień wynikających z pracy na danym stanowisku – punkty w skali od 1 do 5

 4. Ogólna prezentacja kandydata, w tym komunikatywność, kreatywność, sposób formułowania wypowiedzi – punkty w skali od 1 do 5

§ 4

Za spełnienie kryteriów przez kandydata uznaje się otrzymanie co najmniej 16 punktów (minimalna liczba punktów)

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 11. 01.2017r. .

Dla rodziców