Nabór na wolne stanowisko pracy - Główny księgowy

ZARZĄDZENIE Nr 3/K/2017

 1. Dyrektora Publicznej Szkole Podstawowej im. Jana Goetza Okocimskiego                              w Okocimiu.

 

z dnia 25 stycznia 2017r.

w sprawie

wszczęcia procedury naboru na stanowisko głównego księgowego w Publicznej Szkoły Podstawowej w Okocimiu.

 

Na podstawie art. 11 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych  (Dz. U.                    z 2014 r., poz. 1202 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

 

§ 1

 1. Ogłasza się nabór na stanowisko urzędnicze – głównego księgowego w Publicznej Szkole Podstawowej im. Jana Goetza Okocimskiego                              w Okocimiu.

 1. Ogłoszenie o naborze na stanowisko, o którym mowa w ust. 1 stanowi załącznik                               do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Do przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego na w/w stanowisko, powołuje się Komisję Rekrutacyjną, zwaną dalej „Komisją” w składzie:

 1. Przewodniczący Komisji – Józef Cierniak

 2. Członek Komisji – Marta Łabno

 3. Członek Komisji –  Beata Pajor

   

§ 3

Oceny kandydatów na w/w stanowisko Komisja dokona według następujących kryteriów  i ich wartości punktowych:

 1. Dodatkowe kwalifikacje kandydata – punkty w skali od 1 do 5

 2. Doświadczenie zawodowe – punkty w skali od 1 do 5

 3. Znajomość zagadnień wynikających z pracy na danym stanowisku – punkty w skali od 1 do 5

 4. Ogólna prezentacja kandydata, w tym komunikatywność, kreatywność, sposób formułowania wypowiedzi – punkty w skali od 1 do 5

§ 4

Za spełnienie kryteriów przez kandydata uznaje się otrzymanie co najmniej 16 punktów (minimalna liczba punktów)

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 25. 01.2017r. .

Załącznik

do Zarządzenia Nr 3/K/2017

                                                                                                                              Dyrektora Publicznej  Szkoly Podstawowej 

  im. Jana Goetza Okocimskiego

     w Okocimiu.

 z dnia 25.01.2017 r.

 

Dyrektor

Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Goetza Okocimskiego            

w Okocimiu.

ogłasza  nabór na stanowisko pracy

Główny księgowy

w Publicznej Szkole Podstawowej im. Jana Goetza Okocimskiego                        

     w Okocimiu. Ul. Goetzów Okocimskich 102, 32-800 Brzesko

 

I Określenie stanowiska urzędniczego

Główny księgowy - 1 etat,  od 1 kwietnia 2017r.

II   Niezbędne wymagania

Osoba ubiegająca się o stanowisko głównego księgowego powinna spełniać zgodnie z art. 54 ust. 2 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zmianami), następujące wymagania:

1. Posiada obywatelstwo polskie,

2. Ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,

3. Nie była prawomocnie skazana za przestępstwo: przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo karne skarbowe, a także nie była karana za przestępstwo umyślne,

4. Spełnia jeden z poniższych warunków:

 1. Ukończyła ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada  co najmniej 3 letnią praktykę w księgowości,

 2. Ukończyła średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada  co najmniej 6 letnią praktykę w księgowości,

5. Posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku głównego księgowego.

III   Wymagania dodatkowe preferowane w ocenie kandydatów:

 1. Doświadczenie zawodowe w księgowości w jednostkach oświatowych,

 2. Znajomość aktów prawnych związanych z funkcjonowaniem placówki oświatowej: Karta Nauczyciela, Kodeks pracy, Ustawa o pracownikach samorządowych i wydanych na jej podstawie przepisów wykonawczych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, Ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych i wydanych na jej podstawie przepisów wykonawczych, Ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, Ustawy budżetowej, Ustawy o finansach publicznych, Ustawy                     o rachunkowości, Ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, Rozporządzenia w sprawie zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetów jednostek samorządu terytorialnego.

 3. Biegła znajomość obsługi aplikacji komputerowych takich jak: program „Płatnik”, Qwark- program płacowy, Vulcan - program księgowy,  Pabs, E- deklaracje, VAT, EcorpoNet -program  bankowy, SJO Bestia- sprawozdawczość budżetowa.

 4. Samodzielność, komunikatywność, kreatywność, umiejętność sprawnego podejmowania decyzji, umiejętność pracy na samodzielnym stanowisku a także w zespole, kultura osobista.

IV   Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. Prowadzi rachunkowość jednostki organizacyjnej,

 2. Wykonuje dyspozycje środkami pieniężnymi,

 3. Dokonuje wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym,

 4. Dokonuje wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych,

 5. Podpisuje dokumenty dotyczące poszczególnych operacji,

 6. Podejmuje decyzje wstępnych zastrzeżeń do przedstawionej oceny prawidłowości merytorycznej tej operacji i jej zgodności z prawem,

 7. Zapewnia, że zobowiązania wynikające z operacji mieszczą się w planie finansowym oraz harmonogramie dochodów i wydatków, a jednostka posiada środki finansowe na ich pokrycie,

 8. W razie ujawnienia nieprawidłowości, zwraca dokument właściwemu rzeczowo pracownikowi, a w razie ich nie usunięcia odmawia podpisania dokumentu, o czym zawiadamia pisemnie dyrektora,

 9. Może żądać: udzielenia w formie ustnej lub pisemnej niezbędnych informacji  i wyjaśnień, udostępnienia do wglądu dokumentów i wyliczeń będących źródłem tych informacji                            i wyjaśnień.

 10. Może wnioskować do dyrektora o określenie trybu, według którego mają być wykonywane prace niezbędne do zapewnienia prawidłowości gospodarki finansowej oraz ewidencji księgowej, kalkulacji kosztów i sprawozdawczości finansowej,

 11. Sporządza prawidłowo, terminowo i zgodnie z obowiązującymi przepisami sprawozdania finansowe składane przez placówkę na zewnątrz,

 12. Nadzoruje gospodarkę kasową placówki, przeprowadza kontrolę kasy placówki i intendenta,

 13. Sprawdza i zatwierdza listy płac,

 14. Nalicza podatek od wynagrodzeń zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami,

 15. Prowadzi wszelkie rozliczenia placówki z budżetem państwa, ZUS i innymi instytucjami                      z którymi placówka współpracuje w zakresie finansowym,

 16. Czuwa nad wywiązywaniem się najemców z warunków umów najmu, w zakresie zobowiązań finansowych,

 17. Czuwa nad zabezpieczeniem środków finansowych na fundusz socjalny , mieszkaniowy, nadzoruje prawidłowość wypłat z tych funduszów określonych i zatwierdzonych przez Dyrektora placówki,

 18. Należycie przechowuje i zabezpiecza dokumenty księgowe, księgi rachunkowe oraz sprawozdania finansowe,

 19. Wykonuje inne czynności zlecone przez Dyrektora placówki.

V    Wymagane dokumenty

1. List motywacyjny,

2. Curriculum Vitae,

3. Kserokopie świadectw pracy,

4. Kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie,

5. Kserokopie zaświadczeń, certyfikatów o ukończonych kursach, szkoleniach itp.

6. Kwestionariusz osobowy,

7. Oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,

8. Oświadczenie kandydata o braku prawomocnego skazania za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe,

9. Oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,

10. Informacja o ostatnio dokonanej ocenie lub opinia o pracy osoby ubiegającej się o stanowisko,

11. W razie posiadania dokumenty potwierdzające osiągnięcia zawodowe: np. uzyskane nagrody, wyróżnienia itp. 

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy złożyć:

w Publicznej Szkole Podstawowej im. Jana Goetza Okocimskiego                        

w Okocimiu. Ul. Goetzów Okocimskich 102, 32-800 Brzesko, w zaklejonych kopertach z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko głównego księgowego w Publicznej Szkole Podstawowej im. Jana Goetza Okocimskiego w Okocimiu.” w terminie do dnia     13 lutego 2017r.     do godziny 1200.

Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu pracy zawodowej) powinny być opatrzone  klauzulą:  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych  ( Dz. U. z 2002 r. poz. 926 z póź. zm.)”

Otwarcie ofert nastąpi w Publicznej Szkole Podstawowej im. Jana Goetza Okocimskiego         w Okocimiu. o godz. 13 lutego  2017r.  o godz.  1215.

Z regulaminem naboru można się zapoznać w Publicznej Szkole Podstawowej im. Jana Goetza Okocimskiego w Okocimiu. oraz na stronie internetowej szkoły (zakładka nabór  na stanowisko pracy). Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 14 68 60-930.

Informacja o wyniku naboru umieszczona będzie na stronie internetowej szkoły (zakładka nabór  na stanowisko pracy) i na tablicy ogłoszeń w Publicznej Szkole Podstawowej im. Jana Goetza Okocimskiego                        

     w Okocimiu.

Załącznik Nr 1 do Regulaminu

 

LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE

NABORU KANDYDATÓW NA STANOWISKO PRACY

W Publicznej Szkole Podstawowej im. Jana Goetza Okocimskiego                        

     w Okocimiu.

 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

nazwa stanowiska pracy

 

 

Przewodniczący Komisji d/s naboru informuje, że w wyniku wstępnej selekcji na w/w stanowisko pracy do II etapu rekrutacji zakwalifikowali się następujący kandydaci spełniający wymagania formalne określone w ogłoszeniu:

Lp.

Imię i nazwisko

Adres zamieszkania

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozmowa kwalifikacyjna odbędzie się w dniu …………………………………… o godz. ……………………………………

 

                                                                                                          …………………………………………………………………

                                                                                                                                   Data i podpis osoby upoważnionej

 

 

 

 

 

 

Załącznik Nr 2 do Regulaminu

OCENA MERYTORYCZNA DOKUMENTÓW

Z NABORU KANDYDATÓW NA STANOWISKO PRACY

W Publicznej Szkole Podstawowej im. Jana Goetza Okocimskiego                        

     w Okocimiu.

Lp

Imię i nazwisko kandydata

Ilość punktów

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik Nr 3 do Regulaminu

OCENA ROZMOWY KWALIFIKACYJNEJ

Z NABORU KANDYDATÓW NA STANOWISKO PRACY

W Publicznej Szkole Podstawowej im. Jana Goetza Okocimskiego                        

     w Okocimiu.

Lp

Imię i nazwisko kandydata

Ilość przyznanych punktów

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik Nr 4 do Regulaminu

ZESTAWIENIE PUNKTOWE

Z PRZEPROWADZONEGO NABORU KANDYDATÓW NA STANOWISKO PRACY

W Publicznej Szkole Podstawowej im. Jana Goetza Okocimskiego                        

     w Okocimiu.

Lp

Imię i nazwisko kandydata

Ilość

punktów

 

 

 

Za ocenę merytoryczną dokumentów

Za rozmowę kwalifikacyjną

Łącznie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik Nr 5 do Regulaminu

PROTOKÓŁ Z PRZEPROWADZONEGO NABORU KANDYDATÓW NA STANOWISKO PRACY

W Publicznej Szkole Podstawowej im. Jana Goetza Okocimskiego                        

     w Okocimiu.

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

nazwa stanowiska pracy

 

 1. W wyniku ogłoszenia o naborze naw/w stanowisko pracy aplikacje złożyło …………..

 2. Komisja w składzie:

 1. ……………………………………….

 2. ……………………………………….

 3. ……………………………………….

3.     Po przeprowadzeniu naboru wybrano następujących kandydatów uszeregowanych według 

liczby uzyskanych punktów.

 

Lp

Imię i nazwisko

Adres

Ocen merytoryczna dokumentów

Wynik rozmowy

Razem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Zastosowane następujące metody naboru (wyjaśnić jakie) ……………….......................................

5.  Uzasadnienie wyboru …………………………………………………………………………………………………………

6. Załączniki do protokołu:

 1. Kopia ogłoszenia o naborze,

 2. Kopie dokumentów aplikacyjnych 5 kandydatów;

 3. Wyniki;

 

 

 

Protokół sporządził                                                                                         podpisy członków Komisji

…………………………………………………..                                                                       …………………………………………

                                                                                                                                   ………………………………………….

                                                                                                                                   …………………………………………..

 

 

Załącznik Nr 6 do Regulaminu

 

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

w Publicznej Szkole Podstawowej im. Jana Goetza Okocimskiego                        

     w Okocimiu.

na stanowisko

………………………………………………………………………..

(nazwa stanowiska pracy)

 

Dyrektor Publicznej Szkole Podstawowej im. Jana Goetza Okocimskiego                        

     w Okocimiu, informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko został/a wybrany/a Pan/i

………………………………………………………………………………..

imię i nazwisko

 

zamieszkały/a …………………………………………………………………………………………………………………………………..

miejsce zamieszkania

 

Uzasadnienie dokonanego wyboru

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

 

 

                                                                                                   ……………………………………………………………………..

Data i podpis osoby upoważnionej

 

Dla rodziców