j. niemiecki

Język niemiecki

Wymagania edukacyjne

 

Opracowanie: Magdalena Duda

Ocena niedostateczna

 

 • Uczeń nie zapamiętał wiadomości i nie opanował podstawowych umiejętności w zakresie umożliwiającym kontynuację nauki języka na poziomie programowo wyższym.

 • Uczeń nie rozumie ogólnego sensu prostych sytuacji komunikacyjnych, prostych pytań i poleceń.

 • Uczeń nie rozumie ogólnego sensu prostych tekstów podręcznikowych i nie potrafi udzielić odpowiedzi na proste pytania do tekstu.

 • Uczeń nie umie formułować prostych pytań i udzielać odpowiedzi na pytania.

 • Uczeń nie potrafi zareagować słownie w sytuacjach życia codziennego omawianych na zajęciach.

 • Wymowa ucznia uniemożliwia zrozumienie.

 • Uczeń nie dysponuje podstawowym słownictwem i nie zna podstawowych struktur gramatycznych.

 • Uczeń nie potrafi napisać krótkiego tekstu np.: pozdrowień, życzeń okolicznościowych, nie umie pisemnie udzielić odpowiedzi na podstawowe pytania, nie rozróżnia graficznej i fonetycznej formy wyrazu, nie potrafi logicznie uzupełnić zdania brakującymi elementami.

   

  Ocena dopuszczająca

   

Uczeń w stopniu podstawowym opanował elementarne umiejętności:

Sprawności receptywne

Rozumienie ze słuchu:

 • Uczeń rozumie ogólny sens prostych sytuacji komunikacyjnych, rozumie proste wypowiedzi, pytania i polecenia.

 • Uczeń nie posiada umiejętności wyselekcjonowania i zrozumienia informacji szczegółowych. 

 

Rozumienie tekstu czytanego:

 • Uczeń rozumie globalny sens prostych tekstów i umie odpowiedzieć na proste pytania do tekstu lub rozumie tekst fragmentarycznie.

   

Sprawności produktywne

Mówienie:

 • Uczeń umie zadawać proste pytania i udzielać prostych odpowiedzi.

 • Uczeń umie zareagować słownie w sytuacjach życia codziennego omawianych na lekcji.

 • Uczeń nie opanował umiejętności samodzielnego nawiązania i prowadzenia rozmowy.

 • Uczeń posiada ubogie słownictwo, a błędy leksykalne i gramatyczne mogą w znacznym stopniu utrudniać mu komunikację.

Pisanie:

 • Uczeń umie dostrzegać różnice między fonetyczną a graficzną formą wyrazu.

 • Uczeń potrafi napisać krótki tekst, umie logicznie uzupełnić zdanie brakującymi elementami korzystając z załączonych wzorów i przykładów.

   

   

   

   

   

Ocena dostateczna

 

 • Uczeń posiada umiejętności niezbędne w komunikacji językowej.

Sprawności receptywne

Rozumienie ze słuchu:

 • Uczeń rozumie globalnie prosty tekst, polecenia nauczyciela, wypowiedzi nauczyciela i kolegów i potrafi na nie zareagować.

Rozumienie tekstu czytanego:

 • Uczeń rozumie podstawowe napisy i ogłoszenia ułatwiające orientację w środowisku, umie wyszukiwać w tekstach o określonej treści potrzebne informacje.

 • Uczeń może mieć problemy ze  szczegółowym rozumieniem tekstu czytanego.

   

Sprawności produktywne

Mówienie:

 • Uczeń zna zasady etykiety słownej.

 • Uczeń posługuje się podstawowymi zwrotami grzecznościowymi.

 • Uczeń umie poprawnie artykułować słowa z zakresu poznanego materiału językowego.

 • Uczeń umie wyrazić prostymi słowami myśli i spostrzeżenia oraz pytania dotyczące najbliższego otoczenia.

 • Uczeń może mieć trudności w nawiązaniu rozmowy, w prowadzeniu rozmowy lub w  zbudowaniu dłuższej samodzielnej wypowiedzi.

 • Uczeń dysponuje  ubogim słownictwem,  popełniane błędy leksykalno-gramatyczne w nieznacznym stopniu zakłócają komunikację, a błędy w wymowie utrudniają zrozumienie wypowiedzi.

Pisanie:

 • Uczeń umie prawidłowo napisać krótki tekst, potrafi pisemnie odpowiedzieć na polecenia zawarte w ćwiczeniach.

   

Ocena dobra

 

Uczeń wykorzystuje wiadomości i umiejętności w sytuacjach typowych.

Sprawności receptywne

Rozumienie ze słuchu:

 • Uczeń rozumie globalnie sens nieskomplikowanych typowych sytuacji komunikacyjnych, rozumie dłuższe wypowiedzi partnerów komunikacyjnych.

 • Uczeń może mieć  niewielkie problemy w szczegółowym zrozumieniu tekstu słuchanego.

   

  Rozumienie tekstu czytanego:

 • Uczeń rozumie dłuższe teksty.

 • Uczeń potrafi formułować pytania dotyczące ogólnej treści tekstu.

 • Uczeń zna podstawowe techniki czytania tekstu ze zrozumieniem.

 • Uczeń może mieć  niewielkie problemy w szczegółowym zrozumieniu tekstu czytanego.

   

Sprawności produktywne

Mówienie:

 • Uczeń umie uzyskiwać i udzielać informacji w typowych sytuacjach dnia codziennego.

 • Wymowa ucznia  jest poprawna i nie zakłóca możliwości porozumiewania się.

 • Uczeń popełnia nieznaczne błędy gramatyczne i leksykalne nie utrudniające komunikacji.

   

  Pisanie:

 • Uczeń umie napisać poprawnie tekst dotyczący zagadnień omawianych na lekcji (kartka okolicznościowa, list, formularz, zaproszenie, ogłoszenie itp.).

   

   

   

  Ocena bardzo dobra

   

Uczeń poprawnie wykorzystuje wiadomości i umiejętności w sytuacjach komunikacyjnych.

 

Sprawności receptywne

Rozumienie ze słuchu:

 • Uczeń rozumie globalnie teksty i sens informacji płynących z mediów.

 • Uczeń potrafi wyszukiwać informacje szczegółowe i reagować w sytuacjach komunikacyjnych wyznaczonych przez przekazywane treści.

   

Rozumienie tekstu czytanego:

 • Uczeń umie wyszukiwać w dłuższych fragmentach tekstu najważniejsze informacje.

 • Uczeń rozumie globalnie dłuższe teksty.

 • Uczeń dokonuje selekcji informacji zawartych w tekście. 

 • Uczeń w pełni rozumie treść tekstu.

 

Sprawności produktywne

Mówienie:

 • Uczeń umie inicjować i podtrzymywać  rozmowę w sytuacji bezpośredniego kontaktu z rozmówcą.

 • Uczeń potrafi formułować wypowiedzi na określone tematy zachowując poprawność gramatyczno-leksykalną. 

 • Uczeń bezbłędnie reaguje w sytuacjach dnia codziennego.

 • Uczeń swobodnie stosuje struktury  gramatyczno-leksykalne.

 

Pisanie:

 • Uczeń umie napisać  tekst ( np.  list  formalny i nieformalny, notatka ),  stosując  poprawne zasady ortografii i interpunkcji.

   

  Ocena celująca

   

  Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który w stopniu celującym opanował materiał przewidziany w programie, biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami, samodzielnie i twórczo rozwija swoje uzdolnienia, uczestniczy w konkursach zewnętrznych sprawdzających umiejętność posługiwania się językiem niemieckim.

Dla rodziców