informatyka, zajęcia komputerowe

 

PRZEDMIOTOWE ZASADY

OCENIANIA

Z INFOMATYKI

I ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH

 

Rok szkolny 2017/2018

Publiczna Szkoła Podstawowa w Okocimiu

 

mgr Dorota Turlej

 

 

 

 

1. Ogólne zasady oceniania uczniów

 

 1. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczyciela postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności. Nauczyciel powinien analizować i oceniać poziom wiedzy i umiejętności ucznia w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej i realizowanych w szkole programów nauczania (opracowanych zgodnie z podstawą programową danego przedmiotu).

 2. Nauczyciel ma za zadanie:

  • informować ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych oraz o postępach w tym zakresie,

  • pomagać uczniowi przy samodzielnym planowaniu jego rozwoju,

  • motywować ucznia do dalszych postępów w nauce,

  • dostarczać rodzicom/opiekunom prawnym informacji o postępach, trudnościach w nauce oraz specjalnych zdolnościach ucznia.

 3. Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców/opiekunów prawnych.

 4. Na wniosek ucznia lub jego rodziców/opiekunów prawnych nauczyciel uzasadnia ustaloną ocenę w sposób określony w statucie szkoły.

 5. Na wniosek ucznia lub jego rodziców/opiekunów prawnych sprawdzone i ocenione prace kontrolne są udostępniane do wglądu uczniowi lub jego rodzicom/opiekunom prawnym.

 6. Szczegółowe warunki i sposób wewnątrzszkolnego oceniania określa statut szkoły.

 

2. Kryteria oceniania poszczególnych form aktywności

Ocenie podlegają: ćwiczenia praktyczne, sprawdziany, kartkówki, odpowiedzi ustne, prace domowe, praca na lekcji, prace dodatkowe oraz szczególne osiągnięcia.

 1. Ćwiczenia praktyczne obejmują zadania praktyczne, które uczeń wykonuje podczas lekcji. Oceniając je, nauczyciel bierze pod uwagę:

  • wartość merytoryczną,

  • stopień zaangażowania w wykonanie ćwiczenia,

  • dokładność wykonania polecenia,

  • indywidualne rozwiązania zastosowane przez ucznia,

  • staranność i estetykę.

 2. Sprawdziany są przeprowadzane w formie pisemnej i praktycznej, a ich celem jest sprawdzenie wiedzy i umiejętności ucznia.

  • Sprawdzian planuje się na zakończenie działu.

  • Uczeń jest informowany o planowanym sprawdzianie z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem (jeśli WSO nie reguluje tego inaczej).

  • Przed sprawdzianem nauczyciel podaje jej zakres programowy.

  • Sprawdzian może poprzedzać lekcja powtórzeniowa, podczas której nauczyciel zwraca uwagę uczniów na najważniejsze zagadnienia z danego działu.

  • Kryteria oceniania sprawdzianu, jego poprawy oraz sposób przechowywania prac są zgodne z WSO.

  • Sprawdzian umożliwia sprawdzenie wiadomości i umiejętności na wszystkich poziomach wymagań edukacyjnych, od koniecznego do wykraczającego.

  • Zasady przeliczania oceny punktowej na stopień szkolny są zgodne z WSO.

  • Zadania ze sprawdzianu są przez nauczyciela omawiane po oddaniu prac.

 3. Kartkówki są przeprowadzane w formie pisemnej, a ich celem jest sprawdzenie wiedzy i umiejętności ucznia z zakresu programowego ostatnich jednostek lekcyjnych (maksymalnie trzech).

  • Nauczyciel nie ma obowiązku uprzedzania uczniów o terminie i zakresie programowym kartkówki.

  • Kartkówka powinna być tak skonstruowana, aby uczeń mógł wykonać wszystkie polecenia w czasie nie dłuższym niż 15 minut.

  • Kartkówka jest oceniana w skali punktowej, a liczba punktów jest przeliczana na ocenę zgodnie z zasadami WSO.

  • Zasady przechowywania kartkówek reguluje WSO.

 4. Odpowiedź ustna obejmuje zakres programowy aktualnie omawianego działu. Oceniając ją, nauczyciel bierze pod uwagę:

  • zgodność wypowiedzi z postawionym pytaniem,

  • właściwe posługiwanie się pojęciami,

  • zawartość merytoryczną wypowiedzi,

  • sposób formułowania wypowiedzi.

 5. Praca domowa jest praktyczną, pisemną lub ustną formą ćwiczenia umiejętności i utrwalania wiadomości zdobytych przez ucznia podczas lekcji.

  • Pracę domową uczeń wykonuje na komputerze (i zapisuje ją w odpowiednim miejscu wskazanym przez nauczyciela) lub w innej formie zleconej przez nauczyciela.

  • Brak pracy domowej jest oceniany zgodnie z umową między nauczycielem a uczniami, z uwzględnieniem zapisów WSO.

  • Błędnie wykonana praca domowa jest dla nauczyciela sygnałem mówiącym o konieczności wprowadzenia dodatkowych ćwiczeń utrwalających umiejętności i nie może być oceniona negatywnie.

  • Przy wystawianiu oceny za pracę domową nauczyciel bierze pod uwagę samodzielność, poprawność i estetykę wykonania.

 6. Aktywność i praca ucznia na lekcji są oceniane (jeśli WSO nie stanowi inaczej), zależnie od ich charakteru, za pomocą plusów i minusów.

  • Plus uczeń może uzyskać m.in. za: samodzielne wykonanie krótkiej pracy na lekcji, krótką poprawną odpowiedź ustną, aktywną pracę w grupie, pomoc koleżeńską na lekcji przy rozwiązywaniu problemu, przygotowanie do lekcji, inicjatywę przy rozwiązywaniu problemów, znalezienie nieszablonowych rozwiązań.

  • Minus uczeń może uzyskać m.in. za nieprzygotowanie do lekcji (np. brak podręcznika, plików potrzebnych do wykonania zadania).

  • Sposób przeliczania plusów i minusów na oceny jest zgodny z umową między nauczycielem a uczniami, z uwzględnieniem zapisów WSO.

 7. Prace dodatkowe obejmują dodatkowe zadania dla zainteresowanych uczniów, prace projektowe wykonane indywidualnie lub zespołowo, wykonanie pomocy naukowych, prezentacji. Oceniając ten rodzaj pracy, nauczyciel bierze pod uwagę m.in.:

  • wartość merytoryczną pracy,

  • stopień zaangażowania w wykonanie pracy,

  • estetykę wykonania,

  • wkład pracy ucznia,

  • sposób prezentacji,

  • oryginalność i pomysłowość pracy.

 8. Szczególne osiągnięcia uczniów, w tym udział w konkursach przedmiotowych (szkolnych i międzyszkolnych), są oceniane zgodnie z zasadami zapisanymi w WSO.

 

3. Kryteria wystawiania ocen po I semestrze oraz na koniec roku szkolnego

 1. Klasyfikacje semestralna i roczna polegają na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia oraz ustaleniu oceny klasyfikacyjnej.

 2. Zgodnie z zapisami WSO nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz ich rodziców/opiekunów prawnych o:

  • wymaganiach edukacyjnych, które trzeba spełnić, aby uzyskać poszczególne śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z informatyki,

  • sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów,

  • trybie odwołania się od wystawionej oceny klasyfikacyjnej.

 3. Przy wystawianiu ocen śródrocznej lub rocznej nauczyciel bierze pod uwagę stopień opanowania wiadomości z poszczególnych działów tematycznych, oceniany na podstawie wymienionych w punkcie drugim różnych form sprawdzania wiedzy i umiejętności. Szczegółowe kryteria wystawiania oceny klasyfikacyjnej określa WSO.

 

 1. Zasady uzupełniania braków i poprawiania ocen

 

 1. Sprawdziany teoretyczne lub sprawdziany praktycznych umiejętności w zakresie pracy na komputerze są obowiązkowe. Oceny z tych sprawdzianów uczniowie mogą poprawiać raz w semestrze, po uprzednim ustaleniu terminu z nauczycielem.

 2. Oceny ze sprawdzianów praktycznych i teoretycznych wyższe niż ocena dopuszczająca nie podlegają poprawie.

 3. Ocen z kartkówek i odpowiedzi ustnych nie można poprawić.

 4. Nauczyciel informuje ucznia o ocenie z ostatniej pracy bezpośrednio po jej wystawieniu.

 5. Rodzice/opiekunowie prawni mogą uzyskać szczegółowe informacje o wynikach i postępach w pracy ucznia podczas indywidualnych kontaktów z nauczycielem (według harmonogramu spotkań przyjętego przez szkołę).

 6. Uczeń ma obowiązek uzupełnić braki w wiedzy i umiejętnościach (wynikające np. z nieobecności), biorąc udział w zajęciach wyrównawczych lub drogą indywidualnych konsultacji z nauczycielem (także online).

 7. W przypadku ponad 50% nieusprawiedliwionych nieobecności na zajęciach, które uniemożliwiły uzyskanie przez ucznia oceny semestralnej lub końcowej, należy stosować przepisy WSO.

 8. Sposób poprawiania klasyfikacyjnej oceny semestralnej lub rocznej regulują przepisy WSO i rozporządzenia MEN.

 

 

 

 

 

 1. Wymagania na poszczególne oceny w klasie 4 szkoły podstawowej

1.            Komputer i programy komputerowe

Osiągnięcia wychowawcze

Uczeń:

 • przestrzega zasad bezpiecznej pracy przy komputerze,

 • jest odpowiedzialny za ogólny porządek na stanowisku komputerowym,

 • stosuje zasady zdrowej pracy przy komputerze, w tym planuje przerwy w pracy i rekreację na świeżym powietrzu,

 • przestrzega zasad korzystania z licencjonowanego oprogramowania,

 • potrafi uszanować pracę innych, m.in. nie usuwa plików i nie kopiuje ich bez zgody autora lub nauczyciela,

 • potrafi z zaangażowaniem argumentować zagrożenia wynikające z korzystania z niewłaściwych gier komputerowych, m.in. nie korzysta z gier zawierających elementy przemocy i okrucieństwa oraz nie nakłania kolegów do korzystania z takich gier.

Posługiwanie się komputerem i praca z programem komputerowym

2

3

4

5

6

Uczeń:

Uczeń:

Uczeń:

Uczeń:

Uczeń:

wymienia przynajmniej trzy podstawowe zasady zachowania w pracowni komputerowej i przestrzega ich, m.in.: dba o porządek na stanowisku komputerowym

wymienia przynajmniej sześć podstawowych zasad zachowania w pracowni komputerowej i przestrzega ich

wymienia zasady zachowania w pracowni komputerowej i przestrzega ich

omawia zasady zachowania w pracowni komputerowej i przestrzega ich

omawia szczegółowo zasady zachowania w pracowni komputerowej i przestrzega ich

wymienia przynajmniej dwie podstawowe zasady zdrowej pracy przy komputerze i przestrzega ich, m.in.: planuje przerwy w pracy i ogranicza czas spędzany przy komputerze

wymienia przynajmniej cztery podstawowe zasady zdrowej pracy przy komputerze i stosuje je w praktyce

wymienia zasady zdrowej pracy przy komputerze i stosuje je w praktyce

omawia zasady zdrowej pracy przy komputerze i stosuje je w praktyce

omawia szczegółowo zasady zdrowej pracy przy komputerze i stosuje je w praktyce;

wyszukuje w Internecie dodatkowe informacje na temat zdrowej pracy przy komputerze i prezentuje je przed grupą

posługuje się myszą i klawiaturą;

uruchamia programy korzystając z ikon na pulpicie;

potrafi poprawnie zakończyć pracę programu;

rozróżnia elementy okna programu;

pod kierunkiem nauczyciela wykonuje operacje w oknie programu

uruchamia programy z wykazu programów w menu Start;

nazywa elementy okna programu;

wykonuje niektóre operacje na oknie programu;

według wskazówek nauczyciela wykonuje operacje w oknie programu;

wyjaśnia, co kryje się pod ikonami umieszczonymi na pulpicie

omawia przeznaczenie elementów okna programu komputerowego;

wykonuje operacje na oknie programu;

omawia sposoby korzystania z menu programu komputerowego;

pod kierunkiem nauczyciela pracuje z dwoma jednocześnie uruchomionymi oknami programów; samodzielnie wykonuje operacje w oknie programu;

zna wybrane skróty klawiaturowe

wie, czym jest system operacyjny;

samodzielnie pracuje z dwoma jednocześnie uruchomionymi oknami programów;

wyjaśnia różnice w korzystaniu z różnych menu programów komputerowych;

korzysta z menu kontekstowego;

zna i stosuje podstawowe skróty klawiaturowe

omawia przeznaczenie elementów zestawu komputerowego;

potrafi samodzielnie odszukać i uruchomić wybrany program komputerowy;

potrafi wskazać podobieństwa i różnice w budowie różnych okien programów

Praca z dokumentem komputerowym

2

3

4

5

6

Uczeń:

Uczeń:

Uczeń:

Uczeń:

Uczeń:

tworzy prosty dokument komputerowy – rysunek, tekst;

pod kierunkiem nauczyciela zapisuje dokument w pliku, w folderze domyślnym

tworzy dokument komputerowy – rysunek, tekst;

pod kierunkiem nauczyciela zapisuje dokument w pliku we wskazanej lokalizacji

otwiera istniejący dokument z pliku zapisanego w określonym folderze;

modyfikuje dokument i samodzielnie zapisuje w pliku w wybranej lokalizacji

samodzielnie otwiera istniejący dokument z pliku zapisanego w określonym folderze;

przegląda dokument, zmienia i ponowne zapisuje pod tą samą lub inną nazwą w wybranej lokalizacji

podaje cechy charakterystyczne dokumentów komputerowych tworzonych w różnych programach komputerowych (np. Paint, Word)

 

 

Pliki i foldery

2

3

4

5

6

Uczeń:

Uczeń:

Uczeń:

Uczeń:

Uczeń:

z pomocą nauczyciela odszukuje zapisane pliki i otwiera je

wie, do czego służy folder Kosz i potrafi usuwać pliki;

potrafi odpowiednio nazwać plik;

odszukuje pliki w strukturze folderów;

potrafi tworzyć własne foldery

otwiera pliki umieszczone przez nauczyciela w wybranym folderze;

rozumie, czym jest struktura folderów;

rozróżnia folder nadrzędny i podrzędny;

tworzy własne foldery, korzystając z odpowiedniej opcji menu

zna pojęcie „rozszerzenie pliku";

rozróżnia pliki tekstowe i graficzne po ich rozszerzeniach;

potrafi zmienić nazwę istniejącego pliku;

potrafi wybrać program do otwierania pliku z danym rozszerzeniem

swobodnie porusza się po strukturze folderów;

rozróżnia pliki programów po ich rozszerzeniach

Najczęściej stosowane metody posługiwania się programami komputerowymi

2

3

4

5

6

Uczeń:

Uczeń:

Uczeń:

Uczeń:

Uczeń:

do obsługi programów posługuje się głównie myszą (klika wymienione przez nauczyciela elementy: przyciski, ikony, opcje menu)

pracując z wybranym programem komputerowym, posługuje się myszą i klawiszami sterującymi kursorem, korzystając z pomocy nauczyciela;

pod kierunkiem nauczyciela korzysta ze Schowka do kopiowania, wycinania i wklejania: pliku, obrazu lub jego fragmentu, tekstu lub jego fragmentu

samodzielnie obsługuje programy za pomocą myszy i klawiszy sterujących kursorem;

korzysta ze Schowka do kopiowania, wycinania i wklejania: pliku, obrazu lub jego fragmentu, tekstu lub jego fragmentu;

na polecenie nauczyciela stosuje metodę przeciągnij i upuść

samodzielnie obsługuje programy za pomocą myszy, klawiszy sterujących kursorem i skrótów klawiaturowych;

samodzielnie korzysta ze Schowka do kopiowania, wycinania i wklejania: pliku, obrazu lub jego fragmentu, tekstu lub jego fragmentu;

samodzielnie stosuje metodę przeciągnij i upuść

omawia zasadę działania Schowka;

potrafi samodzielnie korzystać z poznanych metod w różnych programach komputerowych

 


2.            Tworzenie rysunków

Szczegółowe osiągnięcia wychowawcze

Uczeń:

 • słucha poleceń nauczyciela i systematyczne wykonuje ćwiczenia,

 • stara się samodzielnie odkrywać możliwości programów komputerowych,

 • rozwija indywidualne zdolności twórcze i wrażliwość estetyczną,

 • potrafi stosować komputer do podniesienia efektywności uczenia się,

 • potrafi odkrywać nowe obszary zastosowań komputera,

 • potrafi współpracować w grupie,

 • jest odpowiedzialny za powierzone zadania i zdyscyplinowany na lekcji.

   

Rozwiązywanie problemów z wykorzystaniem aplikacji komputerowych – tworzenie rysunków w edytorze grafiki

2

3

4

5

6

Uczeń:

Uczeń:

Uczeń:

Uczeń:

Uczeń:

omawia zalety i wady rysowania odręcznego i za pomocą programu komputerowego;

pod kierunkiem nauczyciela tworzy rysunek w prostym edytorze grafiki, stosując podstawowe narzędzia malarskie (Ołówek, Pędzel, Aerograf, Linia, Gumka)

wyjaśnia, do czego służy edytor grafiki;

tworzy rysunek w prostym edytorze grafiki, stosując podstawowe narzędzia malarskie (Ołówek, Pędzel, Aerograf, Linia, Gumka);

tworzy rysunki składające się z figur geometrycznych (prostokątów, elips, okręgów);

pod kierunkiem nauczyciela wprowadza napisy w obszarze rysunku;

pod kierunkiem nauczyciela wykonuje operacje na fragmencie rysunku: zaznacza, wycina, kopiuje i wkleja go w inne miejsce na tym samym rysunku

tworzy rysunki składające się z figur geometrycznych (prostokątów, elips, okręgów);

wspólnie z nauczycielem analizuje problem i przykład jego rozwiązania;

rozwiązuje problem, korzystając z przykładowego rozwiązania;

wypełnia kolorem obszary zamknięte; stosuje kolory niestandardowe;

wprowadza napisy w obszarze rysunku;

ustala parametry czcionki takie, jak: krój, rozmiar, kolor, pochylenie, pogrubienie, podkreślenie;

wykonuje operacje na fragmencie rysunku: zaznacza, wycina, kopiuje i wkleja go w inne miejsce na tym samym rysunku

samodzielnie wykonuje operacje na fragmencie rysunku: zaznacza, wycina, kopiuje i wkleja go do innego rysunku;

analizuje problem i przykład jego rozwiązania;

samodzielnie szuka sposobu rozwiązania wybranego problemu;

stosuje poznane metody komputerowego rysowania do tworzenia i modyfikowania rysunków

samodzielnie odszukuje opcje menu programu w celu wykonania konkretnej czynności;

potrafi samodzielnie sformułować problem i go rozwiązać;

przygotowuje rysunki na konkursy informatyczne

 

 1. Programowanie

Szczegółowe osiągnięcia wychowawcze

Uczeń:

 • potrafi rozwiązywać proste zadania problemowe, wymagające logicznego myślenia,

 • potrafi wynieść korzyści ze stosowania właściwego oprogramowania (tu programu edukacyjnego) dla własnego rozwoju.

Programowanie i rozwiązywanie problemów z wykorzystaniem komputera

2

3

4

5

6

Uczeń:

Uczeń:

Uczeń:

Uczeń:

Uczeń:

pod kierunkiem nauczyciela

korzysta z programu edukacyjnego przeznaczonego do tworzenia programów komputerowych;

tworzy prosty program składający się z kilku poleceń;

steruje obiektem na ekranie (w przód, w prawo, w lewo)

podaje przykłady problemów, które można rozwiązać za pomocą komputera;

korzysta z programu edukacyjnego przeznaczonego do tworzenia programów komputerowych;

tworzy program sterujący obiektem na ekranie (w przód, w prawo, w lewo);

zapisuje program w pliku

tworzy proste programy, stosując podstawowe zasady tworzenia programów komputerowych;

korzystając z oprogramowania edukacyjnego, pisze polecenia sterujące obiektem na ekranie w przód, w lewo, w prawo i zmienia położenie obiektu o dowolny kąt;

stosuje odpowiednie polecenie do powtarzania wybranych czynności;

zapisuje w wizualnym języku programowania pomysły historyjek;

modyfikuje programy; objaśnia przebieg działania programów

pisze programy, korzystając z edukacyjnego języka programowania;

stosuje podstawowe polecenia danego języka;

stosuje powtarzanie tych samych czynności;

potrafi dobrać odpowiednie polecenia do rozwiązania danego zadania;

zapoznaje się z przykładowym problemem i analizuje sposób jego rozwiązania, korzystając z podręcznika;

zapisuje w wizualnym języku programowania sytuacje warunkowe i zdarzenia;

testuje na komputerze programy pod względem zgodności z przyjętymi założeniami;

projektuje historyjki

potrafi samodzielnie znaleźć sposób rozwiązania podanego problemu;

samodzielnie tworzy trudniejsze programy;

samodzielnie szuka sposobu rozwiązania postawionego problemu (zadania);

projektuje historyjki według własnych pomysłów i zapisuje je, korzystając z wybranego środowiska programowania;

bierze udział w konkursach informatycznych

4.    Tworzenie dokumentów tekstowych

Szczegółowe osiągnięcia wychowawcze

Uczeń:

 • słucha poleceń nauczyciela i systematyczne wykonuje ćwiczenia,

 • stara się samodzielnie odkrywać możliwości programów komputerowych,

 • potrafi stosować komputer do podniesienia efektywności uczenia się,

 • potrafi odkrywać nowe obszary zastosowań komputera,

 • potrafi współpracować w grupie,

 • jest odpowiedzialny za powierzone zadania i zdyscyplinowany na lekcji.

   

Rozwiązywanie problemów z wykorzystaniem aplikacji komputerowych – opracowywanie tekstu w edytorze tekstu

2

3

4

5

6

Uczeń:

Uczeń:

Uczeń:

Uczeń:

Uczeń:

pisze krótki tekst, zawierający wielkie i małe litery oraz polskie znaki diakrytyczne;

porusza się po tekście za pomocą kursora myszy i klawiszy sterujących kursorem;

zaznacza fragment tekstu;

zmienia krój, rozmiar i kolor czcionki;

usuwa znaki za pomocą klawisza Backspace

wyjaśnia, do czego służy edytor tekstu;

porusza się po tekście za pomocą kursora myszy;

wyjaśnia pojęcia: wiersz tekstu, kursor tekstowy;

wie, jak się tworzy akapity w edytorze tekstu;

usuwa znaki za pomocą klawisza Backspace i Delete;

wyrównuje akapity do lewej, do prawej, do środka;

zmienia krój, rozmiar i kolor czcionki

wyjaśnia pojęcia: akapit, wcięcie w tekście, parametry czcionki;

wspólnie z nauczycielem analizuje problem i przykład jego rozwiązania;

rozwiązuje problem, korzystając z przykładowego rozwiązania;

prawidłowo stosuje spacje przy znakach interpunkcyjnych;

wyjaśnia pojęcia: strona dokumentu tekstowego, margines, justowanie;

justuje akapity;

wykonuje operacje na fragmencie tekstu: zaznaczanie, wycinanie, kopiowanie i wklejanie go w inne miejsce w tym samym dokumencie;

stosuje listy wypunktowane i numerowane

wie, jak ustawić odstęp po akapicie i interlinię;

analizuje problem i przykład jego rozwiązania;

samodzielnie szuka sposobu rozwiązania wybranego problemu;

samodzielnie wykonuje operacje na fragmencie tekstu: zaznaczanie, wycinanie, kopiowanie i wklejanie go w inne miejsce w tym samym dokumencie;

zna i stosuje podane w podręczniku zasady poprawnego redagowania tekstu;

stosuje kopiowanie formatu, wykorzystując odpowiednią opcję menu

samodzielnie wykonuje operacje na fragmencie tekstu: zaznaczanie, wycinanie, kopiowanie i wklejanie go do innego dokumentu;

potrafi samodzielnie sformułować problem i go rozwiązać;

pisze tekst, stosując poprawnie poznane zasady redagowania tekstu;

korzystając z Internetu i innych źródeł, wyszukuje informacje na temat e-booków

 

5.    Wyszukiwanie informacji w Internecie

Szczegółowe osiągnięcia wychowawcze

Uczeń:

 • potrafi świadomie korzystać z Internetu,

 • jest odpowiedzialny za siebie i innych – potrafi z zaangażowaniem argumentować zagrożenia wynikające z niewłaściwego wyboru źródła informacji i samej informacji, m.in. nie wchodzi na strony obrażające godność osobistą, propagujące treści niezgodne z zasadami właściwego zachowania, zawierające obraźliwe i wulgarne teksty, propagujące przemoc,

 • unika nawiązywania poprzez Internet kontaktów z nieznajomymi osobami,

 • stosuje zasady taktowanego zachowania w Internecie, m.in. przestrzega podstawowych zasad netykiety,

 • korzysta z cudzych materiałów w sposób zgodny z prawem.

   

Posługiwanie się komputerem i sieciami komputerowymi – wyszukiwanie informacji z wykorzystaniem Internetu

2

3

4

5

6

Uczeń:

Uczeń:

Uczeń:

Uczeń:

Uczeń:

wymienia przykłady różnych źródeł informacji;

podaje przykłady niektórych usług internetowych;

potrafi uruchomić przeglądarkę internetową; wymienia niektóre zagrożenia ze strony Internetu

wyjaśnia, czym jest Internet i strona internetowa;

podaje i omawia przykłady usług internetowych;

otwiera i przegląda wskazane strony internetowe w przeglądarce;

pod kierunkiem nauczyciela korzysta z wyszukiwarki internetowej

wyjaśnia, czym jest adres internetowy;

wymienia przeznaczenie poszczególnych elementów okna przeglądarki internetowej;

wymienia zagrożenia ze strony Internetu (m.in. strony obrażające godność osobistą, propagujące treści niezgodne z zasadami właściwego zachowania, zawierające obraźliwe i wulgarne teksty, propagujące przemoc, pomagające nawiązywać niewłaściwe kontakty)

wyjaśnia, czym jest hiperłącze;

omawia przeznaczenie poszczególnych elementów okna przeglądarki internetowej;

samodzielnie korzysta z wyszukiwarki internetowej; wyszukuje hasła w encyklopediach multimedialnych i słownikach

stosuje zaawansowane opcje korzystania z różnych wyszukiwarek internetowych;

korzysta z portali internetowych

 

 

 

 

 

 

 1. Wymagania edukacyjne z zajęć komputerowych w klasie 5 szkoły podstawowej

   

   

 1. W zakresie opracowywania tekstów w programie Word uczeń:

• opracowuje i redaguje teksty, wykorzystując liczne funkcje edytora tekstu,

• wyjaśnia i stosuje zasady poprawnego formatowania tekstów,

• wykorzystuje w dokumentach listy numerowane i wielopoziomowe,

• dodaje do tekstu grafiki i formatuje je,

• zapisuje informacje tekstowe w tabelach i je formatuje,

• zna i stosuje skróty klawiszowe ułatwiające pracę w edytorze tekstu,

• tworzy dokumenty z wykorzystaniem usługi OneDrive i udostępnia je innym użytkownikom,

• zapisuje prace wykonane w edytorze tekstu.

 

 1. W zakresie opracowywania prezentacji multimedialnych w programie PowerPoint uczeń:

   

  • wyjaśnia i stosuje zasady tworzenia przejrzystych prezentacji multimedialnych,

  • opracowuje prezentacje multimedialne,

  • tworzy album fotograficzny,

  • stosuje w prezentacji animacje obiektów, dodaje do nich dźwięk i pliki wideo,

  • formatuje obrazy oraz pliki dźwiękowe i wideo stawione do prezentacji,

  • zapisuje stworzone prezentacje i odtwarza je.

   

 2. W zakresie opracowywania programów w programie Logomocja uczeń:

• objaśnia interfejs programu,

• wymienia i stosuje komendy programu,

• rysuje figury geometryczne z zastosowaniem poleceń pierwotnych oraz procedur,

• stosuje różnorodne kolory do rysowania i wypełniania kolorem tworzonych obrazów,

• zapisuje procedury ze zmienną.

 

 

 

 

 

 

Wymagania na poszczególne oceny

 

1. Wymagania konieczne (na ocenę dopuszczającą) obejmują wiadomości i umiejętności umożliwiające uczniowi dalszą naukę, bez których nie jest w stanie zrozumieć kolejnych zagadnień omawianych na lekcjach i wykonywać prostych zadań nawiązujących do życia codziennego.

Uczeń:

 • wymienia zasady bezpieczeństwa obowiązujące w pracowni i stosuje je w codziennej pracy przy komputerze,

 • wymienia i stosuje podstawowe skróty klawiszowe: kopiuj, wklej, zapisz,

 • z pomocą nauczyciela tworzy plan pracy bez użycia list numerowanych,

 • z pomocą nauczyciela tworzy plan lekcji na bazie tabeli,

 • rozpoznaje podstawowe opcje formatowania tekstu dekoracyjnego i modyfikuje tekst dekoracyjny,

 • uruchamia opcję OneDrive,

 • odtwarza prezentację,

 • wybiera motyw i wpisuje tytuł prezentacji,

 • tworzy Album fotograficzny i wstawia do niego zdjęcie,

 • dodaje nowe slajdy do prezentacji, wstawia do niej zdjęcia i zmienia ich wielkość,

 • z pomocą nauczyciela dodaje dźwięk do prezentacji,

 • wymienia zastosowania animacji w prezentacji i odnajduje w programie kartę Animacje,

 • uruchamia program Logomocja i omawia jego interfejs,

 • wprawia żółwia w ruch,

 • wyjaśnia, co to jest procedura,

 •  podaje polecenie, które pozwala wypełnić figurę kolorem,

 • z pomocą nauczyciela wyjaśnia na przykładzie pojęcie zmiennej.

2. Wymagania podstawowe (na ocenę dostateczną) obejmują wiadomości i umiejętności stosunkowo łatwe do opanowania, przydatne w życiu codziennym, bez których nie jest możliwe kontynuowanie dalszej nauki.

Uczeń (oprócz spełnienia wymagań koniecznych):

 • wyróżnia graficznie tytuł i zapisuje tekst z podziałem na akapity,

 • tworzy plan pracy wyłącznie przy użyciu listy numerowanej,

 • samodzielnie tworzy plan lekcji z wykorzystaniem tabeli,

 • stosuje opcje obramowania i tła strony,

 • wymienia zastosowania opcji OneDrive,

 • w prezentacji zmienia schemat kolorów motywów i dodaje kolejne slajdy,

 • dodaje tytuł Albumu fotograficznego i podpisy pod zdjęciami,

 • stosuje przejścia między slajdami,

 • wstawia tekst dekoracyjny,

 • wstawia film do prezentacji,

 • dodaje obiekty i podstawowe animacje do prezentacji,

 • rysuje kwadrat i prostokąt przy użyciu wyłącznie poleceń pierwotnych lub procedury,

 • zapisuje procedurę pozwalającą narysować kwadrat wypełniony kolorem,

 • omawia sposób zapisywania podstawowych działań matematycznych i wpisywania tekstu.

 

 

3. Wymagania rozszerzające (na ocenę dobrą) obejmują wiadomości i umiejętności o średnim stopniu trudności, które są przydatne na kolejnych poziomach kształcenia.

Uczeń (oprócz spełnienia wymagań koniecznych i podstawowych):

 • stosuje podstawowe elementy formatowania (np. pogrubienie, pochylenie), dodaje nagłówek i zdjęcie do tekstu,

 • tworzy scenariusz przy użyciu jednopoziomowej listy numerowanej z wykorzystaniem stylów,

 • projektuje układ i styl tabeli, korzystając z dostępnych opcji,

 • formatuje obraz za pomocą stylów i wykorzystuje opcję Kształty,

 • stosuje opcję OneDrive do tworzenia i udostępniania dokumentów,

 • wstawia grafikę do prezentacji,

 • formatuje zdjęcia z wykorzystaniem opcji Korekty, Kolor i Efekty artystyczne,

 • rozpoznaje rodzaje animacji i stosuje animacje do obiektów w prezentacji,

 • modyfikuje parametry odtwarzania dodanego dźwięku, filmu oraz animacji,

 • rysuje kwadrat i prostokąt przy użyciu powtórzenia,

 • pisze procedury umożliwiające rysowanie innych figur niż kwadrat i prostokąt,

 • zapisuje procedurę rysującą rozetę,

 • modyfikuje polecenia w procedurze rysowania figury geometrycznej tak, aby uzyskiwać różne figury o różnych kolorach konturu i wypełnienia,

 • rysuje mozaikę złożoną z jednakowych podstawowych figur w takim samym kolorze,

 • wyjaśnia mechanizm procedury ze zmienną,

 • zapisuje poprawną procedurę z parametrem.

   

  4. Wymagania dopełniające (na ocenę bardzo dobrą) obejmują wiadomości i umiejętności złożone, o wyższym stopniu trudności, wykorzystywane do rozwiązywania zadań problemowych.

   

  Uczeń (oprócz spełnienia wymagań koniecznych, podstawowych i rozszerzających):

 • formatuje pracę pisemną, nadając jej estetyczny wygląd, zgodny z zasadami pisania tekstów,

 • zamieszcza w pracy zdjęcie i informację o jego źródle,

 • tworzy przejrzysty i czytelny plan pracy z wykorzystaniem wielopoziomowych list numerowanych,

 • modyfikuje styl tabeli, dostosowując go do własnych potrzeb,

 • przygotowuje estetyczną, spójną pracę z wykorzystaniem dostępnych opcji formatowania tekstu dekoracyjnego, ilustracji, układu strony i kształtów,

 • wykorzystuje opcję OneDrive do stworzenia prezentacji,

 • tworzy przejrzystą prezentację z wykorzystaniem grafiki,

 • modyfikuje tło zdjęcia i wykorzystuje opcję Kształty,

 • tworzy prezentację, dostosowując środki wyrazu do przekazywanych treści,

 • zapisuje przygotowaną prezentację jako plik wideo,

 • planuje i tworzy prostą animację,

 • rysuje dowolny wielokąt równoboczny,

 • tworzy skomplikowane rozety przy użyciu procedury,

 • samodzielnie rysuje mozaiki złożone z jednakowych figur w różnych kolorach,

 • zapisuje procedurę łączącą zmienną i tekst,

 • tworzy procedurę z kilkoma parametrami.

5. Wymagania wykraczające (na ocenę celującą) obejmują stosowanie znanych wiadomości i umiejętności w sytuacjach trudnych, złożonych i nietypowych.

 

 

 

 1. Wymagania na poszczególne oceny w klasie 7

1.     Komputer i grafika komputerowa

 

1.1.          Posługiwanie się komputerem i jego oprogramowaniem

2

3

4

5

6

Uczeń:

Uczeń:

Uczeń:

Uczeń:

Uczeń:

podaje kilka zastosowań komputera;

wymienia części składowe zestawu komputerowego;

posługuje się komputerem i urządzeniami TI w podstawowym zakresie;

podaje kilka przykładów urządzeń współpracujących z komputerem;

wie, że nadmierna ilość czasu spędzonego przy komputerze zagraża zdrowiu psychicznemu i fizycznemu;

zdaje sobie sprawę, że można uzależnić się od komputera; zna i stosuje sposoby zapobiegania uzależnieniu się od komputera

wskazuje kilka przykładów zastosowania komputera, np. w szkole, zakładach pracy i życiu społecznym;

definiuje komputer jako zestaw urządzeń elektronicznych i określa ich przeznaczenie;

zna pojęcia: program komputerowy, pamięć, system dwójkowy;

zna jednostki pojemności pamięci;

wymienia i omawia różne typy komputerów

omawia zastosowanie komputera w różnych dziedzinach życia, nauki i gospodarki;

zna pojęcia: bit, bajt, RAM;

omawia podstawowe układy mieszczące się na płycie głównej;

zna sposoby reprezentowania danych (wartości logicznych, liczb, znaków) w komputerze;

wymienia i omawia budowę i działanie wybranych urządzeń peryferyjnych oraz urządzeń techniki użytkowej, np. drukarki, skanera;

omawia wybrane urządzenia mobilne

omawia schemat działania komputera, m.in. przekształcanie informacji w dane, przetwarzanie danych oraz wyjaśnia funkcje procesora odpowiedzialnego za te procesy; wyjaśnia, czym jest BIOS;

oblicza wartość dziesiętną liczby zapisanej w systemie dwójkowym;

wie, co to są kody ASCII i potrafi wstawić do dokumentu tekstowego wybrany znak, korzystając z tego kodu;

podaje przykłady kart rozszerzeń, które można zainstalować w komputerze;

omawia różne typy komputerów oraz budowę i działanie urządzeń peryferyjnych oraz urządzeń techniki użytkowej, np. tablicy interaktywnej, kamery cyfrowej i internetowej

potrafi określić podstawowe parametry części składowych komputera i urządzeń peryferyjnych oraz urządzeń techniki użytkowej;

opisuje wybrane zastosowania informatyki, z uwzględnieniem swoich zainteresowań, oraz ich wpływ na osobisty rozwój, rynek pracy i rozwój ekonomiczny;

samodzielnie wyszukuje w Internecie informacje o nowych urządzeniach peryferyjnych oraz urządzeniach mobilnych;

korzysta z dokumentacji urządzeń elektronicznych

zna podstawowe zasady pracy z programem komputerowym (uruchamianie, wybór opcji menu, kończenie pracy z programem)

omawia przeznaczenie poszczególnych rodzajów programów użytkowych, podając przykłady konkretnych programów;

wie, na czym polega uruchamianie i instalowanie programów;

podaje przykłady nośników pamięci

umieszcza skrót programu na pulpicie;

wybiórczo korzysta z Pomocy do programu;

wyjaśnia rolę pamięci operacyjnej w czasie uruchamiania programu;

wie, jak odinstalować program komputerowy

potrafi skorzystać w razie potrzeby z Pomocy do programu;

wyjaśnia procesy zachodzące w czasie uruchamiania i instalowania programu;

potrafi zainstalować i odinstalować prosty program, np. edukacyjny, grę; potrafi pobrać program, np. darmowy, z Internetu i zainstalować go

określa pojemność pamięci, ilość wolnego i zajętego miejsca na dysku;

wyszukuje w Internecie lub innych źródłach informacje na temat nowych programów użytkowych i nośników pamięci

wie, jaka jest rola systemu operacyjnego

zna podstawowe funkcje systemu operacyjnego

podaje przykłady systemów operacyjnych

omawia cechy wybranych systemów operacyjnych, m.in.: Windows, Linux, Mac OS, wybrane systemy dla urządzeń mobilnych

porównuje wybrane systemy operacyjne, podając różnice

wie, że należy posiadać licencję na używany program komputerowy;

wie, na czym polega piractwo komputerowe i jakie grożą sankcje za nielegalne uzyskanie programu komputerowego w celu osiągnięcia korzyści majątkowych

wie, czym jest licencja na program, i wymienia jej rodzaje;

wymienia przykłady przestępczości komputerowej

zna pojęcie: prawo autorskie;

omawia przykładowe rodzaje darmowych licencji;

omawia przejawy przestępczości komputerowej

wyjaśnia różnice między różnymi rodzajami licencji;

rozumie zasady licencji na używany program

korzystając z Internetu lub innych źródeł, odszukuje więcej informacji na temat darmowych licencji

 

 

 

1.2.          Rozwiązywanie problemów z wykorzystaniem aplikacji komputerowych – opracowywanie obrazów w edytorze grafiki

2

3

4

5

6

Uczeń:

Uczeń:

Uczeń:

Uczeń:

Uczeń:

przy użyciu wybranego edytora grafiki tworzy rysunek, używając podstawowych narzędzi graficznych;

potrafi zapisać dokument komputerowy w pliku w określonym miejscu (dysku, folderze); otwiera rysunek zapisany w pliku, wprowadza zmiany i zapisuje ponownie plik

zna i omawia zasady tworzenia dokumentu komputerowego na przykładzie tworzenia rysunku w programie graficznym;

rozumie, dlaczego należy zapisać dokument na wybranym nośniku pamięci masowej;

przy użyciu wybranego edytora grafiki tworzy rysunki, stosując operacje na obrazie i jego fragmentach, przekształca obrazy; umieszcza napisy na obrazie;

tworzy proste animacje komputerowe

zna podstawowe formaty plików graficznych;

posługuje się narzędziami malarskimi trzech wybranych programów graficznych do tworzenia kompozycji z figur;

wykonuje operacje na obrazie i jego fragmentach, m.in.: zaznacza, kopiuje i wkleja fragmenty rysunku i zdjęcia, stosując wybrane programy graficzne;

poddaje zdjęcie obróbce: zmienia jasność i kontrast, stosuje filtry;

wie, czym są warstwy obrazu; tworzy obraz z wykorzystaniem pracy z warstwami;

korzysta z różnych narzędzi selekcji;

tworzy animacje komputerowe;

drukuje rysunek

przekształca formaty plików graficznych;

umieszcza napisy na obrazie, porównując możliwości dwóch wybranych programów graficznych;

wykonuje fotomontaż, korzystając z możliwości pracy z warstwami obrazu;

opracowuje obrazy zgodnie z przeznaczeniem;

tworzy animacje, korzystając z możliwości z warstwami i z przekształceń fragmentów obrazu;

drukuje obraz, ustalając samodzielnie wybrane parametry wydruku;

tworzy animacje komputerowe, stosując wybrany program graficzny;

skanuje zdjęcia, zapisuje w pliku i poddaje je obróbce

samodzielnie wyszukuje możliwości wybranego programu graficznego;

samodzielnie tworzy ciekawe kompozycje graficzne, np. fotomontaże;

uczestniczy w konkursach graficznych;

przygotowuje animacje według własnego pomysłu, korzystając z różnych możliwości wybranego programu do tworzenia animacji

 

 

 

 

1.3.          Posługiwanie się komputerem – porządkowanie i ochrona dokumentów

2

3

4

5

6

Uczeń:

Uczeń:

Uczeń:

Uczeń:

Uczeń:

kopiuje, przenosi i usuwa pliki wybraną przez siebie metodą;

rozumie, jakie szkody może wyrządzić wirus komputerowy

rozumie, dlaczego należy wykonywać kopie dokumentów;

potrafi kopiować, przenosić i usuwać pliki i foldery metodą przez Schowek oraz metodą przeciągnij i upuść;

stosuje podstawowe zasady ochrony przed wirusami komputerowymi

pakuje i rozpakowuje pliki lub foldery;

omawia ogólne zasady działania wirusów komputerowych;

zna zasady ochrony przed złośliwymi programami;

posługuje się programem antywirusowym w celu wykrycia wirusów

omawia inne rodzaje zagrożeń (konie trojańskie, programy szpiegujące);

wie, jak ochronić się przed włamaniem do komputera; wyjaśnia, czym jest firewall

utrzymuje na bieżąco porządek w zasobach komputerowych; pamięta o tworzeniu kopii ważniejszych plików na innym nośniku;

korzystając z dodatkowych źródeł, wyszukuje informacje na temat programów szpiegujących określanych jako adwarespyware

 

 

 

2.       Praca z dokumentem tekstowym

2.1.          Rozwiązywanie problemów z wykorzystaniem aplikacji komputerowych – opracowywanie tekstu w edytorze tekstu

2

3

4

5

6

Uczeń:

Uczeń:

Uczeń:

Uczeń:

Uczeń:

tworzy prosty dokument tekstowy;

stosuje wyróżnienia w tekście, korzystając możliwości zmiany parametrów czcionki;

wykonuje podstawowe operacje na fragmentach tekstu – kopiowanie, wycinanie, wklejanie;

ozdabia tekst gotowymi rysunkami, obiektami z galerii obrazów, stosując wybraną przez siebie metodę;

zapisuje dokument w pliku;

uczestniczy w projekcie grupowym, wykonując proste zadania

zna i stosuje podstawowe zasady formatowania i redagowania tekstu;

formatuje tekst: ustala atrybuty tekstu (pogrubienie, podkreślenie, przekreślenie, kursywę), sposób wyrównywania tekstu między marginesami, parametry czcionki;

formatuje rysunek (obiekt) wstawiony do tekstu; zmienia jego rozmiary, oblewa tekstem lub stosuje inny układ rysunku względem tekstu;

gromadzi materiały do wykonania zadania w ramach projektu grupowego i opracowuje zlecone zadania

zna ogólne możliwości edytorów tekstu i zasady pracy z dokumentem tekstowym;

zna i stosuje podstawowe zasady redagowania tekstu; dostosowuje formatowanie tekstu do jego przeznaczenia;

stosuje tabulacje, wcięcia, interlinie;

wykorzystuje edytor równań do pisania prostych wzorów;

zna i stosuje różne sposoby wycinania fragmentu ekranu (np. zdjęcie ekranu, Narzędzie Wycinanie) i stosuje je, aby wyciąć i wkleić do dokumentu tekstowego fragment ekranu;

przygotowuje dokumenty do wykonania zadania w ramach projektu grupowego

zna i stosuje metody usprawniające pracę nad tekstem (m.in. stosowanie gotowych szablonów, wbudowanych słowników);

stosuje różne typy tabulatorów, potrafi zmienić ich ustawienia w całym tekście;

wstawia dowolne wzory, wykorzystując edytor równań;

osadza obraz w dokumencie tekstowym, wstawia obraz do dokumentu tekstowego;

wykonuje trudniejsze zadania szczegółowe podczas realizacji projektu grupowego; wykonuje kolaż ze zdjęć

samodzielnie wyszukuje opcje menu potrzebne do rozwiązania dowolnego problemu;

przygotowuje profesjonalny tekst – pismo, sprawozdanie, z zachowaniem poznanych zasad redagowania i formatowania tekstów;

pełni funkcje koordynatora podczas realizacji projektu grupowego;

potrafi wykorzystać chmurę do wymiany informacji w pracy zespołowej

 

 

 

3.       Algorytmika i programowanie

 

3.1.          Rozumienie, analizowanie i rozwiązywanie problemów algorytmicznych

2

3

4

5

6

Uczeń:

Uczeń:

Uczeń:

Uczeń:

Uczeń:

zapisuje prosty algorytm liniowy w postaci listy kroków;

zna podstawowe zasady prezentacji algorytmów w postaci schematów blokowych (zna podstawowe bloki potrzebne do budowania schematu blokowego);

analizuje gotowy schemat blokowy prostego algorytmu

wyjaśnia pojęcie algorytmu;

określa dane do zadania oraz wyniki i zapisuje prosty algorytm liniowy w postaci listy kroków;

określa sytuacje warunkowe, tj. takie, które wyprowadzają różne wyniki – zależnie od spełnienia narzuconych warunków;

buduje schemat blokowy prostego algorytmu liniowego;

analizuje schemat blokowy algorytmu z rozgałęzieniami

omawia etapy rozwiązywania problemu (zadania);

wie, na czym polega iteracja;

analizuje algorytmy, w których występują powtórzenia i określa, od czego zależy liczba powtórzeń;

buduje schemat blokowy algorytmu z warunkiem prostym

wyjaśnia pojęcie specyfikacja problemu;

prezentuje algorytmy iteracyjne za pomocą listy kroków i schematu blokowego

potrafi samodzielnie napisać specyfikację określonego zadania;

buduje schemat blokowy algorytmu, w którym wystąpią złożone sytuacje warunkowe;

określa, kiedy może nastąpić zapętlenie w algorytmie iteracyjnym i potrafi rozwiązać ten problem;

buduje schemat blokowy określonego algorytmu iteracyjnego

 

 

3.2.          Programowanie i rozwiązywanie problemów z wykorzystaniem komputera – tworzenie programów komputerowych

2

3

4

5

6

Uczeń:

Uczeń:

Uczeń:

Uczeń:

Uczeń:

tworzy proste programy w wybranych języku wizualnym, używając (wskazanego przez nauczyciela) dydaktycznego środowiska programowania (np. Logomocja, Scratch, Baltie)

tworzy programy, używając podstawowych poleceń, korzystając z wybranego środowiska programowania,

zapisuje powtarzające się polecenia, stosując odpowiednie instrukcje;

wykonuje proste zadania szczegółowe w projekcie grupowym

wyjaśnia, na czym polega prezentacja algorytmu w postaci programu;

wyjaśnia pojęcia program źródłowy i program wynikowy;

tworzy zmienne i wykonuje na nich proste obliczenia;

realizuje prostą sytuację warunkową i iterację, korzystając z wybranych środowisk programowania (jednego lub kilku);

definiuje i stosuje procedury bez parametrów

zna pojęcia: translacja, kompilacja, interpretacja;

wie, jak są pamiętane wartości zmiennych;

zapisuje algorytmy iteracyjne (w tym pętlę w pętli) i z warunkami (w tym złożonymi), korzystając z wybranych środowisk programowania (jednego lub kilku);

definiuje i stosuje procedury z parametrami;

wykonuje trudniejsze zadania szczegółowe w projekcie grupowym i łączy wykonane zadania szczegółowe w jeden program

wyjaśnia zasady programowania i kompilowania;

odróżnia kompilację od interpretacji;

korzystając z wybranego środowiska programowania, pisze trudniejsze programy z zastosowaniem procedur z parametrami;

bierze udział w konkursach informatycznych z programowania;

pełnifunkcję koordynatora w projekcie grupowym

 

 

 

4.       Obliczenia w arkuszu kalkulacyjnym

 

4.1.          Rozwiązywanie problemów z wykorzystaniem aplikacji komputerowych – obliczenia w arkuszu kalkulacyjnym

2

3

4

5

6

Uczeń:

Uczeń:

Uczeń:

Uczeń:

Uczeń:

zna zastosowania arkusza kalkulacyjnego i omawia budowę dokumentu arkusza;

pisze formułę wykonującą jedno z czterech podstawowych działań arytmetycznych (dodawanie, odejmowanie, mnożenie, dzielenie);

potrafi zastosować kopiowanie i wklejanie formuł

zna i stosuje zasadę adresowania względnego;

potrafi tworzyć formuły wykonujące bardziej zaawansowane obliczenia;

stosuje funkcje arkusza kalkulacyjnego, tj.: SUMA, ŚREDNIA;

modyfikuje tabele w celu usprawnienia obliczeń, m.in.: wstawia i usuwa wiersze (kolumny); zmienia szerokość kolumn i wysokość wierszy tabeli; wie, jak wprowadzić do komórek długie teksty i duże liczby

potrafi prawidłowo zaprojektować tabelę arkusza kalkulacyjnego (m.in.: wprowadza opisy do tabeli, formatuje komórki arkusza; ustala format danych, dostosowując go do wprowadzanych informacji);

rozróżnia zasady adresowania względnego i bezwzględnego;

stosuje arkusz do kalkulacji wydatków i innych obliczeń; dostosowuje odpowiednio rodzaj adresowania

potrafi układać rozbudowane formuły z zastosowaniem funkcji JEŻELI;

potrafi samodzielnie zastosować adres bezwzględny, aby ułatwić obliczenia

zna działanie i zastosowanie wielu funkcji dostępnych w arkuszu kalkulacyjnym;

samodzielnie wyszukuje opcje menu potrzebne do rozwiązania określonego problemu;

projektuje samodzielnie tabelę arkusza z zachowaniem poznanych zasad wykonywania obliczeń w arkuszu kalkulacyjnym

 

 

5.       Internet

 

5.1.          Posługiwanie się komputerem i sieciami komputerowymi – wyszukiwanie informacji i komunikowania się z wykorzystaniem Internetu

2

3

4

5

6

Uczeń:

Uczeń:

Uczeń:

Uczeń:

Uczeń:

wymienia kilka zastosowań Internetu;

otwiera stronę o podanym adresie;

wyszukuje w Internecie informacje według prostego hasła;

porusza się po stronie WWW

zna podstawowe zasady pracy w szkolnej (lokalnej) sieci komputerowej;

zna pojęcia: Internet, strona internetowa, WWW;

omawia wybrane usługi internetowe;

potrafi wyszukiwać informacje w Internecie: korzysta z wyszukiwarek

wymienia zalety łączenia komputerów w sieć;

zna pojęcia: witryna, strona główna, serwer internetowy, hiperłącze, hipertekst;

potrafi wyszukiwać informacje w Internecie: korzysta z katalogów stron WWW;

wyszukuje informacje w internetowych zasobach danych

opisuje sieci lokalne i globalne oraz podstawowe klasy sieci; potrafi udostępniać zasoby, np. foldery;

potrafi omówić schemat sieci szkolnej i domowej;

wie, jak uzyskać dostęp do Internetu;

potrafi zastosować różne narzędzia do wyszukiwania informacji; stosuje złożony sposób wyszukiwania;

porządkuje najczęściej odwiedzane strony

potrafi formułować własne wnioski i spostrzeżenia dotyczące rozwoju Internetu, jego znaczenia dla różnych dziedzin gospodarki i dla własnego rozwoju;

potrafi właściwie zawęzić obszar poszukiwań, aby szybko odszukać informacje

redaguje i wysyła list elektroniczny, korzystając z podstawowych zasad netykiety;

potrafi skorzystać z wybranych form komunikacji, np. z komunikatora, stosując zasady netykiety

dołącza załączniki do listu; korzysta z książki adresowej; zna i stosuje zasady netykiety pocztowej;

zna sposoby komunikowania się za pomocą Internetu, m.in.: komunikatory i czaty, fora dyskusyjne, portale społecznościowe

dba o formę listu i jego pojemność; ozdabia listy, załączając rysunek, dodaje tło; stosuje podpis automatyczny; zakłada książkę adresową;

podaje i omawia przykłady usług internetowych oraz różnych form komunikacji; omawia m.in.: komunikatory i czaty, fora dyskusyjne, portale społecznościowe

uczestniczy w dyskusji na wybranym forum dyskusyjnym, stosując zasady netykiety;

omawia wybrane usługi internetowe (m.in.: nauka i praca w Internecie, książki, czasopisma, muzea, banki, zakupy i aukcje, podróże, rozrywka), uwzględniając zasady korzystania z tych usług

korzystając z Internetu i innych źródeł, wyszukuje informacje o najnowszych osiągnięciach w dziedzinie e-usług i różnych form komunikacji i wymiany informacji

zna zagrożenia i ostrzeżenia dotyczące korzystania z komunikacji za pomocą Internetu; zdaje sobie sprawę z anonimowości kontaktów w Sieci

stosuje przepisy prawa związane z pobieraniem materiałów z Internetu; zdaje sobie sprawę z konieczności racjonalnego gospodarowania czasem spędzonym w Sieci

zna podstawowe przepisy dotyczące korzystania z e-usług

na przykładach uzasadnia zalety i zagrożenia wynikające z pojawienia się Internetu

potrafi przedstawić własne wnioski z analizy zalet i wad uzależniania różnych dziedzin życia od Internetu

 

 

Dla rodziców