scenariusz nr 1

Konspekt lekcji biologii dla klasy V

 

Temat:  Samożywność.

 

Cele lekcji:

Uczeń potrafi:

-wymienić przykłady organizmów samożywnych

-omówić przebieg i znaczenie fotosyntezy

- wymienić czynniki mające wpływ na intensywność fotosyntezy

(Podstawa programowa rozdział I Organizacja i chemizm życia- punkt 6)

 

Metody i formy  pracy:

Pogadanka, wykład, praca indywidualna i grupowa

 

Środki dydaktyczne:

-butelka mleka i butelka wody

-rośliny doniczkowe

-podręcznik

-multibook

-rzutnik multimedialny

-komputer

-rozsypanka (równanie fotosyntezy)

-prezentacja multimedialna

-bulwy ziemniaka i nasiona fasoli

 

 

 

 

Przebieg lekcji

Faza wprowadzająca

  1. Przypomnienie wiadomości na temat czynności życiowych organizmów

 

Faza realizacyjna (w jej trakcie nauczyciel wykorzystuje prezentację multimedialną, multibooka oraz animację).

  1. Odżywianie się organizmów- pogadanka połączona z animacją.

Nauczyciel pokazuje uczniom butelkę wody i butelkę mleka a następnie prosi o wskazanie co jest pokarmem dla organizmów- mleko czy woda, wymienienie nazw związków chemicznych znajdujących się w wodzie i mleku.

Dwóch wybranych uczniów odczytuje z etykiet składniki mleka i wody- uczniowie podają różnice w składzie.

Nauczyciel wskazuje na rośliny doniczkowe i pyta, której substancji rośliny potrzebują do życie mleka czy wody? Zwraca uczniom uwagę na fakt, że nie dostarczamy roślinom gotowego pokarmu np. wody czy kanapek a mimo to w ich organach występują substancje pokarmowe. Animacja na temat sposobów odżywiania się organizmów.

  1. Organizmy samożywne- pogadanka

Nauczyciel prosi uczniów o wskazanie różnic między organizmami samożywnymi a cudzożywnymi, podanie przykładów organizmów samożywnych.

 

  1. Przebieg fotosyntezy- pogadanka

Uczniowie wymieniają związki potrzebne roślinom do wytworzenia pokarmu oraz związki, które powstają powstają w wyniku tego procesu- nazywają go fotosyntezą.

 

  1. Przebieg fotosyntezy- rozsypanka

Nauczyciel rozdaje każdej parze uczniów rozsypankę.  Uczniowie układają równanie fotosyntezy.

 

  1. Rola chlorofilu i chloroplastów- miniwykład

 

  1. Wykorzystanie substancji pokarmowych przez rośliny- pogadanka.

 

Nauczyciel pokazuje uczniom bulwę ziemniaka i nasiona fasoli. Pyta jakie składniki odżywcze znajdują się w tych organach roślinnych i do czego roślina je wykorzystuje.

 

  1. Wpływ natężenia światła na intensywność fotosyntezy (analiza doświadczenia)

 

Faza podsumowująca

Utrwalenie wiadomości zdobytych na lekcji (uczniowie rozwiązują zadania typu prawda- fałsz)

 

1.

Rośliny mogą przeprowadzać fotosyntezę, ponieważ w komórkach ich liści znajdują się chloroplasty.

P

F

2.

Fotosynteza zachodzi głównie w łodygach roślin.

P

F

3.

Rośliny zawierają zielony barwnik – chlorofil, który pochłania światło.

P

F

4.

Rośliny mogą wykorzystać substancje pokarmowe jako materiał zapasowy.

P

F

 

Dla rodziców