scenariusz nr 3

Konspekt lekcji otwartej z matematyki w klasie V

Temat: Trapezy- rodzaje i własności.

Czas trwania lekcji: 45 min

Klasa: 5

Cele lekcji:

 • Wiadomości:

Uczeń zna:

 1.  pojęcie trapezu
 2. nazwy boków trapezów
 3. rodzaje trapezów
 • Umiejętności:

Uczeń:

 1. Wskazuje trapezy wśród innych figur
 2. Rozpoznaje rodzaje trapezów
 3. Określa liczbę osi symetrii
 4. Oblicza brakujące miary kątów trapezu

Metody:

 • pokaz 
 •  pogadanka 
 • ćwiczenia

Forma pracy:

 • praca z całą klasą
 • indywidualna
 • w parach

Środki dydaktyczne:

 • trapezy wycięte z kolorowej kartki dla każdego ucznia i do powieszenia na tablicy
  • komputer – Multibook, zadania na podsumowanie
  • zeszyt ćwiczeń

 

 Kontrola i ocena wiadomości oraz umiejętności uczniów: ocena aktywności i pracy uczniów na lekcji

Organizacja i przebieg zajęć:

a/ Faza wprowadzająca:

-powitanie, sprawy organizacyjne,

-przypomnienie wiadomości o równoległobokach i rombach

-wprowadzenie do tematu lekcji bieżącej,

-podanie celu lekcji, zapisanie tematu.

b/ Faza realizacyjna:

 1. Nauczyciel przypina na tablicy trapez, omawia jak nazywają się boki. Pokazuje inne trapezy na rzutniku. Następnie rozdaje uczniom wycięte trapezy, które wklejają do zeszytu, rysują przekątne i opisują go. Chętny uczeń wykazuje, że suma kątów przy jednym ramieniu wynosi 180o.
 2. Nauczyciel pokazuje na rzutniku trapezy równoramienne i rozdaje uczniom trapezy równoramienne wycięte z papieru. Uczniowie odpowiadają na pytania:

– Czym charakteryzuje się trapez równoramienny?

– Ile osi symetrii ma ten trapez?

– Co można powiedzieć o kątach leżących przy tej samej podstawie trapezu?

Uczniowie wklejają figurę do zeszytu i opisują krótko jej własności.

 1. Nauczyciel pokazuje na rzutniku trapezy prostokątne. Uczniowie odpowiadają na pytanie czym charakteryzuje się ten trapez. Nauczyciel zwraca uwagę, że w trapezie prostokątnym ramię prostopadłe do podstaw jest jednocześnie wysokością tego trapezu. Następnie uczniowie wklejają do zeszyty trapez prostokątny i opisują go.
 2. Uczniowie wykonują ćwiczenie interaktywne nr 1 (wskazują trapezy wśród innych figur).

 

 1. Uczniowie w parach obliczają kąty trapezów – ćwiczenie interaktywne nr 2.

 

c/ Faza podsumowująca:

-podsumowanie lekcji : Uczniowie odpowiadają na pytania wybierając prawidłową odpowiedź A – podnoszą kartkę zieloną, odpowiedź B – podnoszą kartkę różową .

Pytania – załącznik nr 1.

-ocena aktywności uczniów na lekcji

-praca domowa : Zeszyt Ćwiczeń str. 55-56 zad. 1,3, 4,7.

 

 

 

Dla rodziców