REKRUTACJA

Szczegółowe zasady przeprowadzania rekrutacji określa:

 

 ZARZĄDZENIE NR 25/2020

BURMISTRZA BRZESKA

z dnia 30.01.2020 r.

w sprawie: ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do publicznych przedszkoli i publicznych szkół podstawowych działających na terenie Gminy Brzesko na rok szkolny 2020/2021 oraz określenia limitów oddziałów klas I i oddziałów „zerowych” oraz przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych działających na terenie Gminy Brzesko.

PRZYJĘCIA DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO

  

Do oddziału przedszkolnego przyjmowane są dzieci urodzone w 2014 roku (sześcioletnie) na podstawie postępowania rekrutacyjnego. Rodzice(prawni opiekunowie) tych dzieci wypełniają wniosek o przyjęcie do oddziału przedszkolnego (zał. wniosek o przyjecie do oddziału przedszkolnego).

Termin składania wniosków: 2.03.2020  - 16.03.2020

Wniosek należy dostarczyć do sekretariatu szkoły osobiście lub pocztą na adres: Publiczna Szkoła Podstawowa w Okocimiu, ul. Goetzów Okocimskich 102, 32-800 Brzesko.

 

PRZYJĘCIA DO KLASY PIERWSZEJ


 

Do klasy pierwszej szkoły podstawowej przyjmowane są:

  • dzieci urodzone w 2013 roku (siedmioletnie),

  •  dzieci urodzone  2014 roku (sześcioletnie) - zgodnie z wolą rodziców, jeżeli dziecko korzystało z wychowania przedszkolnego w poprzednim roku szkolnym albo dziecko posiada opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej

    (art. 36 ust. 2 ustawy - Prawo oświatowe).

 Dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły przyjmowane są z urzędu.

Rodzice tych dzieci wypełniają zgłoszenie do klasy pierwszej (zał) oraz oświadczenie o zamieszkaniu w obwodzie szkoły.

Termin składania zgłoszeń: od 9.03.2020 do 27.03.2020 włącznie.

 Dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły przyjmowane są w postępowaniu rekrutacyjnym 

Termin składania wniosków wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym:  22.06.2020 - 26.06.2020

 

Zgłoszenie lub wniosek należy dostarczyć do sekretariatu szkoły osobiście lub pocztą na adres: Publiczna Szkoła Podstawowa w Okocimiu, ul. Goetzów Okocimskich 102, 32-800 Brzesko.