Aktualności

05 czerwca 2020 11:57 | Aktualności

Harmonogram klasyfikacji rocznej

Harmonogram klasyfikacji rocznej

1. Przekazanie przez wychowawców klas uczniom oraz rodzicom/opiekunom uczniów klas IV – VIII informacji o nieklasyfikowaniu oraz proponowanej ocenie niedostatecznej z zajęć edukacyjnych – do 19 maja 2020.

2. Ustalenie przez nauczycieli proponowanych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych, ocen klasyfikacyjnych z zachowania - do 10 czerwca 2020.

3. Przekazanie przez wychowawców klas IV – VIII, uczniom oraz rodzicom, informacji o proponowanych rocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych, ocen klasyfikacyjnych zachowania – do 10 czerwca 2020

4. Posiedzenie Rady Pedagogicznej klasyfikacyjnej- 19 czerwca 2020r.

WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA im. Jana Goetza Okocimskiego w Okocimiu

OBOWIĄZUJĄCY W CZASIE NAUCZANIA ZDALNEGO

 

Podstawa prawna:

1. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. 2010 poz. 410 ze zm.),

2. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca  2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. 2020 poz. 493 ze zm.),

 

§1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. W trakcie nauczania zdalnego obowiązują następujące zasady realizacji zadań:

1)    realizacja treści z podstawy programowej;

2)    równomierne obciążenie uczniów w poszczególnych dniach tygodnia;

3)    zróżnicowanie zajęć w każdym dniu;

4)    uwzględnianie możliwości psychofizycznych uczniów;

5)    łączenie przemienne kształcenia z użyciem monitorów ekranowych i bez ich użycia.

2. Nauczanie zdalne odbywa się poprzez:

 

1) Prowadzenie lekcji on-line wg podziału godzin w programie Microsoft Teams.

2) zamieszczanie scenariuszy lekcji do każdego przedmiotu i  innych materiałów do realizacji jednostek lekcyjnych poprzez stronę internetową szkoły;

2)  przesyłanie przez nauczycieli uczniom poprzez pocztę elektroniczną:

a)  materiałów do sprawdzania umiejętności uczniów,

b) ocen postępów uczniów,

c) informacji dotyczących pracy samodzielnej uczniów;

3)  udzielanie przez nauczycieli uczniom oraz rodzicom wskazówek,  porad i wyjaśnień do pracy samodzielnej uczniów poprzez   stronę internetową  szkoły oraz – indywidualnie lub grupowo - poprzez pocztę elektroniczną;

4)  platformy komunikacyjne, : Microsoft Teams, Classroom w razie uruchomienia.

 

 

§2

MONITOROWANIE I OCENIANIE POSTĘPÓW                 WYCHOWANKÓW ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO                                        I UCZNIÓW KLAS I - VIII W NAUCZANIU ZDALNYM

 1. Monitorowanie i ocenianie postępów uczniów odbywa się systematycznie, pamiętając, iż przy ocenie pracy zdalnej należy nagradzać ich postawy – pilność i terminowość, jakość prac domowych, zaangażowanie                              i samodzielność, zdalna pomoc kolegom w nauce oraz możliwości sprzętowe.
 2. Ocenie podlegają wiadomości i umiejętności uczniów.
 3. W przypadku przedmiotów: muzyka, plastyka, technika, wychowanie fizyczne - ocenie podlega przede wszystkim zaangażowanie, systematyczność i gotowość do podejmowania zadań.
 4. Oceny cząstkowe, proponowane, końcowo roczne wpisuje się w dziennik elektroniczny Uonet+

 

§3

Sposoby sprawdzania wiedzy i umiejętności oraz ocena uczniów klas 1-8

 PODCZAS NAUCZANIA ZDALNEGO

 1. Wprowadza się ocenianie pracy zdalnej uczniów w postaci:

a. zdalnych sprawdzianów;

b. zdalnych kartkówek;

c. kart pracy;

d. testów on-line;

e. wypowiedzi pisemnych;

f. wypowiedzi ustnych;

g. plików tekstowych;

h. prac wykonanych przez uczniów;

i. plików audio-video, w tym prezentacji multimedialnych.

 1. Sprawdziany są zapowiadane z tygodniowym wyprzedzeniem. W ciągu tygodnia dopuszczalne są 2 sprawdziany (w jednym dniu tylko jeden).
 2. Prace uczniów podlegające ocenie są sprawdzane i oceniane w okresie od 7 do 14 dni po otrzymaniu ich przez nauczyciela w formie elektronicznej..
 3. W przypadku problemów związanych z dostępem do Internetu, komputera, uczeń może mieć wydłużony czas na wykonanie zadania po ustaleniu tego                       z nauczycielem. Podczas nauczania zdalnego uczniowie mają prawo do poprawy każdej oceny.
 4. Podczas oceniania respektowane będą zalecenia ( opinie) Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej.
 5. Skala i tryb oceniania osiągnięć edukacyjnych w klasach I-III.

1)    Na etapie edukacji wczesnoszkolnej (tj. w klasach I-III) ocenianie przyjmuje formę oceny opisowej: bieżącej, końcowo rocznej. Ocena bieżąca może być wyrażona również w formie ustnej.

1/ systematycznie odnotowuje w dzienniku zajęć, ćwiczeniach, zeszycie ucznia, kartach pracy, testach, osiągnięcia edukacyjne uczniów, stosując cyfrowe skróty opisów ocen w skali 1-6 w edukacji polonistycznej, matematycznej, społecznej, przyrodniczej, z języka angielskiego z wyjątkiem religii/etyki/, co regulują odrębne przepisy;

 

2/  zaliczenie - zapisywanie „+", „-" w edukacji plastycznej, muzycznej, zajęć technicznych, zajęć komputerowych oraz wychowania fizycznego.

  

5. Skala ocen:

  

1/ Ocena celująca – wyrażona cyfrą 6 ;

Znakomicie! Brawo! Osiągasz doskonałe wyniki. Posiadasz uzdolnienia i rozwijasz

 je. Należą Ci się gratulacje!

 2/ Ocena bardzo dobra – wyrażona cyfrą 5;

 Bardzo dobrze pracujesz. Robisz w szybkim tempie postępy. Tak trzymaj!

 3/Ocena dobra – wyrażona cyfrą 4;

Dobrze pracujesz, jednak stać Cię, by było lepiej. Włóż więcej wysiłku

 w podejmowane prace, co umożliwi Ci osiągać lepsze wyniki.

 4/ Ocena dostateczna – wyrażona cyfrą 3;

Pracujesz, ale osiągasz słabe wyniki. Aby to zmienić na lepsze konieczna jest pomoc

nauczyciela i rodziców, oraz systematyczna praca, wymagająca dużo

 wysiłku z Twojej strony.

 5/Ocena dopuszczająca – wyrażona cyfrą 2;

 Zbyt mało pracujesz i osiągasz bardzo słabe wyniki. Włóż dużo wysiłku bądź

aktywniejszy, skorzystaj z pomocy nauczyciela i rodziców.

 6/Ocena niedostateczna – wyrażona cyfrą 1;

 Osiągasz niezadowalające rezultaty. Spotkało cię niepowodzenie. Pokonasz to, ale

 czeka cię bardzo dużo systematycznej pracy wspólnie z nauczycielem i rodzicami.

Ocenianie w klasach 4-8

1)    oceny bieżące i klasyfikacyjne (semestralne i roczne) począwszy od klasy IV szkoły podstawowej ustala się w stopniach według następującej skali (tradycyjnej skali ocen):

 1. 6 – stopień celujący,
 2. 5 – stopień bardzo dobry,
 3. 4 – stopień dobry,
 4. 3 – stopień dostateczny,
 5. 2 – stopień dopuszczający,
 6. 1 – stopień niedostateczny.

2)    dopuszcza się stosowanie znaku „+” i „-„ przy ocenie cząstkowej;

3)    W klasach IV – VIII poszczególnym stopniom skali ocen ustala się następujące kryteria oceniania w zakresie poszczególnych zajęć dydaktycznych:

 1. stopień celujący otrzymuje uczeń, który posiadł wiedzę i umiejętności w 100% objęte programem nauczania i treściami podstawy programowej danego przedmiotu, biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych lub praktycznych, proponuje rozwiązania nietypowe, poszukuje samodzielnie informacji dodatkowych i zdobywa nowe umiejętności, stosuje nietypowe, oryginalne, twórcze sposoby rozwiązywania problemów, osiąga sukcesy w konkursach, olimpiadach, zawodach sportowych i innych, kwalifikując się do finałów na szczeblu regionalnym, wojewódzkim albo ogólnopolskim;
 2. stopień bardzo dobry otrzymuje uczeń, który opanował niemal pełny zakres wiedzy i umiejętności określony programem nauczania i treściami podstawy programowej, sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami, rozwiązuje samodzielnie problemy teoretyczne i praktyczne, potrafi zastosować posiadaną wiedzę do rozwiązywania zadań i problemów w nowych sytuacjach;
 3. stopień dobry otrzymuje uczeń, który opanował wiedzę                        i umiejętności w zakresie pozwalającym na rozumienie większości relacji między elementami wiedzy, poprawnie stosuje wiadomości, rozwiązuje samodzielnie typowe zadania teoretyczne lub praktyczne;
 4. stopień dostateczny otrzymuje uczeń, który opanował podstawowe treści programowe w zakresie umożliwiającym postępy w dalszym uczeniu, rozwiązuje typowe zadania o średnim stopniu trudności, czasem przy pomocy nauczyciela;
 5. stopień dopuszczający otrzymuje uczeń, który w ograniczonym stopniu opanował podstawowe wiadomości i umiejętności, a braki nie przekreślają możliwości uzyskania przez ucznia podstawowej wiedzy z danego przedmiotu;
 6. stopień niedostateczny otrzymuje uczeń, który nie opanował niezbędnego minimum podstawowych wiadomości i umiejętności  określonych programem nauczania i podstawą programową, nie jest w stanie, nawet przy pomocy nauczycieli, rozwiązywać zadania o niewielkim (elementarnym) stopniu trudności.

4)    w dokumentach szkolnych oceny klasyfikacyjne śródroczne i roczne podawane są w pełnym brzmieniu.

 1. Ocenianie bieżące z zajęć edukacyjnych ma na celu monitorowanie pracy ucznia oraz przekazywanie uczniowi informacji o jego osiągnięciach edukacyjnych pomagających w uczeniu się, poprzez wskazanie, co uczeń robi dobrze, co i jak wymaga poprawy oraz jak powinien się dalej uczyć.
 2. Nauczyciel stosuje zasadę systematycznego i bieżącego oceniania. Ustala się następującą ilość ocen w półroczu, dla przedmiotów realizowanych                         w wymiarze tygodniowym:

1)    jedna godzina tygodniowo - minimum trzy oceny;

2)    dwie godziny tygodniowo - minimum cztery oceny;

3)    trzy godziny tygodniowo - minimum pięć ocen;

4)    cztery i więcej godzin tygodniowo - minimum sześć ocen.

 1. Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne, religię lub etykę, do średniej ocen, wlicza się także roczne oceny klasyfikacyjne uzyskane z tych zajęć.
 2. Ocena klasyfikacyjna śródroczna, za II półrocze i roczna z obowiązkowych  i dodatkowych zajęć edukacyjnych nie stanowi średniej arytmetycznej ocen bieżących, lecz podsumowanie osiągnięć ucznia. Obejmuje:

1)   zaangażowanie w pracę na lekcji i opanowanie materiału programowego;

2)   analizę postępów w opanowaniu wiadomości;

3)   wysiłek, który uczeń wkłada w opanowanie wiadomości i umiejętności,

4)   stopień samodzielności w wykonywaniu zadań.

 1. Szczegółowe zasady oceniania z poszczególnych obowiązkowych                                 i dodatkowych zajęć edukacyjnych są określone w zakładce zdalne nauczanie

 

§4

INFORMOWANIE UCZNIÓW I RODZICÓW O POSTĘPACH                     W NAUCE I UZYSKANYCH OCENACH PODCZAS NAUCZANIA ZDALNEGO

 1. Informacji udziela się poprzez korespondencję na skrzynki poczty elektronicznej oraz kontakt telefoniczny oraz w razie potrzeby kontakt telefoniczny.
 2. Chcąc zapewnić bezpieczeństwo w sieci zgodnie z zaleceniami RODO nauczyciele zobowiązują się do wykorzystywania podanych przez rodziców i uczniów adresów e-mailowych wyłącznie do kontaktów związanych ze zdalną pracą.

 

 

§5

KLASYFIKACJA ROCZNA

 1. Uczeń klasy I-III otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli jego osiągnięcia edukacyjne w danym roku szkolnym oceniono pozytywnie.
 2. Począwszy od klasy IV uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich zajęć edukacyjnych uzyskał oceny klasyfikacyjne roczne wyższe od niedostatecznej.
 3. Uczeń kończy szkołę podstawową jeżeli:

1)    w wyniku klasyfikacji końcowej, na którą składają się roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskane w klasie programowo najwyższej i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się w klasach programowo niższych uzyskał oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych wyższe od oceny niedostatecznej;

2)    przystąpił do egzaminu ósmoklasisty, jeżeli w danym roku szkolnym będzie on obowiązywał.

 1. Począwszy od klasy IV uczeń otrzymuje promocję z wyróżnieniem, jeżeli             w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen, co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania.
 2. Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim                               i ogólnopolskim oraz laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych otrzymują z danych zajęć edukacyjnych celującą roczną ocenę klasyfikacyjną.
 3. Klasyfikowanie roczne w klasach IV – VIII polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu oceny zachowania.
 4. Roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne.
 5. Roczna ocena klasyfikacyjna w klasach I-III jest oceną opisową umieszczaną na świadectwie i w arkuszu ocen ucznia. Roczna opisowa ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych uwzględnia poziom opanowania przez ucznia wiadomości i umiejętności z zakresu wymagań określonych            w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla I etapu edukacyjnego oraz wskazuje potrzeby rozwojowe i edukacyjne ucznia związane                             z przezwyciężaniem trudności w nauce lub rozwijaniem uzdolnień.
 6. W klasach I – III roczna ocena klasyfikacyjna zakończona zostaje odnotowanym w dzienniku uogólnieniem potwierdzającym pozytywną ocenę osiągnięć edukacyjnych ucznia w danym roku szkolnym.
 7. W klasach I- III na miesiąc przed radą klasyfikacyjną lub roczną wychowawca jest zobowiązany do przekazania pisemnej informacji rodzicom o negatywnej ocenie osiągnięć edukacyjnych dziecka.
 8. W klasach IV-VIII ustalona przez nauczyciela niedostateczna ocena klasyfikacyjna roczna może być zmieniona tylko w wyniku egzaminu poprawkowego.
 9. Na miesiąc przed radą klasyfikacyjną roczną wychowawca jest zobowiązany do przekazania pisemnej informacji uczniom i rodzicom o niedostatecznych ocenach z przedmiotu lub przedmiotów.
 10. Klasyfikacji półrocznej i rocznej podlegają dodatkowe zajęcia edukacyjne z języka obcego. Zapis dotyczący przedmiotu Wychowanie do życia rodzinie w dokumentacji szkolnej przyjmuje brzmienie „uczestniczył”, „uczestniczyła”.
 11. Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne, religię, etykę, do średniej ocen wlicza się także oceny uzyskane z tych zajęć.
 12. Oceny klasyfikacyjnej z religii dokonuje się na podstawie wiadomości objętych programem nauczania. Na ocenę z religii nie może mieć wpływu uczestnictwo w praktykach religijnych.
 13. Oceny z zajęć wynikających z ramowych planów nauczania, a realizowane w formach pozaszkolnych – religia, na podstawie świadectwa wystawionego przez odpowiedni kościół, są wpisywane na świadectwo i do arkusza ocen.
 14.  Klasyfikacji rocznej z obowiązkowych zajęć edukacyjnych i zatwierdzenia klasyfikacji nauczania zdalnego dokonuje się podczas rad pedagogicznych organizowanych w formie wideokonferencji z zastosowaniem środków bezpieczeństwa, w tym bezpieczeństwa w sieci.

 

§6

WYSTAWIANIE OCENY ZACHOWANIA W KLASACH I-VIII

 1. W czasie nauczania zdalnego nie dokonuje się śródokresowej oceny zachowania.
 2. Roczna ocena zachowania wystawiona będzie na podstawie:

a/ wywiązywanie się z obowiązków ucznia;

b/ postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej;

c/ dbałość o honor i tradycje szkoły;

d/ dbałość o piękno mowy ojczystej;

e/ dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób;

f/   godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią;

g/ okazywanie szacunku innym osobom.

h/ oceny udziału, zaangażowania, systematyczności, aktywności                           i właściwych postaw podczas nauczania zdalnego;

i/ aktywności i kultury zachowania podczas korzystania z komunikatorów             i lekcji on-line.

 1. Nauczyciele zobowiązani są do bieżącej informacji na temat zachowania uczniów.
 2. W przypadku zagrożenia ucznia oceną nieodpowiednią lub naganną zachowania, rodzic ma być poinformowany na miesiąc przed radą klasyfikacyjną.
 3. W przypadku, gdy klasyfikacyjna ocena roczna zachowania została ustalona niezgodnie z obowiązującym zapisami Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, rodzic może odwołać się do dyrektora szkoły drogą mailową w czasie między radą klasyfikacyjną                a zatwierdzającą klasyfikację.
 4. W przypadku, o którym mowa w ust. 5, zostaje powołana komisja, w skład której wchodzą: dyrektor jako przewodniczący; wychowawca; jeden przedstawiciel zespołu nauczycielskiego.
 5. Zebranie zespołu odbywa się w formie konferencji on-line.
 6. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna.
 7. Z prac komisji sporządza się protokół, zawierający w szczególności: skład komisji; termin posiedzenia; wynik głosowania; ustaloną ocenę zachowania wraz z uzasadnieniem; protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.
 8. W klasach I-III obowiązuje opisowa roczna ocena zachowania ucznia.
 9. W klasach IV-VIII obowiązuje następująca skala ocen zachowania:

1)    wzorowe,

2)    bardzo dobre,

3)    dobre,

4)    poprawne,

5)    nieodpowiednie,

6)    naganne.

 

 

 

§7

WARUNKI I SPOSÓB PRZEPROWADZANIA EGZAMINÓW KLASYFIKACYJNYCH

 1. Uczeń może być nieklasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia rocznej oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania w okresie od 1 września 2019 r. do 12 marca 2020r.             i braku uczestnictwa w nauczaniu zdalnym od dnia 25 marca 2020 r.
 2. W przypadku nieklasyfikowania ucznia z obowiązkowych zajęć edukacyjnych w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „nieklasyfikowany” albo „nieklasyfikowana”
 3. Na wniosek rodziców ucznia nieklasyfikowanego Rada Pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny w celu ustalenia oceny rocznej.
 4. Egzamin klasyfikacyjny z plastyki, muzyki, informatyki, techniki             i wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.
 5. Termin (nie później niż przed radą klasyfikacyjną roczną) oraz zakres materiału programowego egzaminu klasyfikacyjnego jest uzgodniony                   z uczniem i jego rodzicami. Zakres materiału musi być zgodny z podstawą programową a także programem realizowanym przez ucznia.
 6. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza komisja w składzie: dyrektor – jako przewodniczący, dwóch nauczycieli danego przedmiotu lub pokrewnego jako egzaminatorzy.
 7. W szczególnych sytuacjach, jaką jest przeprowadzenie egzaminu klasyfikacyjnego, uczeń może wejść do budynku szkolnego, gdzie przeprowadzony będzie egzamin w warunkach wzmożonej ostrożności:              w zdezynfekowanej odpowiednio dużej sali, tak aby zdający i członkowie komisji znajdowali się w odległości min. 2 m od siebie. Stolik i krzesła ucznia i komisji egzaminacyjnej muszą być zdezynfekowane i na każdym stoliku powinien się znajdować pojemnik z płynem dezynfekującym.
 8. Egzamin składa się z części pisemnej i ustnej.
 9. W przypadku nasilającej się epidemii COVID 19 dopuszcza się możliwość przeprowadzenia egzaminu on-line przy zachowanym składzie komisji.
 10. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego nie później niż w ostatnim tygodniu przed rozpoczęciem kolejnego roku szkolnego po ustaleniu terminu z dyrektorem szkoły.
 11. Z przeprowadzonego egzaminu sporządza się protokół zawierający                       w szczególności: skład komisji; termin egzaminu klasyfikacyjnego; zadania (ćwiczenia) egzaminacyjne; wyniki egzaminu klasyfikacyjnego oraz uzyskane oceny.
 12. Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację                    o ustnych odpowiedziach. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

 

§8

WARUNKI I SPOSÓB PRZEPROWADZANIA EGZAMINÓW POPRAWKOWYCH

 1. Począwszy od klasy czwartej, uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał ocenę niedostateczną z jednych albo dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy.
 2. Egzamin poprawkowy z plastyki, muzyki, informatyki, techniki                            i wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.
 3. Egzamin poprawkowy przeprowadza się w ostatnim tygodniu ferii letnich. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły do dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
 4. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły. W skład komisji wchodzą: dyrektor jako przewodniczący komisji, nauczyciel danego przedmiotu – jako egzaminujący, nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne jako członek komisji.
 5. W szczególnych sytuacjach, jaką jest przeprowadzenie egzaminu klasyfikacyjnego, uczeń może wejść do budynku szkolnego, gdzie przeprowadzony będzie egzamin w warunkach wzmożonej ostrożności:              w zdezynfekowanej odpowiednio dużej sali, tak aby zdający i członkowie komisji znajdowali się w odległości min. 2 m od siebie. Stolik i krzesła ucznia i komisji egzaminacyjnej muszą być zdezynfekowane i na każdym stoliku powinien się znajdować pojemnik z płynem dezynfekującym.
 6. W przypadku nasilającej się epidemii COVID 19 dopuszcza się możliwość przeprowadzenia egzaminu on-line przy zachowanym składzie komisji.
 7. Z przeprowadzonego egzaminu sporządza się protokół zawierający                       w szczególności: termin egzaminu poprawkowego; skład komisji, pytania egzaminacyjne; wynik egzaminu poprawkowego oraz uzyskaną ocenę;
 8. Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o jego odpowiedziach ustnych; protokół stanowi załącznik do arkusza ocen.
 9. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego                    w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez dyrektora szkoły nie później niż do końca września.
 10. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej i powtarza klasę.
 11. Rada Pedagogiczna, uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia, może jeden raz wciągu danego etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego                   z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, pod warunkiem, że te obowiązkowe zajęcia edukacyjne są zgodne ze szkolnym planem nauczania i realizowane są w klasie programowo wyższej.

 

§9

Uzyskiwanie wyższej, niż proponowana, rocznej oceny klasyfikacyjnej

1. Rodzice/ opiekunowie uczniów klas IV – VIII mogą wnosić drogą mailową prośbę do nauczycieli poszczególnych obowiązkowych zajęć edukacyjnych o uzyskanie wyższej, niż proponowana, rocznej oceny klasyfikacyjnej, wyższej od stopnia niedostatecznego, najpóźniej do dnia 12 czerwca 2020, do godz. 12.00.

2. Nauczyciel wyraża zgodę na umożliwienie uzyskania przez ucznia wyższej niż proponowana rocznej oceny klasyfikacyjnej jeśli uczeń:

 1) uzyskał w wyniku klasyfikacji śródrocznej wyższą, niż proponowana, ocenę klasyfikacyjną;

2) uczeń uzyskiwał w II półroczu niskie oceny bieżące na skutek choroby, zdarzeń losowych lub innych ważnych przyczyn;

3) uczeń bez zastrzeżeń wywiązywał się z obowiązków w okresie zdalnego nauczania.

3. Uczeń, którego rodzice/opiekunowie wnoszą o uzyskanie wyższej rocznej oceny klasyfikacyjnej, pisze sprawdzian z zakresu materiału programowego danej klasy, opracowany i przeprowadzony przez nauczyciela danych zajęć edukacyjnych, najpóźniej w dniu poprzedzającym klasyfikację, tj. w dniu 16 czerwca 2020 r.

O zakresie oraz terminie sprawdzianu nauczyciel danych zajęć edukacyjnych informuje ucznia oraz jego rodziców/opiekunów drogą mailową, telefonicznie lub za pośrednictwem komunikatora.

 4. Ocena uzyskana przez ucznia ze sprawdzianu jest oceną klasyfikacyjną. Ocena ta nie może być niższa od rocznej oceny klasyfikacyjnej proponowanej przez nauczyciela.

5. Uczeń lub jego rodzice/opiekunowie mogą wnosić pisemną prośbę, wraz z uzasadnieniem, do wychowawcy klasy, o ustalenie wyższej niż proponowana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, najpóźniej do dnia 12 czerwca 2020 do godz. 12.00. 3 6. Wychowawca klasy, wspólnie z zespołem nauczycieli oddziału, do którego uczęszcza dany uczeń oraz dyrektorem szkoły, po zasięgnięciu opinii nauczycieli danej klasy oraz pedagoga szkolnego, przeprowadza analizę zachowania ucznia. Ponowne ustalenie oceny zachowania odbywa się w drodze głosowania.

7. Ustalona roczna klasyfikacyjna ocena zachowania nie może być niższa niż ocena proponowana przez wychowawcę.

§10

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Wszelkie sprawy nieuregulowane postanowieniami niniejszego dokumentu znajdują odniesienie do treści zarządzeń dyrektora szkoły, uchwał i decyzji poszczególnych organów szkoły oraz zasad prawa powszechnego.
 2. Szkoła dokumentuje prowadzoną działalność dydaktyczno-wychowawczą. Dokumentacja prowadzona jest zgodnie z odrębnymi przepisami.
 3. Praca nauczycieli jest dokumentowana na podstawie przesyłanych materiałów oraz może być wysyłana na udostępnione przez rodziców lub uczniów adresy e-mailowe.
 4. Nauczyciel raportuje dyrektorowi zdalne nauczanie przesyłając informacje na e-mail szkoły.
 5. Nauczyciel ma obowiązek archiwizowania przesyłanych materiałów oraz prac uczniów. Dopuszcza się formę archiwizacji elektronicznej lub papierowej.
 6. Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania nauczania zdalnego w Publicznej Szkole Podstawowej w Okocimiu obowiązują od dnia 25 marca 2020 r. na mocy zarządzenia Dyrektora Szkoły po konsultacjach z Radą Pedagogiczną.

 

 

Przeczytano: 226 razy. Wydrukuj|Do góry

Dla rodziców