| | | AAA
Publiczna Szkoła Podstawowa
im. Jana Goetza Okocimskiego
w Okocimiu

Aktualności

04 grudnia 2020 20:01 | Aktualności

Międzynarodowy Dzień Wolontariusza

sobota, 5 grudnia 2020r.
Międzynarodowy Dzień Wolontariusza – święto obchodzone corocznie 5 grudnia, ustanowione przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych (1985 r.). Obchody koordynowane są przez Wolontariuszy ONZ. Celem obchodów jest uznanie pracy wolontariuszy na całym świecie.
Działalność wolontariuszy obejmuje wspieranie inicjatyw pokojowych, niesienie pomocy humanitarnej i medycznej, monitorowanie przestrzegania praw człowieka oraz wspieranie organizacji pożytku publicznego.

Krótka historia wolontariatu

„W 1920 r. szwajcar Pierre Ceresole zorganizował on pierwszy obóz –będący reakcją
na wydarzenia i następstwa I wojny światowej. W obozie zebrał ochotników spośród walczących
ze sobą uprzednio krajów, aby odbudować ze zniszczeń wojennych wioskę w pobliżu Verdun. Realizował ideał bezinteresownej miłości i pokoju. Początek działań wolontarystycznych w Stanach Zjednoczonych przypada na okres, kiedy ludność przybywająca do USA , aby przetrwać musiała
ze sobą współpracować, budując swoje domy, miasta, polując. Tworzyli ówczesne zalążki społeczności lokalnych. Po II wojnie światowej powstało wiele inicjatyw i organizacji międzynarodowych, promujących wolontariat. Jedną z nich jest UNESCO. Powstanie Unii Europejskiej również miało wpływ na organizację wolontariatu w Europie. Narodowe instytucje wolontariatu zrzeszają się w sieci współpracy, opracowują wspólne programy działania, prowadzą politykę promocji i rozwijania pracy ochotniczej. W Polsce istnieje długoletnia tradycja pracy społecznej, tradycja pomagania sobie wzajemnie, angażowania się na rzecz rozwiązywania problemów potrzebujących. Osoby działające na tym polu określano mianem społeczników, altruistów itp.
W języku polskim od dawna znane było pojęcie wolontariusz pochodzące od łacińskiego voluntarius – dobrowolny, ochotniczy, ale dotyczyło praktykanta pracującego bez wynagrodzenia dla zaznajomienia się z zawodem jak również ochotnika w wojsku. We współczesnym świecie działania
te są wciąż potrzebne, a idea wolontariatu jest aktualna. Wolontariat w Polsce, funkcjonuje
od początku lat dziewięćdziesiątych XX wieku. W roku 1993 r. powstało w naszym kraju,
w Warszawie, Centrum Wolontariatu - pierwsza tego typu placówka w Polsce”.

Wykorzystano zasoby :
http://wolontariat.org.pl/
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wolontariat

 

 

 

 

 

 

Regulamin szkolnego konkursu plastycznego
Szkolne Koło Wolontariatu organizuje konkurs na logo koła.
Jeśli chcesz, aby Twój projekt był naszym logo, weź udział w konkursie.

1. Cele konkursu:
- upowszechnienie wiedzy związanej z wolontariatem;
- rozwijanie i promowanie talentów plastycznych;
- kształtowanie wyobraźni i inwencji twórczej dzieci.
2. Warunki przystąpienia do konkursu:
Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wykonanie projektu logo Szkolnego Koła Wolontariatu Silni sercem. W konkursie może wziąć udział każdy uczeń naszej szkoły. Tematyka pracy powinna być związana z wolontariatem. Każdy uczestnik może być autorem tylko jednej pracy konkursowej. Praca konkursowa nie może być wcześniej nagrodzona, publikowana i nie może naruszać praw autorskich osób trzecich.
3. Technika i forma prac:
Praca wykonana techniką płaską. Format pracy dowolny.
4. Kryteria oceny:
• estetyka pracy,
• oryginalność.
• Każda prac powinna być podpisana (imię, nazwisko i klasa).
Prace ( w związku z Covid-19 zdjęcie pracy) wysyłamy do nauczycielek pani Kingi Juszyńskiej-Fudali lub pani Zyty Wijas w Microsoft Teams do dnia 20.12.2020r.
Prace będzie oceniać komisja konkursowa. Ogłoszenie wyników nastąpi po feriach.

Przeczytano: 109 razy. Wydrukuj|Do góry